Splošni pogoji - souporaba vozil

SPLOŠNI POGOJI SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL »AVANT2GO«

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go« (v nadaljevanju Splošni pogoji) veljajo za vsa razmerja na podlagi Članske pogodbe o souporabi električnih vozil »Avant2Go« (v nadaljevanju Članska pogodba), sklenjene med Ponudnikom storitev »Avant2Go«, družbo AVANT CAR d.o.o. , s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 140 (v nadaljevanju Avant Car), in Uporabnikom po Članski pogodbi (v nadaljevanju Uporabnik), kot storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go«.

1.2. Pogodbeni stranki s podpisom Članske pogodbe potrdita veljavnost teh Splošnih pogojev, pri tem da podpis Uporabnika hkrati pomeni njegovo izrecno in brezpogojno izjavo, da je:

1.3. Vsakokrat veljavna Pogodbena dokumentacija (razen Članske pogodbe), ter druga dokumentacija, in sicer:

je Uporabniku vsakokrat na voljo na spletni strani https://avant2go.si pri čemer so ti Splošni pogoji, Pravila o registraciji in Politika zasebnosti vsakokrat na voljo tudi v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP), ki vsebuje tudi Seznam postajališč in cene najemov vozil.

1.4. Vsaka kršitev teh Splošnih pogojev hkrati pomeni kršitev določil Članske pogodbe in je zadosten razlog za takojšen odstop od Članske pogodbe in vsakokratne Pogodbe o souporabi, sklenjene na daljavo na podlagi Članske pogodbe.

1.5. Vsak Uporabnik storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go« lahko preko Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) dostopa tudi do storitev najema vozil rent-a-car. Za uporabo storitev rent-a-car veljajo in se uporabljajo posebni splošni pogoji (»Splošni pogoji rent-a-car«) in pogoji rezervacije (»Pogoji rezervacije«), ki so Uporabniku venomer dostopni v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP). Uporabnik, ki preko APP uporablja storitve rent-a-car, ob registraciji v APP izrecno potrdi, da se se je seznanil s Splošnimi pogoji rent-a-car in Pogoji rezervacije, da jih razume in da se z njimi v celoti strinja in jih sprejema, pred sklenitvijo vsake najemne pogodbe pa s klikom na gumb Rezerviraj vozilo izrecno izjavi, da jih je prebral ter jih sprejema.

2. PODATKI PONUDNIKA »Avant2Go«

Družba: AVANT CAR d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure vse dni v letu)
E-naslov: support@avant2go.si
Domača stran: https://avant2go.si
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka: 1816144000
ID številka za DDV: SI 28303628

3. POMEN IN UPORABA IZRAZOV

3.1. V Pogodbeni dokumentaciji imajo izrazi naslednji pomen:

3.2. Izrazi, ki se nanašajo na osebe, so v teh Splošnih pogojih souporabe električnih vozil »Avant2Go« navedeni v moški slovnični obliki in se uporabljajo tako za ženske kot za moške.

3.3. Določbe v teh Splošnih pogojih souporabe električnih vozil »Avant2Go«, ki se nanašajo na Uporabnika, v delu, ki opredeljuje s Člansko pogodbo prevzete pravice in odgovornosti Člana in Plačnika, smiselno veljajo tudi zanju.

3.4. V nadaljevanju se za vsa električna vozila »Avant2Go«, ki so predmet Članske pogodbe in so na njeni podlagi Uporabniku na razpolago za souporabo, uporablja tudi edninska slovnična oblika.

4. SOUPORABA ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

4.1. Ponudnik Avant Car zagotavlja upravičenje Uporabnika do souporabe električnega vozila »Avant2Go« tako, da lahko Uporabnik, ki pravilno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti po Članski pogodbi ves čas trajanja le-te, električna vozila »Avant2Go« uporablja s sklepanjem posamičnih Pogodb o souporabi, sklenjenih na daljavo na podlagi Članske pogodbe, pod pogoji in v skladu s Pogodbeno dokumentacijo in njenimi določbami.

4.2. Električno vozilo »Avant2Go« sme souporabljati in voziti Uporabnik, ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

Uporabnik lahko električna vozila »Avant2Go« souporablja le z uporabo svojega lastnega »Avant2Go« profila (uporabniško ime in geslo Uporabnika). V primeru spremembe uporabniškega imena in/ali gesla (npr. zaradi spremembe e-poštnega naslova, izgubljenega gesla in drugih razlogov), se je Uporabnik dolžan pred sledečo souporabo izpisati iz Mobilne aplikacije »Avant2Go« na vseh napravah, preko katerih APP uporablja in se v APP ponovno vpisati z novimi podatki. Odgovornost Ponudnika Avant car za škodo, ki bi zaradi neupoštevanja navedenega pravila nastala Uporabniku, je v celoti izključena.

4.3. Uporabnik se obvezuje ves čas souporabe, vsako električno vozilo »Avant2Go« uporabljati skrbno, upoštevajoč običajno oziroma normalno rabo in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi navodili proizvajalca in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji ter Pogodbeno dokumentacijo, pri čemer bo upošteval tudi dobro prakso ravnanja z električnim vozilom »Avant2Go«.

Običajna ali normalna raba električnih vozil »Avant2Go« pomeni:

pri čemer mora Uporabnik vse v tem odstavku navedene zahteve izpolnjevati kumulativno.

4.4. Uporabnik se prav tako obvezuje, da bo skrbno, normalni rabi primerno, kot dober gospodar in v skladu s tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji uporabljal električne polnilnice oziroma polnilne infrastrukture »Avant2Go«.

4.5. Uporabnik lahko v času souporabe električnega vozila »Avant2Go« po lastni presoji omogoča prevoz sebi znanim sopotnikom (sorodniki, prijatelji, sodelavci,…) in prevaža običajen tovor (osebna prtljaga in predmeti), pri čemer mora upoštevati omejitve glede dovoljenega števila oseb (največ toliko, kot je v vozilu varnostnih pasov), dovoljene obremenitve in kapacitete vozila in druge omejitev iz teh Splošnih pogojev, kot tudi omejitve oziroma obveznosti po vsakokrat veljavnih zakonskih in podzakonskih določilih, ki urejajo cestni promet in varnost v cestnem prometu. Morebitna škoda, ki bi v času souporabe in vožnje električnega vozila »Avant2Go« nastala sopotnikom Uporabnika, se obravnava po pravilih zavarovalnice, pri kateri je električno vozilo »Avant2Go« zavarovano.

4.6. Za vsakršno ravnanje v nasprotju z določili te točke 4. je Uporabnik odškodninsko odgovoren Ponudniku Avant Car, ki lahko poleg odškodninskega zahtevka za povzročeno premoženjsko škodo iz naslova navadne (dejanske) škode in morebitnega izgubljenega dobička za čas, ko vozila ne bi bilo možno uporabljati, pri čemer se izgubljeni dobiček za vsak dan nemožnosti uporabe vozila izračuna na podlagi cene dnevnega najema takšnega vozila, proti Uporabniku uveljavlja tudi predčasno oziroma takojšnjo prekinitev Članske pogodbe.

5. OMEJITVE SOUPORABE ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

5.1. Zaradi varnosti v cestnem prometu, varnosti oseb in Uporabnikove odgovornosti do električnega vozila »Avant2Go«, Uporabnik v nobenem primeru ne sme zagotoviti, odstopiti, posoditi, oddati v najem (odplačno ali neodplačno) ali na kakšen drugi način dovoliti vožnje električnega vozila »Avant2Go« tretjim osebam.

V primeru, da Uporabnik namenoma ali iz malomarnosti dovoli, dopusti ali omogoči (s predajo vozila ali preko dostopa do APP ali na drug način) vožnjo električnega vozila »Avant2Go« s strani tretjih oseb (ne glede na to ali takšna tretja oseba sicer izpolnjuje pogoje za souporabo »Avant2Go« električnih vozil) ali sam vozi »Avant2Go« vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so vsa določila o zavarovanju električnega vozila »Avant2Go« neveljavna oziroma se šteje, kot da električno vozilo »Avant2Go« v času takšne souporabe in vožnje ni zavarovano, Uporabnik pa je kazensko in odškodninsko odgovoren Ponudniku Avant Car za vsako tako povzročeno škodo. Uporabnik lahko v opravičenih, izjemnih primerih dovoli vožnjo električnega vozila »Avant2Go« tretji osebi (npr. resna oslabitev zdravstvenega stanja Uporabnika, ki mu onemogoča varno nadaljnjo vožnjo), vendar le ob vnaprejšnji privolitvi Ponudnika Avant Car, pri čemer mora Uporabnik pred pričetkom vožnje s strani tretje osebe tudi preveriti (kolikor mu to zdravstveno stanje dopušča), ali je tretja oseba sposobna za vožnjo in zlasti, ali tretja oseba izpolnjuje vse pogodbeno dogovorjene pogoje za voznika električnega vozila »Avant2Go«, zlasti pogoja glede starosti in veljavnosti vozniškega dovoljenja.

5.2. Električnega vozila »Avant2Go« ni dovoljeno souporabljati ali voziti:

 1. izven območja Republike Slovenije, razen v primeru izjem, navedenih v tretjem odstavku točke 5.3. teh Splošnih pogojev,

 2. pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi ali v primeru uporabe / zlorabe drugih substanc (pomirjevala, uspavala, zdravila,…), ki lahko vplivajo na sposobnost vožnje,

 3. če je vozilo, upoštevajoč tehnično dokumentacijo proizvajalca, preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo s tovorom v nasprotju z veljavnimi predpisi,

 4. če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa Uporabnik za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska določila ali navodila Ponudnika Avant Car glede brezhibnosti vozila, pri čemer naj bo Uporabnik zlasti pozoren na obveznost vizualnega pregleda vozila pred pričetkom souporabe in obveznost obvestila Ponudnika Avant Car v primeru pretirane onesnaženosti vozila ali odkritja še nezabeležene poškodbe ali tehnične pomankljivosti, ki bi vplivala na varnost vožnje,

 5. v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in predpisi o varnosti v cestnem prometu,

 6. izven prometnih površin, določenih za promet z osebnimi vozili,

 7. izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere,

 8. v vremenskih in drugih razmerah ter pogojih, ki bi lahko ogrožale zdravje in življenje Uporabnika, njegovih sopotnikov in drugih udeležencev v prometu in / ali bi lahko na električnem vozilu »Avant2Go« povzročile poškodbe ali okvare,

 9. za opravljanje ali oglaševanje pridobitnih dejavnosti (pod to točko primeroma sodi: plačan prevoz potnikov in blaga, kot je taksi služba ali drugi prevoz potnikov in blaga, dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje vozil ali učenja veščin vožnje (npr. varnostne vaje, itd.),

 10. za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,

 11. za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,

 12. za prevoz vnetljivih, strupenih, jedkih, eksplozivnih, kužnih ali drugih nevarnih snovi in materialov,

 13. za prevoz otrok nižjih od 150 cm brez uporabe primernih in predpisanih zadrževalnih sistemov za otroke (npr. otroški sedež, podporna blazina), pri čemer mora Uporabnik slediti zakonodaji in navodilom proizvajalca za namestitev in odstranitev navedenih sistemov,

 14. v prepovedane, nezakonite in kriminalne namene,

 15. v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno Člansko pogodbo, temi Splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor tudi druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili lastninsko pravico Ponudnika Avant Car nad električnimi vozili »Avant2Go«.

Navedene omejitve Uporabnika zavezujejo kumulativno. Niti Ponudnik Avant Car niti zavarovalnica pri kateri je električno vozilo »Avant2Go« zavarovano, ne odgovarjata za morebitne poškodbe ali izgube zaradi neupoštevanja navedenih omejitev, ki bi nastale ali bi bile posledica njihovih kršitev.

Izven meja Republike Slovenije je souporaba oziroma vožnja »Avant2Go« vozil dovoljena v naslednjih primerih:

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je Uporabnik odškodninsko odgovoren Ponudniku Avant Car, ki lahko poleg odškodninskega zahtevka za povzročeno premoženjsko škodo iz naslova navadne (dejanske) škode in morebitnega izgubljenega dobička za čas, ko vozila ne bi bilo možno uporabljati, pri čemer se izgubljeni dobiček za vsak dan nemožnosti uporabe vozila izračuna na podlagi cene dnevnega najema takšnega vozila, proti Uporabniku uveljavlja tudi predčasno oziroma takojšnjo prekinitev Članske pogodbe.

5.3. V/na električnem vozilu »Avant2Go« ni dovoljeno:

6. REZERVACIJA ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

6.1. Uporabnik preko Mobilne aplikacije »Avant2Go« poišče razpoložljiva električna vozila »Avant2Go« na seznamu »Avant2Go« Postajališč. Uporabnik izbere električno vozilo »Avant2Go«, ki ga želi souporabljati, z izbiro polja »Rezervacija«. Rezervacija se lahko v času rezervacije (do 15 minut) odpove, z izbiro polja »Odpovej«, ali podaljša z izbiro polja »Podaljšaj«.

Ponudnik Avant Car Uporabniku svetuje, da pred rezervacijo električnega vozila »Avant2Go« preveri bližino vozila, ki ga želi souporabljati, tako da bo lahko vozilo prevzel v souporabo v času rezervacije, in nivo električne baterije izbranega vozila.

6.2. Ponudnik Avant Car zagotavlja Uporabniku brezplačno rezervacijo električnega vozila iz »Avant2Go« in .GO+ ponudbe do 15 (petnajst) minut, ki tečejo od trenutka izbire polja »Rezervacija«. V brezplačnem času teka rezervacije lahko Uporabnik rezervacijo enkrat odpove oziroma prekliče brezplačno. Vsaka nadaljnja, zaporedna rezervacija se obračuna skladno z »Avant2Go« Cenikom.

Uporabnik lahko v času teka rezervacije le-to tudi podaljša. V tem primeru se Uporabniku, glede na tip vozila, zaračuna nadomestilo po vsakokrat veljavnem Ceniku ponudnika Avant Car.

6.3. V kolikor Uporabnik v času prve rezervacije električnega vozila »Avant2Go« ne prevzame v souporabo, rezervacije ne prekliče ali ne podaljša, se šteje, da je rezervacijo preklical oziroma, da vozila ne bo prevzel v souporabo. Enako velja glede vsake nadaljnje, zaporedne rezervacije, pri čemer se Uporabniku skladno s točko 6.2. obračuna nadomestilo.

V kolikor Uporabnik rezervacijo podaljša in električnega vozila »Avant2Go« tudi v času dodatnih 15 minut, ki tečejo od izbire polja »Podaljšaj« ne prevzame v souporabo, se rezervacija šteje za preklicano, Uporabniku pa se zaračuna nadomestilo iz točke 6.2.

7. PREVZEM IN PREVERJANJE ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

7.1.Prevzem električnega vozila »Avant2Go« v posest in souporabo s strani Uporabnika se izvede, ko Uporabnik v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« izbere polje »Pričetek uporabe«. Uporabnik vozilo odklene z izbiro polja »Odklepanje«. Električno vozilo »Avant2Go« je odklenjeno, ko je v APP prikazan status »Vozilo odklenjeno« in se sliši zvok odklepanja.

V trenutku, ko Uporabnik v APP potrdi »Pričetek uporabe« električnega vozila »Avant2Go«, Uporabnik s Ponudnikom Avant Car sklene Pogodbo o souporabi na daljavo s pravicami in obveznostmi, določenimi v Pogodbeni dokumentaciji.

Upoštevaje dejstvo, da je Uporabnik pred rezervacijo in prevzemom električnega vozila »Avant2Go« sprejel in podpisal Člansko pogodbo in, da je vsaka Pogodba o souporabi na daljavo, pogodba o najemu vozila, Uporabnik ne more odstopiti od Pogodbe o souporabi na daljavo, razen v primeru zavrnitve nadaljnje souporabe ali vožnje tega električnega vozila »Avant2Go«, kot opisano v nadaljevanju.

7.2. Ponudnik Avant Car zagotavlja Uporabniku souporabo električnega vozila »Avant2Go« z naslednjimi lastnostmi:

7.3. Uporabnik je ob prevzemu dolžan električno vozilo »Avant2Go« (zunanjost in notranjost) in dokumente vozila takoj pregledati, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.

7.4. V kolikor Uporabnik opazi poškodbe, okvare ali pomanjkljivosti ali opazi, da je vozilo očitno (pretirano) onesnaženo (umazano), mora o tem obvezno, še pred pričetkom vožnje in najpozneje v roku 10 (deset minut) od trenutka prvega odklepanja oziroma prevzema električnega vozila »Avant2Go«, obvestiti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223. Klicnemu centru »Avant2Go« oziroma uslužbencu mora Uporabnik natančno opisati stanje ter nato slediti prejetim navodilom.

V primeru vidnih poškodb in pomanjkljivosti in če je vozilo prekomerno umazano, bo Uporabnik stanje fotografiral in fotografije takoj posredoval Ponudniku Avant Car preko Mobilne aplikacije »Avant2Go«.

Uslužbenec Klicnega centra »Avant2Go« lahko Uporabniku:

V primeru zavrnitve nadaljnje souporabe in vožnje iz prejšnjega odstavka, je Uporabnik prost plačilnih obveznosti do Ponudnika Avant Car iz naslova zavrnjene souporabe električnega vozila »Avant2Go« (tarifa). Če je Uporabnik v takšnih primerih že izvedel plačilo nadomestila za souporabo, je upravičen do vračila plačanega zneska. Za potrebe izvedbe vračila mora Uporabnik preko e-pošte ali preko mobilne aplikacije »Avant2Go«, če je slednje omogočeno, vložiti zahtevek za povračilo plačanega zneska, in sicer v 8 (osmih) dneh od dne izvedbe plačila. Uporabnik vrnjeni denarni znesek praviloma prejme na enako plačilno sredstvo, s katerim je bilo plačilo izvedeno. Če mobilna aplikacija nudi to možnost, lahko Uporabnik namesto vračila na plačilno sredstvo, s katerim je bilo plačilo opravljeno, po lastni izbiri izbere vračilo v obliki dobroimetja v »Avant2Go« mobilni denarnici.

Uporabnik lahko sam ali na njegov poziv preko uslužbenca Klicnega centra »Avant2Go« takoj rezervira in prevzame drugo razpoložljivo električno vozilo »Avant2Go« na primerni razdalji.

Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ni Uporabniku odškodninsko ali kako drugače odgovoren za morebitne posledice zavrnitve nadaljnje souporabe in vožnje električnega vozila »Avant2Go«.

7.5. V kolikor Uporabnik Klicnega centra »Avant2Go« ne obvesti o morebitnih poškodbah, okvarah ali pomanjkljivostih ter očitni nečistoči električnega vozila »Avant2Go«, se šteje, da je Uporabnik podal svojo izrecno izjavo, da:

8. TRAJANJE SOUPORABE ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go« IN NADOMESTILO

8.1. Trajanje souporabe električnega vozila »Avant2Go« je čas od trenutka pričetka souporabe električnega vozila »Avant2Go« pa do zaključka souporabe in vračila električnega vozila »Avant2Go« iz souporabe, ki se šteje v minutah. V času trajanja souporabe Uporabnik električnega vozila »Avant2Go« ne sme puščati odklenjenega ali odprtega (okna, vrata, prtljažnik). Uporabnik se zavezuje nemudoma javiti vsako morebitno napako, pomanjkljivost ali poškodbo električnega vozila »Avant2Go«, ki bi morebiti nastala v času trajanja souporabe, Klicnemu centru »Avant2Go« na številko 080 1223 in postopati skladno z navodili.

8.2. Neprekinjeno trajanje souporabe električnega vozila »Avant2Go« je časovno omejeno na največ 72 ur (4.320 minut), razen ob izrecnem predhodnem dogovoru Uporabnika s Ponudnikom Avant Car. V kolikor Uporabnik ne zaključi souporabe v navedenem roku oziroma predhodno ne obvesti Klicnega centra »Avant2Go« na številko 080 1223 o prekoračitvi, se šteje, da je po poteku 72 ur (razen ob izrecnem predhodnem dogovoru, kot navedeno zgoraj) nepretrgane souporabe Ponudnik Avant Car enostransko odstopil od Pogodbe o souporabi na daljavo in mu Uporabnik priznava upravičenje, da električno vozilo »Avant2Go« Uporabniku odvzame.

V času trajanja souporabe se število prevoženih kilometrov ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov, ki ga Ponudnik Avant Car odčitava na daljavo (GPS).

8.3. Nadomestilo za souporabo električnega vozila »Avant2Go« se obračunava skladno s Člansko pogodbo in v višini po veljavnem Ceniku ponudnika »Avant2Go«, ter je sestavljeno iz:

Ko Uporabnik z vsoto pretečenega časa in prevoženih kilometrov, ki so po Ceniku vključeni v ceno dnevnega najema, doseže najvišjo dnevno ceno najema, le-ta velja 24 ur od začetka najema. Po preteku 24 ur se naslednji dan uporabe znotraj istega najema spet prične obračunavati z vsoto prevoženih kilometrov, ki so po Ceniku vključeni v ceno dnevnega najema in pretečenega časa, in sicer do vnovičnega doseganja najvišje dnevne cene najema.

Če skladno s Cenikom za vozilo velja omejitev števila kilometrov, vključenih v ceno dnevnega najema in Uporabnik v času 24 ur od začetka najema preseže to število kilometrov, se vsak dodatni kilometer, opravljen znotraj istih 24 ur, dodatno obračuna. Obračun se opravi skladno s postavkami, navedenimi v Ceniku.

8.4. Uporabnik lahko nadomestilo plačuje z dobroimetjem iz t.i. denarnice v »Avant2Go« mobilni aplikaciji, ki ga pridobi bodisi preko nakupa paketa bodisi ga naloži v denarnico ali pa izvede direktno plačilo ob zaključku vožnje. Rok veljavnosti dobroimetja, ki ga je Uporabnik kupil v okviru paketa ali ga naložil v denarnico do vključno dne 19.07.2023 je 5 (pet) let od dne nakupa (splošni zastaralni rok za terjatve), rok veljavnosti dobroimetja, ki ga kupi od vključno dne 20.07.2023 dalje, pa je 3 (tri) leta od dne nakupa.

8.5. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na vsakem izdanem računu Ponudnika Avant car in morebitne ugovore zoper račun posredovati na e-poštni naslov: support@avant2go.si najpozneje v roku 8 (osmih) dni od dne prejema računa. Ponudnik Avant car poznejših reklamacij oziroma ugovorov zoper račun ne upošteva.

9. ELEKTRIČNA ENERGIJA, ELEKTRIČNA BATERIJA IN POLNJENJE

9.1. Električna energija na polnilnih postajah »Avant2Go« je vključena v nadomestilo za souporabo električnega vozila »Avant2Go«. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za stroške polnjenja električne baterije na polnilnih postajah, ki niso polnilne postaje »Avant2Go«. Za polnjenje vozil iz ponudbe .GO+ si Ponudnik Avant car pridržuje pravico, da skladno s Cenikom Uporabniku obračuna administrativni strošek obdelave plačil, ki jih je Uporabnik zavezan plačati ponudnikom drugih polnilnih postaj, skladno z njihovimi splošnimi pogoji. Za uporabo vozil Tesla veljajo naslednji splošni pogoji: https://www.tesla.com/sl_si/legal/terms.

9.2. Električno vozilo Uporabnik prevzame načeloma z nivojem električne baterije, kot je pred rezervacijo oziroma ob izbiri električnega vozila »Avant2Go« viden v APP.

9.3. Uporabnik mora spremljati nivo električne energije in v času souporabe električnega vozila »Avant2Go« skrbeti za zadosten nivo električne energije, ki mu zagotavlja opraviti načrtovano pot, in po potrebi električno baterijo sproti polniti na polnilnicah »Avant2Go«.

9.4. Po zaključku souporabe Uporabnik po lastni presoji priklopi električno vozilo na polnilno postajo, če je na izbranem Postajališču prosta polnilna postaja. Če je nivo energije električne baterije pod 30% in ima Postajališče prosto polnilno postajo Ponudnik Avant Car Uporabniku svetuje, da ravna skrbno in vozilo priklopi na polnilno postajo »Avant2Go.

9.5. Pri priklopu električne baterije na polnilno postajo Uporabnik posveča posebno pozornost pravilni kabelski povezavi in upošteva omejitve uporabe električne polnilnice, predvsem pa se zaveda, da:

9.6. Uporabnik Ponudniku Avant Car odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala na električnem vozilu »Avant2Go« ali na polnilni postaji oziroma polnilni infrastrukturi »Avant2Go« zaradi nepravilne uporabe polnilne postaje oziroma nepravilnega postopanja pri napajanju električne energije.

10. DOVOLJENA OBMOČJA, PARKIRANJE IN POSTAJALIŠČA »Avant2Go«

10.1. Uporabnik električno vozilo »Avant2Go« načeloma prevzame v souporabo na Postajališču »Avant2Go«.

10.2. Uporabnik z električnim vozilom »Avant2Go« ne sme prestopiti meje Republike Slovenije, razen v primeru predhodnega dogovora s Ponudnikom Avant Car.

10.3. Uporabnik mora vozilo vrniti iz souporabe na za to označenih mestih na Postajališču »Avant2Go«, v nasprotnem primeru se mu obračuna nadomestilo za lociranje in vrnitev napačno parkiranega električnega vozila »Avant2Go« (Navedeno velja med drugim tudi za primer parkiranja na mestih, ki za parkiranje niso predvidena, kot je: parkiranje na mestu za gibalno ovirane ali parkiranje na mestu, namenjenem polnjenju vozil na javni infrastrukturi, ko se vozilo ne polni, ipd.) in po potrebi tudi nadomestilo za vleko električnega vozila »Avant2Go« (prazna električna baterija), vse po Ceniku.

10.4. Puščanje oziroma parkiranje električnega vozila »Avant2Go« je v času trajanja souporabe dovoljeno le na za to predvidenih mestih (javna in zasebna parkirišča) in na predpisan način ter skladno s pogoji parkiranja posamičnega parkirišča (npr. časovna omejitev, plačilo parkirnine).

10.5. Postajališča »Avant2Go« so točke, namenjene izključno:

10.6. Seznam postajališč je Uporabniku venomer na razpolago v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«.

11. VRAČILO ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go« IN ZAKLJUČEK SOUPORABE

11.1. Uporabnik se obvezuje, da bo električno vozilo »Avant2Go«, ki ga bo prevzel na podlagi Članske pogodbe oziroma na njeni podlagi sklenjene Pogodbe o souporabi na daljavo, skupaj z dokumenti vozila in opremo vrnil na predviden kraj, kjer je možno vračilo vozila iz uporabe (Postajališče).

11.2. Uporabnik se obvezuje vozilo vrniti v primernem stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, z ustreznim stanjem oziroma nivojem električne baterije, upoštevajoč tudi določbo 9.4. teh Splošnih pogojev, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo.

11.3. Uporabnik lahko vrne električno vozilo »Avant2Go«, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

11.4. Uporabnik zaključi souporabo električnega vozila »Avant2Go« na naslednji način:

Dokler niso v celoti izpolnjene vse navedene postavke, se šteje, da je trajanje souporabe še vedno v teku in bodo morebitna nadomestila za uporabo električnega vozila »Avant2Go«, ki ni bila izvedena na predpisan način, Uporabniku obračunana naknadno.

11.5. V kolikor zaključek souporabe ni mogoč zaradi izgube mobilnega telefona ali motenj v delovanju mobilnega omrežja Uporabnikovega operaterja ali motenj v delovanju APP, Uporabnik o tem čim prej oziroma takoj, ko lahko, najpozneje pa v roku 30 minut od trenutka, ko želi zaključiti souporabo, obvesti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223 ali po e-pošti support@avant2go.si. V tem primeru se za zaključek souporabe šteje trenutek, kot ga potrdi uslužbenec Klicnega centra »Avant2Go«.

12. ODVZEM ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

12.1. Ponudnik Avant Car lahko Uporabniku odvzame električno vozilo »Avant2Go« v primerih, ko ima Uporabnik v danem trenutku električno vozilo »Avant2Go« v souporabi in:

12.2. Odvzem električnega vozila »Avant2Go« se lahko izvede na način:

12.3. V vseh primerih, navedenih pod točko 12.1. teh Splošnih pogojev, Uporabnik izrecno in nepogojno priznava upravičenje Ponudnika Avant Car do takojšnjega odvzema električnega vozila »Avant2Go« na katerega koli od zgoraj opisanih načinov in Ponudniku Avant Car za potrebe ponudnikovega posestnega varstva izrecno in nepogojno dovoljuje tak odvzem električnega vozila »Avant2Go«.

12.4. Uporabnik Ponudniku Avant Car odgovarja za vse stroške vzpostavitve posesti na električnem vozilu »Avant2Go«, nastalo in ugotovljeno navadno (dejansko) škodo ter izgubljeni dobiček.

13. PREGLED ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go« PO VRAČILU ALI ODVZEMU

13.1. Če Ponudnik Avant Car ob prevzemu v posest (čistoča, nivo baterije, očitne poškodbe, ipd.) presodi, da stanje vrnjenega električnega vozila »Avant2Go« ni ustrezno oziroma, da ga je Uporabnik uporabljal v nasprotju z določili Članske pogodbe in druge Pogodbene dokumentacije, ima Ponudnik Avant Car pravico naročiti potrebne preglede in popravila in opraviti druga dejanja na stroške Uporabnika, da se električno vozilo »Avant2Go« vrne v prvotno stanje.

13.2. Če Uporabnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritiklin vozila, je dolžan Ponudniku Avant Car povrniti vse stroške za njihovo novo pridobitev.

13.3. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi Ponudnik Avant Car ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti Uporabnika za vso nastalo škodo.

13.4. Ponudnik Avant Car sme proti Uporabniku uveljavljati vse zahtevke za povrnitev škode, če je Uporabnik namenoma ali iz malomarnosti opustil dolžna ravnanja namenjena odpravi pravne, tehnične ali gospodarske neuporabnost vozila, ali zmanjšane možnosti uporabe vozila.

13.5. Uporabnik je Ponudniku Avant Car v primerih iz predhodnih odstavkov poleg povračila vseh nastalih stroškov dolžan plačati tudi odškodnino za vso nastalo navadno (dejansko) škodo in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z električnim vozilom »Avant2Go« v namen opravljanja storitve »Avant2Go«, pri čemer se izgubljeni dobiček izračuna po ceni dnevnega najema takšnega vozila za vsak dan nemožnosti uporabe po veljavnem Ceniku.

13.6. Upoštevajoč določbi 5.3. in 11.4. teh Splošnih pogojev, je Uporabnik dolžan iz vozila po vsaki uporabi nemudoma odstraniti vse osebne stvari oziroma stvari svojih sopotnikov. Ponudnik Avant Car ne sprejema nobene odgovornosti za stvari, ki jih Uporabnik ali tretja oseba pusti v električnem vozilu »Avant2Go« ali na njem ali v morebitnem nadomestnem vozilu po koncu souporabe električnega vozila »Avant2Go«, ne glede na to ali je konec uporabe nastopil na podlagi običajnega vračila ali odvzema vozila na kateregakoli od zgoraj opisanih načinov, ali za stvari, ki jih Uporabnik ali tretja oseba pusti v poslovnih prostorih Ponudnika Avant Car. Uporabnik za izgubo lastnih stvari in stvari tretjih oseb, kot tudi za poškodovanje in / ali uničenje te lastnine, odgovarja sam. Ponudnik Avant Car ne glede na okoliščine primera ne nudi možnosti hrambe v »Avant2Go« vozilu puščenih stvari in jih je Uporabnik dolžan nemudoma prevzeti oziroma za prevzem pisno pooblastiti drugo osebo. V primeru puščanja večjih količin stvari v vozilu »Avant2Go«, si Ponudnik Avant car pridržuje pravico, v primeru njihovega neprevzema po pozivu Uporabnika, stvari zavreči, pri čemer Ponudnik Avant car ne odgovarja za nobeno morebitno škodo ali druge posledice, ki bi Uporabniku nastale vsled navedenega. Ponudnik Avant car na sedežu družbe ali v poslovni enoti omejen čas hrani le v vozilu »Avant2Go« pozabljene predmete manjšega obsega.

14. OKVARA ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

14.1. V primeru okvare je Uporabnik dolžan nemudoma obvestiti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223 in postopati skladno z navodili.

14.2. V primeru Uporabnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila električnega vozila »Avant2Go« "na svojo roko" ali nastanka okvare na vozilu zaradi napačne Uporabnikove uporabe, upravljanja ali vožnje vozila, bremenijo stroški odprave oziroma popravila okvare Uporabnika, ki je dolžan Ponudniku Avant Car povrniti tudi vso pravno priznano škodo, nastalo kot posledica takšnih ravnanj.

15. POSEGI V ELEKTRIČNO VOZILO »Avant2Go«

15.1. Prepovedane so kakršnekoli spremembe, predelave, dodelave ali druga dela na električnem vozilu »Avant2Go«.

15.2. Uporabniku je izrecno prepovedano izvajanje kakršnihkoli sprememb ali posegov v merilnike in elektronsko ali električno opremo vozila.

15.3. V primeru Uporabnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke je Uporabnik Ponudniku Avant Car dolžan poravnati stroške za povrnitev vozila v prvotno stanje, kot tudi vso premoženjsko škodo iz naslova navadne (dejanske) škode in izgubljenega dobička zaradi nezmožnosti opravljanja storitev »Avant2Go« s posameznim električnim vozilom (pri čemer se izgubljeni dobiček izračuna po ceni dnevnega najema takšnega vozila za vsak dan nemožnosti uporabe po veljavnem Ceniku), ki bi Ponudniku Avant Car nastala zaradi takšnega ravnanja Uporabnika.

16. OBVEZNOSTI UPORABNIKA PRI NASTANKU ŠKODNEGA PRIMERA

16.1. V kolikor pride do poškodb (ne glede na obseg škode), uničenja, zasega ali kraje električnega vozila »Avant2Go«, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči (škodni primer), ki bi lahko povzročila sodni spor med Ponudnikom Avant Car in Uporabnikom ali med Ponudnikom Avant Car in tretjimi osebami, je Uporabnik o tem dolžan takoj, še v času trajanja souporabe in najpozneje v roku 1 (ene) ure od nastanka škodnega primera (skrajni rok), obvestiti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223 in postopati skladno z dodatnimi navodili. V primeru kraje vozila ali kakršne koli prometne nesreče je Uporabnik dolžan primer takoj prijaviti tudi policiji. Uporabnik je dolžan v vseh navedenih primerih Ponudniku Avant Car na zahtevo ponovno predložiti na vpogled svoje vozniško dovoljenje.

16.2. Uporabnik se obvezuje, da bo v primeru udeležbe električnega vozila »Avant2Go« v kakršnikoli prometni ali drugi nesreči oziroma v primeru nastanka poškodbe z električnim vozilom »Avant2Go« ščitil interese Ponudnika Avant Car in njegove zavarovalnice, s tem da:

16.3. Uporabnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka.

Za opustitev dolžnosti po tej točki je Uporabnik odškodninsko odgovoren Ponudniku Avant Car, ki lahko proti Uporabniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev Članske pogodbe s vsemi posledicami predčasne prekinitve iz razlogov na strani Uporabnika.

16.4. Če s strani zavarovalnice izplačana odškodnina ali zavarovalnina ne zadošča za poplačilo celotne škode, ali če zavarovalnica zavrne izplačilo zavarovalnine ali odškodnine iz razlogov, ki ne sodijo v okvir odgovornosti Ponudnika Avant Car, je Uporabnik Ponudniku Avant Car dolžan plačati razliko do celotne škode iz naslova navadne (dejanske) škode in izgubljenega dobička, ki mu je nastala, pri čemer se izgubljeni dobiček izračuna po ceni dnevnega najema takšnega vozila za vsak dan nemožnosti uporabe po veljavnem Ceniku. V zavarovalnih primerih, za katere zavarovalnica oceni, da je odgovornost za celotno škodo na strani Uporabnika, lahko zavarovalnica uveljavlja regresni zahtevek direktno zoper Uporabnika.

16.5. V primeru ugotovljene škode s strani Uporabnika, lahko Ponudnik Avant Car Uporabniku za obdelavo škodnih primerov zaračuna administrativne stroške skladno s Cenikom.

17. ZAVAROVALNO KRITJE IN ŠKODA

17.1. Vsako posamezno električno vozilo »Avant2Go« je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno električno vozilo »Avant2Go«, ki je v izvirniku na vpogled pri Ponudniku Avant Car, ter v obsegu, dogovorjenem s Člansko pogodbo (sklenitev kasko zavarovanja, odbitna franšiza v višini, navedeni v Ceniku).

17.2. Ne glede na dejansko sklenjeno zavarovanje posameznega električnega vozila »Avant2Go« je Uporabnik dolžan Ponudniku Avant Car povrniti vsako morebitno škodo na posameznem električnem vozilu in / ali opremi, vključno z izgubljenim dobičkom in administrativnimi stroški, navedenimi v veljavnem Ceniku, v naslednjih primerih:

17.3. Uporabnik je odgovoren Ponudniku Avant Car tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z električnim vozilom »Avant2Go« oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Uporabnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso kriti s strani zavarovalnice. Pri nastanku večjih zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem obdobju Uporabnika bremeni tudi malus.

17.4. Električno vozilo »Avant2Go« je zavarovano samo za čas veljavnosti Članske pogodbe. Po preteku veljavnosti Članske pogodbe Ponudnik Avant Car ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila, in le-te veljajo kot Uporabnikove osebne zadeve ter je Uporabnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila.

17.5. Samo Ponudnik Avant Car ima pravico uveljavljati odškodninske zahtevke v primeru škode. Če zavarovalnina / odškodnina ne zadostuje za pokrivanje celotne navadne (dejanske) škode in morebitnega izgubljenega dobička, ki jo je utrpel Ponudnik Avant Car, mu je Uporabnik dolžan povrniti vso škodo v 8 (osmih) dneh od dne oddaje pisnega poziva ponudnika Avant Car po elektronski pošti na elektronski naslov Uporabnika. V tistih zavarovalnih primerih, za katere zavarovalnica oceni, da je odgovornost za celotno škodo na strani Uporabnika, je zavarovalnica tista, ki uveljavlja regresni zahtevek direktno zoper Uporabnika.

18. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

18.1. Uporabnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi električnega vozila »Avant2Go« in za vso iz tega naslova nastalo škodo.

18.2. Uporabnik se zavezuje, da bo vse morebitne mandatne in druge kazni za prekrške, storjene z električnim vozilom »Avant2Go« v času trajanja souporabe, poravnal sam, brez posredovanja Ponudnika Avant Car, v kolikor pa to ne bo možno, pa na vsakokraten poziv skupaj s stroški in pripadki. Ta Uporabnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Članske pogodbe oziroma Pogodbe o souporabi na daljavo, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je Uporabnik električno vozilo »Avant2Go« souporabljal.

19. ODSTOP OD POGODBE

Uporabnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti le od Članske pogodbe, ki jo sklene na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov Ponudnika Avant Car, in sicer skladno z sledečimi določbami:

19.1. Uporabnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od Članske pogodbe, sklenjene ob verifikaciji identitete Uporabnika, če je ta sklenjena na daljavo (preko oddaljenega digitalnega podpisa) oziroma izven poslovnih prostorov Ponudnika Avant Car, ob upoštevanju določb veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve Članske pogodbe.

19.2. Za uveljavitev pravice do odstopa, mora Uporabnik z nedvoumno izjavo obvestiti Ponudnika Avant Car (družbo Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, e-poštni naslov: support@avant2go.si, telefonska številka: 01 589 08 50) o svoji odločitvi o odstopu od Članske pogodbe, in sicer bodisi po elektronski pošti na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali pa pisno s priporočeno poštno pošiljko. V ta namen lahko Uporabnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

19.3. Za pravočasen odstop od Članske pogodbe zadostuje, da Uporabnik pred iztekom 14 dnevnega roka za odstop Ponudniku Avant Car na enega od zgoraj navedenih načinov posreduje obvestilo o odstopu.

19.4. Če Uporabnik odstopi od Članske pogodbe, mu bo Ponudnik povrnil vsa plačila, ki jih je prejel od Uporabnika brez odlašanja, vsekakor pa ne pozneje kot v roku 14 dni od dne prejema obvestila o odstopu. Že izvedena plačila bo Ponudnik Avant Car Uporabniku povrnil z uporabo enakega plačilnega sredstva, kot ga je Uporabnik uporabil za plačilo storitev, razen v primeru izrecnega drugačnega pisnega dogovora. Uporabnik ne bo utrpel nobenih stroškov, povezanih z vrnitvijo plačanih zneskov.

19.5. Ne glede na točko 19.4. Uporabnik ni upravičen do vračila enkratnega stroška vpisnine (registracije). Če je Uporabnik pričel z uporabo storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go« v obdobju teka odpovednega roka, je Uporabnik dolžan Ponudniku Avant Car poravnati znesek opravljenih storitev.

19.6. Uporabnik nima pravice do odstopa od Članske pogodbe v primerih, ko Ponudnik Avant Car pogodbo v celoti izpolni in prične z zagotavljanjem storitve Uporabniku po tem, ko Uporabnik poda svoje izrecno soglasje k temu in hkrati potrdi, da bo z izvedbo Članske pogodbe s strani Ponudnika Avant Car izgubil pravico do odstopa od Članske pogodbe.

19.7. Uporabnik ne more odstopiti od posamičnih na daljavo sklenjenih Pogodb o souporabi na daljavo, razen v primerih in na način, naveden v točki 7. teh Splošnih pogojev.

20. Pravila priporočilnega programa: Priporoči in pridobi ugodnost

20.1. V okviru priporočilnega programa: Priporoči in pridobi ugodnost, nudi Ponudnik Avant Car vsem obstoječim Uporabnikom, ki imajo aktiviran zasebni uporabniški profil (v nadaljevanju: »Obstoječi Član«) možnost pridobitve dodatne ugodnosti v obliki vavčerja za souporabo električnih vozil Avant2Go. V tej točki Splošnih pogojev so določeni posebni pogoji za sodelovanje pri pridobitvi ugodnosti in pravila za pridobitev ugodnosti.

20.2. Obstoječi Član lahko ugodnost prejme in izkoristi na sledeči način:

20.3. Član lahko ves čas do trenutka izrabe celotne vrednosti vavčerja oziroma, če je čas veljavnosti vavčerja omejen, do trenutka poteka njegove veljavnosti, spremlja stanje vavčerja v APP v razdelku »Ugodnosti«, ki se nahaja pod ikono »Denarnica«. Član lahko vavčer uporablja izključno za souporabo električnih vozil »Avant2Go« vse do izrabe njegove vrednosti oziroma, če je čas veljavnosti vavčerja omejen, do trenutka poteka njegove veljavnosti. Vrednost vavčerja in čas veljavnost vavčerja sta navedena v APP v razdelku »Ugodnosti«.

20.4. V času trajanja priporočilnega programa lahko Obstoječi Član na zgoraj navedeni način svojo unikatno referenčno kodo pošlje neomejenemu številu oseb in na ta način ob izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev pridobi možnost aktivacije in izkoriščanja več vavčerjev.

20.5. Novi Član po opravljeni prvi vožnji z električnim vozilom »Avant2Go« v APP pridobi svojo lastno unikatno referenčno kodo in s tem možnost, da po kliku na gumb »Priporoči in pridobi ugodnost« in po izvedbi postopka, navedenega pod točko 20.2., pridobi novo ugodnost na podlagi aktivacije novega vavčerja.

20.6. Unikatno referenčno kodo dobi vsak Član, ki je fizična oseba in tudi vsak Uporabnik, ki »Avant2Go« električna vozila souporablja na podlagi sklenjene Članske pogodbe s pravno osebo. Slednji v primeru delitve unikatne referenčne kode in aktivacije vavčerja na podlagi zaključene prve vožnje Novega Člana, pridobi možnost izrabe vavčerja le v primeru, če ima podpisano Člansko pogodbo kot fizična oseba. Aktivirani vavčer po zaključeni prvi vožnji s strani Novega Člana lahko Člani / Uporabniki namreč izkoristijo le za zasebne vožnje in izključno za souporabo električnih vozil »Avant2Go«.

20.7. Ponudnik Avant Car si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti, nadgraditi ali prekiniti izvajanje priporočilnega programa: »Priporoči in pridobi ugodnost«, kot tudi ponovno pričeti z izvajanjem programa pod spremenjenimi pogoji, brez poseganja v že pridobljene pravice Članov, ki nastanejo z aktivacijo vavčerja, skladno s 4. alinejo točke 20.2. Tako bodo v primeru spremembe ali ukinitve priporočilnega programa Člani / Uporabniki, ki so do trenutka uvedbe spremembe / ukinitve že prejeli aktiviran vavčer, tak vavčer lahko izkoristili skladno s pogoji priporočilnega programa, v okviru katerega so ugodnost pridobili.

20.8. Člani / Uporabniki lahko prejeti aktivirani vavčer, v višini v kateri je ta izdan, uporabijo izključno za vožnje v okviru storitve souporabe električnih vozil »Avant2Go«. Člani / Uporabniki vavčerja ne morejo zamenjati za drugo storitev sistema »Avant2Go« ali katerokoli drugo storitev Ponudnika Avant Car.

20.9. Člani / Uporabniki ne morejo zahtevati izplačila vrednosti vavčerja v gotovini ali v obliki bančnega nakazila in tudi ne morejo vrednosti vavčerja pobotati z neplačanimi nadomestili za souporabo električnih vozil »Avant2Go« ali drugimi neporavnanimi obveznostmi, ki Člana lahko bremenijo skladno z določbami Članske pogodbe ali teh Splošnih pogojev.

20.10. Ugodnosti iz naslova vavčerja ni mogoče prenesti med »Avant2Go« uporabniškimi računi, prav tako ne more Član ugodnosti iz naslova vavčerja prenesti na svoj uporabniški račun za souporabo električnih vozil »Avant2Go« na Hrvaškem.

20.11. Vsak Obstoječi Član pridobi le eno unikatno referenčno kodo in s tem možnost pridobitve vavčerja na podlagi deljenja te unikatne referenčne kode. V primeru, da Član aktivira enega ali več dodatnih uporabniških profilov, si Ponudnik Avant Car pridržuje pravico takšnemu Članu onemogočiti deljenje unikatne referenčne kode oziroma onemogočiti aktivacijo in izrabo vrednosti vavčerja na vseh dodatnih uporabniških profilih.

20.12. Že prejeti ali še neizkoriščeni vavčer ne zadrži odpovedi Članske pogodbe s strani Ponudnika Avant Car, skladno z določbami Članske pogodbe in teh Splošnih pogojev. V primeru odpovedi Članske pogodbe iz kateregakoli razloga, podane s strani Ponudnika Avant Car ali Člana, nima Član pravice zahtevati izplačila vrednosti vavčerja.

20.13. Ponudnik Avant Car Članom oziroma Uporabnikom ne odgovarja za škodo, ki bi jim nastala zaradi sodelovanja v priporočilnem programu oziroma zaradi prevzema ugodnosti.

20.14. Priporočilni program velja izključno za storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go« in se za vsa vprašanja, ki v tej točki Splošnih pogojev niso izrecno urejena, uporabljajo druga določila teh Splošnih pogojev oziroma pogodbene dokumentacije. Priporočilni program velja le za uporabo storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go« na ozemlju Republike Slovenije.

21. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

21.1. Ponudnik Avant Car spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova support@avant2go.si ali pisno na naslov AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če Ponudnik Avant Car ne ugodi Uporabnikovi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanja spora.

21.2. Ponudnik Avant Car izrecno ne priznava nobenega izvajalca ­pristojnega za izvensodno reševanje pravnih sporov (IRPS), s katerim bi lahko Uporabnik - potrošnik reševal spore prek evropske platforme platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS, št. 81/15; ZIsRPS) Ponudnik Avant Car objavlja elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

22.KONČNE DOLOČBE

22.1. Ti Splošni pogoji in ostala Pogodbena dokumentacija »Avant2Go« so pripravljeni in veljajo za vse Uporabnike v slovenskem jeziku. V primeru obstoja verzije teh Splošnih pogojev in ostale Pogodbene dokumentacije v drugih jezikih, pri razlagi določb prevlada verzija v slovenskem jeziku. Članska pogodba velja v jeziku, v katerem jo Ponudnik Avant car in Uporabnik skleneta.

22.2.Ti Splošni pogoji Ponudnika Avant Car pričnejo veljati v roku 15 dni (ob 00.00 uri) od dne obvestila Člana / Uporabnika po e-pošti in objave na spletni strani https://avant2go.si. Člani / Uporabniki bodo z obvestilom po e-pošti in na spletni strani https://avant2go.si posebej obveščeni o tem, da so bili Splošni pogoji spremenjeni, o datumu nastopa veljavnosti sprememb in o pravicah, ki jih imajo v primeru zavrnitve sprememb in dopolnitev. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev prenehajo veljati določila Splošnih pogojev z dne 05.07.2023.

22.3. Spremembe in dopolnitve teh Splošnih pogojev stopijo v veljavo v roku 15 dni (ob 00:00 uri) od objave na spletni strani ponudnika Avant Car https://avant2go.si in obvestila Člana / Uporabnika po e-pošti, pri čemer se za urejanje razmerij glede souporabe električnega vozila »Avant2Go«, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo določila teh pogojev.

AVANT CAR d.o.o.
Ljubljana, dne 23.05.2024