Pravila o registraciji za fizične osebe - souporaba vozil

1. PONUDNIK SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go« 

Družba: AVANT CAR d.o.o. 
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija 
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure vse dni v letu) 
E-naslov:support@avant2go.com
Domača stran:https://avant2go.si   
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d. 
Matična številka: 1816144000 
ID številka za DDV: SI 28303628 

2. UPORABA IN POMEN IZRAZOV 

2.1. Izrazi v teh Pravilih o registraciji (v nadaljevanju Pravila), ki se nanašajo na osebe, so navedeni v moški spolni obliki in se uporabljajo enako tako za ženske kot za moške. 

2.2. V teh Pravilih imajo izrazi naslednji pomen: 

3. POSTOPEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go« 

3.1. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« po registraciji v Sistem »Avant2Go«. Postopek registracije v Sistem »Avant2Go« zajema naslednje korake, podrobneje opredeljene v nadaljevanju: 

3.2. Ponudnik Avant Car svetuje, da Član / Uporabnik pred prijavo v Sistem »Avant2Go« preveri dosegljivost souporabe električnih vozil »Avant2Go« v kraju njegovega gibanja po Seznamu postajališč, ki je objavljen v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« in na spletni strani https://avant2go.si.  

3.3. Uporabnik se v sistem “Avant2Go” lahko včlani in kupi dobroimetje tudi preko pooblaščenega pogodbenega partnerja oziroma zastopnika Ponudnika Avant Car. V tem primeru Uporabnik na spletni strani zastopnika sledi navodilom za registracijo, plača vpisnino in kupi dobroimetje za vožnje električnih vozil »Avant2Go«, podpiše oziroma sklene Člansko pogodbo s Ponudnikom Avant Car ter sprejme Splošne pogoje souporabe električnih vozil »Avant2Go« in ta Pravila o registraciji. Ne glede na način včlanitve, poteka uporaba storitev »Avant2Go« preko Mobilne aplikacije »Avant2Go«, ki jo mora Uporabnik pred pričetkom uporabe storitev aktivirati (kot opisano v koraku 4 teh Pravil). Obstoječi Uporabnik lahko preko zastopnika opravi nakup dobroimetja. Zastopnik lahko Uporabniku v imenu in za račun Ponudnika Avant Car izda račun za vsak nakup vpisnine oziroma dobroimetja za vožnje električnih vozil »Avant2Go«, ki je opravljen preko spletne strani zastopnika. V tem primeru se zaračunavanje in plačilo izvedeta v skladu s pogoji zastopnika. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani zastopnika, lahko Uporabnik kontaktira Ponudnika Avant Car preko e-naslova: support@avant2go.com.  

4. KORAK 1: PRENOS MOBILNE APLIKACIJE »Avant2Go« 

4.1. Mobilna aplikacija »Avant2Go« v času izida teh Pravil, deluje v okolju operacijskega sistema iOS (različica vsaj 15.0) in Android (različica vsaj 9.0) ter se nadgrajuje z novimi različicami, kar vpliva na sočasen dvig minimalne zahteve glede software operacijskega sistema. Pametni mobilni telefon, na katerega se APP namesti, ustrezno operacijsko okolje, v katerem APP deluje in delujočo internetno povezavo (priporočljiva LTE/4G) zagotovi Član / Uporabnik sam. 

4.2. APP je prosto dostopna in objavljena na »Apple Store« in »Google Play«. 

4.3. Uporabnik po standardnem postopku brezplačno prenese APP na svoj mobilni telefon z operacijskim sistemom iz »Apple Store« ali »Google Play«. Ponudnik Avant Car Mobilno aplikacijo »Avant2Go« preda Uporabniku v uporabo brez dodatnega nadomestila ali pristojbine, medtem ko so stroški prenosa, namestitve in uporabe APP izključno stroški Uporabnika po ceniku njegovega mobilnega operaterja.

5. KORAK 2: PRIJAVA V SISTEM »Avant2Go« 

5.1. Član, ki se želi registrirati v Sistem »Avant2Go«, ustvari svoj uporabniški račun in se osebno prijavi v Sistem »Avant2Go«. 

5.2. Pri prijavi v sistem »Avant2Go« Uporabnik vnese v točki 5.4. teh Pravil navedene osebne podatke ter si samostojno izbere osebno geslo oziroma avtentikacijsko kodo, ki mora biti sestavljeno iz niza najmanj 8. (osmih) znakov (številke in črke, razen šumniki). Izbrano geslo je kodirano in vidno le Uporabniku, Ponudnik Avant Car v nobenem trenutku nima vpogleda v geslo. Z izbranim osebnim geslom Uporabnik aktivira Mobilno aplikacijo »Avant2Go«. Uporabnik mora osebno geslo čuvati kot skrivnost in ga ne sme razkriti ali odstopiti v uporabo nobeni drugi osebi.  

5.3. Osnovni pogoji Člana / Uporabnika so: 

5.4. Za uspešno oblikovanje profila Uporabnik zagotovi: 

5.5. Plačilo prvega nakupa, to je vpisnine ali izbranega paketa, lahko Uporabnik / Plačnik izvede: 

6. KORAK 3: PODPIS ČLANSKE POGODBE IN VERIFIKACIJA IDENTITETE UPORABNIKA  

6.1. Po uspešni prijavi Člana v Sistem »Avant2Go« Član osebno, v eni za ta namen določenih poslovalnic Ponudnika Avant Car, ali elektronsko oziroma na daljavo, podpiše Člansko pogodbo o souporabi vozil »Avant2Go«. S podpisom Članske pogodbe Član izrecno izjavi, da sprejema in da je seznanjen s Pogodbeno dokumentacijo (Članska pogodba, Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go«, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila o registraciji) ter potrdi, da je seznanjen s vsebino druge dokumentacije (Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Politika zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije Ponudnika Avant Car) in da jo sprejema. Splošni pogoji, ta Pravila in Politika zasebnosti so dostopni v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«, ki vsebuje tudi Seznam postajališč in cene souporabe vozil.  

6.2. Podpis Članske pogodbe in verifikacija identitete Uporabnika lahko potekata na sledeče načine:  

Opcija 1:  

Opcija 2:  

Opcija 3:  

Dodatno lahko Ponudnik Avant car po lastni presoji zahteva od Uporabnika na vpogled osebni dokument kot tudi predložitev dokazila o naslovu prebivališča (npr. računa za elektriko, vodo, ipd.), pri čemer slednji ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma predložitve.  

7. KORAK 4: ZAKLJUČEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go« 

7.1. Zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« se izvede z aktivacijo Uporabnika.  

7.2. Po aktivaciji Uporabnika s strani Ponudnika Avant car lahko Uporabnik prične s souporabo električnih vozil »Avant2Go«. 

7.3. Mobilna aplikacija »Avant2Go« je ključnega pomena za celotno souporabo električnih vozil »Avant2Go« in se uporablja za: 

8. ZAVRNITEV PRIJAVE ALI REGISTRACIJE ČLANA 

8.1. Ponudnik Avant Car lahko kadarkoli tekom postopka registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go«, vključno po podpisu Članske pogodbe, zavrne prijavo ali registracijo Uporabnika. Med drugim je razlog za zavrnitev lahko: 

8.2. V primeru zavrnitve registracije Uporabnika, nima Ponudnik Avant Car do Uporabnika nobene obveznosti, razen obveznosti vrnitve že izvedenega plačila, pri čemer si Ponudnik Avant Car pridržuje pravico do pridržanja že izvedenega plačila v višini administrativnega stroška Ponudnika Avant Car za obravnavo zavrnjene prijave Člana po Ceniku Ponudnika Avant Car, medtem ko se preostali plačan znesek Članu / Plačniku vrne v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve. 

8.3. V primeru zavrnitve registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go« Ponudnik Avant Car ni dolžan podati pojasnila oziroma navesti razlog za zavrnitev prijave.  

8.4. Ponudnik Avant Car Člana o potrditvi ali zavrnitvi obvesti na e-naslov, ki ga je Član navedel pri prijavi. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nepravilnost e-naslova (napaka v zapisu, zavrnjena pošta, …).  

9. SOUPORABA ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go« 

9.1. Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« pod pogoji Članske pogodbe in Splošnih pogojev ter proti nadomestilu za souporabo po Ceniku Ponudnika Avant Car, po uspešno zaključeni registraciji Uporabnika v Sistem »Avant2Go« (Koraki 1 – 4). 

9.2. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nemožnost souporabe električnih vozil »Avant2Go« zaradi: 

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Ponudnik Avant Car se zavezuje, da bo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke Članov / Uporabnikov / Plačnikov, ki jih od njih pridobi za potrebe izvajanja pogodbenih obveznosti skladno s Pogodbeno in drugo dokumentacijo, obdeloval zaupno, izključno v okviru pooblastil in v skladu z namenom pridobitve ter da bo: 

Ponudnik Avant Car bo zbrane osebne podatke Uporabnika, ki uporablja tudi storitve s Ponudnikom Avant Car povezane družbe, posredoval takšni povezani družbi. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja, primarno pa za namen identifikacije stranke in ugotovitve, ali Uporabnik za potrebe uporabe storitev povezanih družb izpolnjuje vse pogoje in ima poravnane vse zapadle obveznosti do Ponudnika Avant Car, pri čemer Ponudnik Avant Car osebne podatke povezanim družbam posreduje le obsegu, v katerem je to za ta namen potrebno. 

*******************

Ta Pravila pričnejo veljati v roku 15 dni (ob 00.00 uri) od dne objave na spletni strani Ponudnika Avant Car https://avant2go.si in obvestila Uporabnika po e-pošti.  

Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati določila Pravil o registraciji z dne 16.11.2022. 

Spremembe in dopolnitve teh Pravil stopijo v veljavo v roku 15 dni od dne njihove objave na spletni strani Ponudnika Avant Car https://avant2go.si in obvestila Uporabnika po e-pošti, kjer bo Uporabnik seznanjen s svojimi pravicami v primeru nestrinjanja s spremembami, pri čemer se za urejanje postopkov, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo ta Pravila. 

AVANT CAR d.o.o. 
Ljubljana, dne 05.07.2023