Pravila o registraciji za pravne osebe - souporaba vozil

1. PONUDNIK SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go« 

Družba: AVANT CAR d.o.o. 
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija 
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure vse dni v letu) 
E-naslov:support@avant2go.com 
Domača stran:https://avant2go.si 
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d. 
Matična številka: 1816144000 
ID številka za DDV: SI 28303628 

2. UPORABA IN POMEN IZRAZOV 

2.1. Izrazi v teh Pravilih o registraciji (v nadaljevanju Pravila), ki se nanašajo na osebe, so navedeni v moški spolni obliki in se uporabljajo enako tako za ženske kot za moške. 

2.2. V teh Pravilih imajo izrazi naslednji pomen: 

3. POSTOPEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go« 

3.1. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« po podpisu Članske pogodbe s strani Člana in po zaključku postopka registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go«. Postopek registracije v Sistem »Avant2Go« zajema naslednje korake, podrobneje opredeljene v nadaljevanju: 

3.2. Ponudnik Avant Car svetuje, da Uporabnik pred prijavo v Sistem »Avant2Go« preveri dosegljivost souporabe električnih vozil »Avant2Go« v kraju njegovega gibanja po Seznamu postajališč, ki je objavljen v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« in na spletni strani https://avant2go.si.  

4. KORAK 1: PRENOS MOBILNE APLIKACIJE »Avant2Go« 

4.1. Mobilna aplikacija »Avant2Go« v času izida teh Pravil o registraciji, deluje v okolju operacijskega sistema iOS (različica vsaj 15.0) in Android (različica vsaj 9.0) ter se nadgrajuje z novimi različicami, kar vpliva na sočasen dvig minimalne zahteve glede software operacijskega sistema. Pametni mobilni telefon, na katerega se APP namesti, ustrezno operacijsko okolje, v katerem APP deluje in delujočo internetno povezavo (priporočljiva LTE/4G) zagotovi Član / Uporabnik sam. 

4.2. APP je prosto dostopna in objavljena na »Apple Store« in »Google Play«. 

4.3. Uporabnik po standardnem postopku brezplačno prenese APP na svoj mobilni telefon z operacijskim sistemom iz »Apple Store« ali »Google Play«. Ponudnik Avant Car Mobilno aplikacijo »Avant2Go« preda Uporabniku v uporabo brez dodatnega nadomestila ali pristojbine, medtem ko so stroški prenosa, namestitve in uporabe APP izključno stroški Člana / Uporabnika po ceniku njegovega mobilnega operaterja. 

5. KORAK 2: PODPIS ČLANSKE POGODBE   

5.1. Član oziroma njegov zakoniti zastopnik podpiše Člansko pogodbo o souporabi vozil »Avant2Go« s čimer izrecno izjavi, da sprejema in da je seznanjen s Pogodbeno dokumentacijo (Članska pogodba, Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go«, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila). S podpisom Članske pogodbe Član hkrati potrdi, da je seznanjen s vsebino druge dokumentacije (Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Politika zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije Ponudnika Avant Car) in da jo sprejema. Splošni pogoji, Pravila o registraciji in Politika zasebnosti so venomer dostopni v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«, ki vsebuje tudi Seznam postajališč in cene souporabe vozil.  

5.2. Ob podpisu Članske pogodbe prvi Uporabnik, to je Član oziroma njegov zakoniti zastopnik, predloži Ponudniku Avant Car na vpogled in za potrebe izdelave elektronske kopije svoje veljavno vozniško dovoljenje. Alternativno, če Mobilna aplikacija »Avant2Go« to omogoča, lahko Član oziroma njegov zakoniti zastopnik napravi sliko sprednje in zadnje stranice vozniškega dovoljenja in jo naloži neposredno v APP. V kolikor je ob podpisu Članske pogodbe več Uporabnikov, ki bodo vozila »Avant2Go« uporabljali v okviru poslovne souporabe, je potrebna osebna prisotnost vsakega drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja (dokument: Imenovanje Uporabnika) ter predložitve veljavnega vozniškega dovoljenja. Alternativno, če Mobilna aplikacija »Avant2Go« to omogoča, lahko drugi Uporabnik napravi sliko sprednje in zadnje stranice svojega vozniškega dovoljenja ter sliko sebe, ki jo posname sam (“selfie”) in jih naloži neposredno v APP. V kolikor Član doda drugega Uporabnika naknadno, to je po podpisu Članske pogodbe, je ob podpisu soglasja (dokument: Imenovanje uporabnika) poleg Člana oziroma njegovega zakonitega zastopnika prav tako potrebna prisotnost drugega Uporabnika in predložitev njegovega vozniškega dovoljenja, pri čemer lahko tak drugi Uporabnik, če Mobilna aplikacija »Avant2Go« to omogoča, alternativno fotografije vozniškega dovoljenja in sliko sebe, ki jo posname sam (“selfie”), naloži neposredno v APP.  

6. KORAK 3: IZOBRAŽEVANJE »Avant2Go« 

6.1. Specializirano izobraževanje za vožnjo električnih vozil »Avant2Go« je namenjeno pridobivanju znanja uporabe električnih vozil »Avant2Go« in uporabniške izkušnje »Avant2Go«. 

6.2. Specializirano izobraževanje se praviloma izvaja na sedežu Člana v skupinski ali individualni obliki. 

7. KORAK 4: PRIJAVA V SISTEM »Avant2Go«  

7.1. Član – pravna oseba (oziroma njen zakoniti zastopnik), ki se želi registrirati v Sistem »Avant2Go«, se osebno prijavi v Sistem »Avant2Go«. 

7.2. Prvi Uporabnik si ustvari uporabniški račun z vnosom osebnih podatkov, zahtevanih v APP in si pri tem samostojno izbere osebno geslo oziroma avtentikacijsko kodo, ki mora biti sestavljeno iz niza najmanj 8 (osmih) znakov (številke in črke, razen šumniki). Izbrano geslo je kodirano in vidno le Uporabniku, Ponudnik Avant Car v nobenem trenutku nima vpogleda v geslo. Z izbranim osebnim geslom Uporabnik aktivira Mobilno aplikacijo »Avant2Go«. Uporabnik mora osebno geslo čuvati kot skrivnost in ga ne sme razkriti ali odstopiti v uporabo nobeni drugi osebi. 

7.3. Osnovni pogoji Člana / Uporabnika so: 

7.4. Za uspešno prijavo Član zagotovi: 

7.5. Plačilo prvega nakupa, to je vpisnine po Ceniku Ponudnika Avant Car ali izbranega paketa, se lahko izvede: 

8. KORAK 5: ZAKLJUČEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go« 

8.1. Zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« se izvede z aktivacijo Uporabnika za souporabo električnih vozil »Avant2Go« za poslovno uporabo. 

8.2. Pri registraciji v sistem »Avant2Go« vsak s strani Člana imenovani Uporabnik postopa skladno s točko 7.2. the Pravil. 

8.3. Po aktivaciji lahko Uporabnik prične s souporabo električnih vozil »Avant2Go« za poslovne namene. 

8.4. Mobilna aplikacija »Avant2Go« je ključnega pomena za celotno souporabo električnih vozil »Avant2Go« in se uporablja za: 

9. ZAVRNITEV REGISTRACIJE ČLANA / UPORABNIKA  

9.1. Ponudnik Avant Car preveri vse podatke, ki jih je navedel Član / Uporabnik v okviru postopka registracije ter prijavo potrdi ali zavrne.  

9.2. Ponudnik Avant Car lahko registracijo prvega in drugih Uporabnikov zavrne kadarkoli tekom izvedbe postopka registracije v Sistem »Avant2Go«, tudi po podpisu Članske pogodbe, in sicer so razlogi za zavrnitev lahko: 

9.3. Ponudnik Avant Car v primeru zavrnitve registracije Člana ali posamičnega Uporabnika nima nobene odgovornosti do Člana / Uporabnika in ni dolžan podati pojasnil. oziroma navesti razloga za zavrnitev prijave.  

9.4. Ponudnik Avant Car Članu v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve vrne že izvedena plačila, pri čemer Članu ni dolžan vrniti že izvedenega plačila v višini administrativnega stroška za obravnavo zavrnjene prijave Člana po Ceniku. 

9.5. Ponudnik Avant Car Člana o potrditvi ali zavrnitvi obvesti na e-naslov, ki ga je Član navedel pri prijavi. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nepravilnost e-naslova (napaka v zapisu, zavrnjena pošta, …).  

 

10. SOUPORABA ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go« 

10.1. Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« pod pogoji Članske pogodbe in Splošnih pogojev ter proti nadomestilu za souporabo po Ceniku Ponudnika Avant Car, po uspešno zaključeni registraciji Člana in posamičnega Uporabnika v Sistem »Avant2Go« (Koraki 1 – 5). 

10.2. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nezmožnost souporabe električnih vozil »Avant2Go« zaradi: 

11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

10.1. Ponudnik Avant Car se zavezuje, da bo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke Uporabnikov, ki jih od njih pridobi za potrebe izvajanja pogodbenih obveznosti skladno s Pogodbeno in drugo dokumentacijo, obdeloval zaupno, izključno v okviru pooblastil in v skladu z namenom pridobitve ter da bo: 

10.2. Ponudnik Avant Car bo zbrane osebne podatke Uporabnika, ki uporablja tudi storitve s Ponudnikom Avant Car povezane družbe, posredoval takšni povezani družbi. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja, primarno pa za namen identifikacije stranke in ugotovitve, ali Uporabnik za potrebe uporabe storitev povezanih družb izpolnjuje vse pogoje in ima poravnane vse zapadle obveznosti do Ponudnika Avant Car, pri čemer Ponudnik Avant Car osebne podatke posreduje povezanim družbam le obsegu, v katerem je to za ta namen potrebno. 

Ta Pravila pričnejo veljati v roku 15 dni (ob 00.00 uri) od dne objave na spletni strani Ponudnika Avant Car https://avant2go.si in obvestila prvega Uporabnika po e-pošti.  

Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati določila Pravil o registraciji z dne 16. 11. 2022. 

Spremembe in dopolnitve teh Pravil stopijo v veljavo v roku 15 dni od dne njihove objave na spletni strani Ponudnika Avant Car https://avant2go.si in obvestila prvega Uporabnika po e-pošti, kjer bo prvi Uporabnik seznanjen s svojimi pravicami v primeru nestrinjanja s spremembami, pri čemer se za urejanje postopkov, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo ta Pravila. 

AVANT CAR d.o.o. 
Ljubljana, dne 05.07.2023