Splošni pogoji - najem vozil

SPLOŠNI POGOJI

Podjetje AVANT CAR d.o.o. izposoja vozila po pravilih in pod pogoji, ki so sestavni del najemne pogodbe. Najemnik izjavlja, da se je s temi splošnimi pogoji seznanil pred sklenitvijo najemne pogodbe, da jih razume ter se z njimi v celoti strinja, kar potrjuje s svojim podpisom najemne pogodbe in teh splošnih pogojev.

OPREDELITEV STRANK

Najemodajalec je družba AVANT CAR d.o.o., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 140, oziroma vse poslovne enote družbe.

Najemnik je:

a.) fizična oseba, ki podpiše in / ali podaljša najemno pogodbo,

b.) pravna oseba – zakoniti zastopnik pravne osebe ali oseba, ki se izkaže s pooblastilom zakonitega zastopnika pravne osebe za podpis in / ali podaljšanje pogodbe,

c.) voznik (v kolikor to ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik oziroma vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi; za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozil po najemni pogodbi, vendar neglede na navedeno po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom. Za vse obveznosti in odgovornosti, vključno s plačili po tej pogodbi, jamčijo najemnik oziroma podpisnik pogodbe, voznik in vsi dodatni vozniki solidarno. Najemnik oziroma podpisnik te pogodbe s svojim podpisom jamči, da so vsi vozniki najetega vozila po tej pogodbi s tem seznanjeni in se s tem nepogojno in izrecno strinjajo.

1. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA

NAJEMNIK JE SEZNANJEN Z NASLEDNJIM, KAR GA ZAVEZUJE – NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI:

a.) osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti in ki ustrezajo ostalim morebitnim veljavnim pogojem zavarovalnice; izjema od navedenega pogoja so osebe z dopolnjenim 18 letom z veljavnim vozniškim dovoljenjem manj kot dve leti, v kolikor doplačajo dodatno participacijo po veljavnem ceniku najemodajalca, v smislu »mlad voznik« po veljavni zakonodaji in običajih,

b.) osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila z najemno pogodbo,

c.) osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe in splošnimi pogoji najema, predvsem pa z odgovornostjo za obveznosti; v kolikor te osebe navedeno seznanjenost ne potrdijo s svojim lastnoročnim podpisom, za to izrecno in nepogojno jamči podpisnik pogodbe.

Vsi zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči najemnik.

2. NAJEMNIK NAJETEGA VOZILA NE SME UPORABLJATI:

a.) za plačilni prevoz potnikov in blaga, kot je taxi služba ali drugi prevoz potnikov in blaga,

b.) za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,

c.) za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,

d.) za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,

e.) za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden skladno s pogodbo, pri čemer ta točka e.) ne velja za najemnike, ki opravljajo dejavnost izposoje vozil in je najemodajalec ob podpisu pogodbe s tem seznanjen,

f.) če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, oziroma drugih psihoaktivnih snovi, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,

g.) če je vozilo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,

h.) če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila,

i.) če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanja, najemodajalec pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom,

j.) izven cest I., II. in III. reda, (po gozdnih in poljskih poteh, po manj utrjenih, luknjičastih ali kamnitih makadamskih cestah itd.),

k.) v nasprotju s cestno prometnimi predpisi,

l.) izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere, m.) v nezakonite namene (npr. carinski prekrški),

n.) za prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi,

o.) v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno pogodbo, temi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor tudi druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom.

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili, je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg zahtevka za plačilo odškodnine za ocenjeno dejansko škodo in izgubljeni dobiček proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami, vključno s takojšnjim odvzemom vozila. Izgubljeni dobiček se izračuna v višini cene dnevnega najema za vsak dan nemožnosti razpolaganja z vozilom za opravljanje dejavnosti, in sicer skladno z rednim cenikom (t.i. REG cenik v poslovalnicah).

3. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA

Najemnik vozilo sprejme v tehnično brezhibnem stanju, z zakonsko predpisano opremo in drugimi pritiklinami (prva pomoč, varnostni trikotnik in brezrokavnik, rezervno kolo, osnovno orodje, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, zavarovano, ter z originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na poslovnem naslovu najemodajalca. Najemnik je ob prevzemu dolžan vozilo, pritikline in dokumentacijo takoj pregledati, kar potrjuje s podpisom prevzemnega zapisnika (check out), ki je sestavni del pogodbe. Kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. Za prevzete dokumente in pritikline vozila odgovarja najemnik kot za vozilo samo. Vozilo je ves čas neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, ter v dogovorjeni kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času, kot je to določeno v pogodbi. Ob vračilu vozila se izpolni zapisnik o stanju vozila, ki je sestavni del pogodbe (check in). V primeru vračila vozila izven delovnega časa velja, da je najemnik odgovoren za vozilo, dokler osebje najemodajalca vozila ne prevzame in pregleda. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, brez novih poškodb, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto njemu lastnih stvari in stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje vroku5(pet)dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritiklin vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev in nadomestitev navedenega. Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.

4. TRAJANJE NAJEMA

Najkrajši najem je 24 ur. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas, se prvih 59 minut ne obračuna; za tem se vsakih začetih 24urobračunavvišinidnevneganajema po ceni za neomejene kilometre. V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom pogodbe o tem obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo soglasje. Podaljšanje se izvrši v katerikoli poslovalnici družbe AVANT CAR d.o.o. v Sloveniji. V primeru popolnega uničenja ali odtujitve vozila (kraja), do katerega pride v času trajanja pogodbe, pogodba predčasno preneha z dnem uničenja oziroma odtujitve vozila, pri čemer najemnik izgubi pravico do nadaljnje posesti nad vozilom. V primeru, da najemnik ne podaljša pogodbe ali ne vrne vozila skladno z določili pogodbe, pogodba preneha z dnem najemodajalčeve vzpostavitve posesti na vozilu. V tem primeru najemnik izrecno in nepogojno priznava najemodajalčevo pravico prevzeti vozilo v svojo posest in ga za to vnaprej pooblašča. Najemnik v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu, kot navedeno, izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.

Poleg v zgornjem odstavku navedenih primerov, priznava najemnik najemodajalcu pravico do takojšnjega odvzema vozila in mu izrecno in nepogojno dovoljuje odvzem vozila tudi v primeru odpovedi najemne pogodbe ne glede na razlog odpovedi, kot tudi v primeru, ko je odvzem vozila in razdor pogodbe potreben za zaščito lastnine in pravnih interesov najemodajalca (npr. uporaba vozila v nasprotju s pogodbo ali namenom najema, upravičen sum goljufivega namena najemnika in druge okoliščine, iz katerih izhaja, da bi najemodajalcu lahko nastala takojšnja ali precejšnja škoda). Najemnik najemodajalcu odgovarja za vse stroške vzpostavitve posesti na vozilu, nastalo in ugotovljeno navadno (dejansko) škodo ter izgubljeni dobiček; slednji se izračuna na način opredeljen v točki 2. teh splošnih pogojev.

5. KILOMETRINA

Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Vsak poseg najemnika v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo je prepovedan. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata oz. kilometrskega števca obvestil najbližjo poslovalnico najemodajalca, od katerega bo dobil vsa potrebna navodila. V nasprotnem primeru bo najemodajalcu plačal protivrednost 300 km, po veljavnem ceniku, za vsak dan najema vozila.

6. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in ga takega tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku. Izjema so električna vozila, ki jih ni potrebno vrniti s polno baterijo, a ne z manj kot 20% baterije. V primeru, da stanje napolnjenosti baterije ne zadošča za dostavo vozila do najbližje polnilne postaje, si najemodajalec pridržuje pravico zaračunati strošek vleke po veljavnem ceniku.

7. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji, ter najemodajalca takoj obvestiti o vsaki morebitni napaki vozila. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemnika. V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke pogojev najema, je najemnik dolžan povrniti vso tako nastalo škodo.

8. OKVARE

V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil najemodajalca, ki mu bo na osnovi informacij posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Za morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in teh pogojev najema, je v celoti odgovoren najemnik.

9. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

Pri uporabi vozila po določilih in pogojih pogodbe je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam. Vozila iz ponudbe najemodajalca vključujejo osnovno kasko zavarovanje proti škodi (CDW) in kraji (TPW) z odgovornostjo v višini odbitne franšize, ki je odvisna od izbrane skupine vozila. Odbitna franšiza je znesek, do katerega stranka odgovarja v primeru škode ali kraje vozila med najemom. Zavarovanje proti škodi na vozilu ne vključuje poškodb na steklenih površinah, pnevmatikah ali podvozju, izgube ali poškodbe ključev in dokumentov vozila ter škode, nastale zaradi malomarnosti (polnjenje vozila z napačnim gorivom, …) in vožnje pod vplivom drog in/ali alkohola. Zavarovanje ravno tako ne krije odtujitve in/ali uničenja vozila ter njegovih delov. Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti, z izjemo podaljšanja pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev/krajo oziroma uničenje vozila in njegovih delov, in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve ter je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila. Če zavarovanje vozila za uničeno ali izgubljeno vozilo ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel najemodajalec, je najemnik dolžan povrniti vso škodo v 5 (petih) dneh od dne oddaje poziva najemodajalca po elektronski pošti na s strani najemnika sporočeni elektronski naslov oziroma v 5 (petih) dneh od dne oddaje poziva najemodajalca s priporočeno pošto na s strani najemnika sporočeni poštni naslov v Sloveniji oziroma v 8 (osmih) dneh od dne oddaje poziva najemodajalca s priporočeno pošto na s strani najemnika sporočeni poštni naslov izven meja Slovenije. Najemnik lahko pred samim najemom z najemodajalcem sklene paket zavarovanja, (odkup odgovornosti) s katerim zniža odgovornost ter tudi višino varščine. Ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na najetem vozilu in ne glede na krivdo je najemnik neomejeno odgovoren:

a.) za poškodbe notranjosti vozila ter poškodbe vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice,

b.) za poškodbe ali obrabe sklopke, pregretje zavornih kolutov, uničenje opozorilne sirene oziroma hupe in povzročitev neravnotežene optike podvozja,

c.) če je bil v trenutku nastale škode pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana,

d.) če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti,

e.) če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,

f.) če je pobegnil s kraja nezgode, neglede na krivdo,

g.) če je škoda nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju zdoločilitočke2.tehpogojevnajema,

h.) če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil (krizna območja, vojna in potencialna vojna področja ipd.),

i.) v drugih primerih, ki jih zavarovalnica ne krije ali, ki presegajo limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na kriv do najemnika,

j.) v primeru neuspešne tožbe proti tretjim, skupaj z vso škodo, stroški, pripadki in pristojbinami.

Najemnik je odgovoren najemodajalcu tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z vozilom oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Najemnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso kriti s strani zavarovalnice.

10. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med najemodajalcem in najemnikom ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca, krajo, nesrečo oziroma škodni primer pa je najemnik dolžan takoj prijaviti tudi policiji. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da:

a.) si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,

b.) ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,

c.) ne bo priznal krivde tretjim osebam,

d.) bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,

e.) bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.

Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko od najemnika zahteva plačilo odškodnine za ocenjeno dejansko škodo in izgubljeni dobiček; slednji se izračuna na način, opredeljen v točki 2. teh splošnih pogojev.

11. IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je le-ta pustila v ali na najetem vozilu, v ali na morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik za izgubo lastnine, kot tudi za poškodovanje in / ali uničenje lastnine, navedene v prejšnjem stavku, odgovarja sam in nima iz tega naslova do najemodajalca nobenih odškodninskih, regresnih ali drugih zahtevkov. Najemnik je prav tako v celoti odgovoren za morebitno izgubo lastnine najemodajalca, ki mu je zaupana iz naslova pogodbe, kot so ključi vozila, dokumenti, ipd. V kolikor pride do izgube, in najemodajalec najemniku v času trajanja najema zagotovi nov izvod / duplikat izgubljenega predmeta, so vsi stroški iz tega naslova izključno stroški najemnika, vključno s stroški dostave, vse po veljavnem ceniku najemodajalca.

12. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri

vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in / ali se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je imel najemnik vozilo v najemu. V primeru, ko najemnika za kazen bremeni najemodajalec oziroma mora slednji skladno z zakonom posredovati najemnikove podatke ustrezni javni službi (redarstvo, policija), se najemniku lahko zaračuna tudi administrativni strošek obravnave kazni po veljavnem ceniku.

13. VOŽNJA V TUJINI

V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

14. TATVINA IN POŽAR

Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, ter mora posvečati posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvine ali požara najemnik ravna enako, kot je to določeno za nastanek škodnega primera v 10. točki teh pogojev.

15. PLAČILA, ZAMUDA, JAMSTVO, STROŠKI

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek pri rezervaciji, ob prevzemu, ali v dogovorjenem roku (pravne osebe s pogodbo o sodelovanju). V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem lahko izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, k obveznostim pa se lahko prištejejo tudi zakonsko veljavne zamudne obresti. Izplačil, izterjanih po dogovorjenem roku, se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine, stroški in odškodnina za nastalo škodo. Za zavarovanje svojih obveznosti najemnik dovoljuje rezervacijo sredstev na svoji kreditni kartici v korist najemodajalca, slednji pa lahko po končanem najemu obračunani znesek delno ali v celoti poplača iz rezerviranih sredstev. Najemnik je odgovoren za vso škodo iz naslova najema oziroma zaradi nespoštovanja določil in pogojev pogodbe in teh splošnih pogojev in tudi za vse stroške, kot so vse izgube, izdatki, davki, pristojbine in drugi stroški, zlasti stroški za sodno in izvensodno uveljavljanje pravic brez tožbe, stroški odvetnika, zavarovanja, morebitnega odvzema posameznega ali vseh vozil, kot tudi škodo, ki je bila povzročena kot neposredna ali posredna posledica zamude. Najemodajalec sme zahtevati od najemnika tudi odškodnino za vso vso navadno (dejansko) škodo in morebitni izgubljeni dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila. V primeru ugotovljene nove poškodbe ali prometnega prekrška na strani najemnika, lahko najemodajalec najemniku za obdelavo tovrstnih primerov zaračuna administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom.

16. SPREMEMBE POGODBE IN POGOJEV NAJEMA

V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega določila ali pogoja v pogodbi in splošnih pogojih najema.

17.PRAVICA DO ZAVRNITVE POTENCIALNEGA NAJEMNIKA

Najemodajalec lahko na podlagi ravnanja s skrbnostjo dobrega gospodarja in z namenom zaščite svojih poslovnih interesov kadarkoli pred podpisom najemne pogodbe, brez navajanja razlogov, zavrne potencialnega najemnika in mu vozila ne izda, četudi je bila rezervacija vozila predhodno že potrjena.

18. ZAPLEMBA NAJETEGA VOZILA

V primeru zaplembe vozila s strani uradnih organov v času trajanja najema vozila, po volji in/ali krivdi najemnika, se najemnik obvezuje plačati t.i. strošek zaplembe vozila skladno z veljavnim cenikom najemodajalca in izgubljeni dobiček za cel čas nemožnosti uporabe vozila v višini cene dnevnega najema skladno z rednim cenikom (t.i. REG cenik v poslovalnicah) najemodajalca za vsak dan nezmožnosti uporabe vozila.

19. VARSTVO PODATKOV

Podpisani na tej pogodbi je obveščen in se strinja z upravičenjem najemodajalca, da:

a.) za potrebe izvajanja najemne pogodbe uporabi njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,

b.) njegove podatke po potrebi posreduje zavarovalnici, poroku, ustreznim državnim organom in sodišču,

c.) tudi po prenehanju najemne pogodbe za potrebe izpolnitve zakonske obveznosti 10 let hrani določene podatke (izdane račune).

20. KONČNE DOLOČBE

Za spore, ki bi nastali v zvezi z določili pogodbe oz. teh splošnih pogojev najema je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih, ki bi morebiti nastali med najemnikom – fizično osebo oziroma pooblaščeno osebo najemnika pravne osebe ter vsemi vozniki so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb (solidarna odgovornost navedenih oseb za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih) saj podpisnik pogodbe jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili teh pogojev. Ti pogoji so sestavljeni v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe jezikovni različici enako verodostojni. Ti pogoji veljajo in se uporabljajo cel čas trajanja vsake najemne pogodbe, ki je sklenjena v času njihove veljavnosti.

Najemodajalec:

AVANT CAR d.o.o., Ljubljana

Podpis stranke:


vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, ter v dogovorjeni


kraje vozila med najemom. Zavarovanje proti škodi na vozilu


uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Vse


kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času, kot je


ne vključuje poškodb na steklenih površinah, pnevmatikah


morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času najema


Ljubljana, 31.3.2020