Splošni pogoji - Avant2Go

Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go«


1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go« (v nadaljevanju Splošni pogoji ) veljajo za vsa razmerja na podlagi Članske pogodbe o souporabi električnih vozil »Avant2Go« (v nadaljevanju Članska pogodba ), sklenjene med ponudnikom storitev »Avant2Go« družbo AVANT CAR d.o.o. , s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 140 (v nadaljevanju Avant Car ), in Uporabnikom po Članski pogodbi kot (v nadaljevanju Uporabnik ) storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go«.

1.2. Pogodbeni stranki s podpisom Članske pogodbe potrdita veljavnost teh Splošnih pogojev, pri tem da podpis Uporabnika hkrati pomeni njegovo izrecno in brezpogojno izjavo, da je:

 • v celoti seznanjen s vsebino Članske pogodbe in teh Splošnih pogojev, hkrati potrjuje seznanjenost s Seznamom postajališč »Avant2Go«, Cenikom in Pravili registracije v sistem »Avant2Go« (v nadaljevanju vse skupaj Pogodbena dokumentacija),
 • navedeno Pogodbeno dokumentacijo v celoti prebral, jo razume, z njo soglaša ter jo sprejema

1.3. Vsakokrat veljavna Pogodbena dokumentacija (razen Članske pogodbe), ter druga dokumentacija, od tega:

 • Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ),
 • Pravila o uporabi,
 • Izjava o zasebnosti in
 • druga relevantna navodila ponudnika Avant Car.

so Uporabniku vsakokrat na voljo v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP) in na spletni strani http://www.avant2go.com/ .

Uporabnik električnih vozil »Avant2Go« se v naprej odpoveduje morebitnim ugovorom v smislu, da mu določila teh Splošnih pogojev in druge Pogodbene dokumentacije ob podpisu Članske pogodbe niso bila znana.

1.4. Vsaka kršitev teh Splošnih pogojev hkrati pomeni kršitev določil Članske pogodbe in je zadosten razlog za takojšen odstop od Članske pogodbe oziroma ustrezne Pogodbe o souporabi, sklenjene na daljavo na podlagi Članske pogodbe.

2. PODATKI PONUDNIKA »Avant2Go«

Družba: AVANT CAR d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure vse dni v letu)
E-naslov: support@avant2go.com
Domača stran: http://www.avant2go.com/
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka: 1816144000
ID številka za DDV: SI 28303628

3. POMEN IN UPORABA IZRAZOV

3.1. V Pogodbeni dokumentaciji imajo izrazi naslednji pomen:

 • Ponudnik ali AVANT CAR d.o.o. ali Avant Car,
 • souporaba ali souporaba električnih vozil »Avant2Go« je samopostrežna kratkoročna izposoja električnih vozil »Avant2Go« na vnaprej določenih lokacijah (postajališčih) 24 ur dnevno, vse dni v letu,
 • Sistem »Avant2Go« je smiselno povezana celota Pogodbene dokumentacija, Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) in druge dokumentacije ponudnika Avant Car , ki Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« na območju Republike Slovenije,
 • APP ali Mobilna aplikacija »Avant2Go« je aplikacija, preko katere deluje Sistem »Avant2Go«,
 • Pogodbena dokumentacija vključuje Pravila o registraciji v sistem »Avant2Go«, Člansko pogodbo, te Splošne pogoje souporabe električnih vozil »Avant2Go«, Cenik in Seznam postajališč. Vsakokrat veljavna Pogodbena dokumentacija (razen Članske pogodbe) je venomer dostopna v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP),
 • druga dokumentacija so Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Pravila o varovanju osebnih podatkov, Pogoji uporabe APP in spletne strani ponudnika, Izjava o zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije ponudnika Avant Car. Vsakokrat veljavna druga dokumentacija ponudnika Avant Car je venomer dostopna na spletni strani http://www.avant2go.com/ in v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP),
 • Postajališče ali Postajališče »Avant2Go« je mesto, kjer je mogoče električno vozilo »Avant2Go« prevzeti v souporabo in na katerem je možno vračilo električnega vozila »Avant2Go« iz souporabe. Vsakokrat posodobljen Seznam postajališč je objavljen na spletni strani http://www.avant2go.com/ in v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP),
 • Članska pogodba ali Članska pogodba o souporabi električnih vozil »Avant2Go« je pogodba, s katero se pred zaključkom registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go« dogovorijo pravice in obveznosti Člana, Uporabnika in Plačnika souporabe električnih vozil »Avant2Go«,
 • Član je fizična ali pravna oseba, ki sklene Člansko pogodbo o souporabi električnih vozil »Avant2Go« ter sprejme Splošne pogoje souporabe električnih vozil »Avant2Go« in druga pravila Sistema »Avant2Go«. Kot pravna oseba se šteje vsak registriran subjekt (s.p., d.o.o., d.d., k.d., k.d.d., d.n.o., tuja podružnica, zavod, društvo, z.o.o.,…),
 • prvi Uporabnik ali Uporabnik, kadar ni specifično navedeno, da gre za prvega Uporabnika, je fizična oseba, ki je na podlagi Članske pogodbe upravičena do souporabe električna vozila »Avant2Go«. Pri fizični osebi je prvi Uporabnik enak Članu, pri pravni osebi pa je prvi Uporabnik zakoniti zastopnik Člana,
 • drugi Uporabnik ali Uporabnik, kadar ni specifično navedeno, da gre za drugega Uporabnika, je druga fizična oseba, ki poleg prvega Uporabnika, souporablja električna vozila »Avant2Go« in ki se poimensko zavede v Članski pogodbi ali v Dodatku k njej,
 • Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki se zavezuje poravnavati nadomestila za souporabo električnih vozil »Avant2Go« in morebitne druge stroške iz naslova souporabe električnih vozil »Avant2Go« s strani Uporabnika. Praviloma je Plačnik enak Članu, razen v primerih, ko je Član fizična oseba in ko v njegovem imenu plačilne obveznosti prevzame tretja oseba, ki ni Član oziroma Uporabnik (npr. je Član / Uporabnik voznik Plačnika, ki ne more voziti električnega vozila oziroma ne more pridobiti vozniškega dovoljenja zaradi telesnih ovir, ali je Plačnik starš ali zakonec ali delodajalec ali druga povezana oseba s Članom / Uporabnikom, ali v primeru obstoja drugih utemeljenih razlogov oziroma ovir npr. Član / Uporabnik nima prebivališča v Republiki Sloveniji ali nima slovenskega bančnega računa najmanj eno leto ipd.),
 • Splošni pogoji ali Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go« so ta pravila souporabe električnih vozil »Avant2Go«, ki veljajo poleg Članske pogodbe in druge Pogodbene dokumentacije (Pravila o registraciji v sistem »Avant2Go«, Cenik in Seznam postajališč),
 • Pogodba o souporabi na daljavo je pogodba, ki jo na podlagi Članske pogodbe Uporabnik sklene s ponudnikom Avant Car v trenutku pričetka souporabe električnega vozila »Avant2Go«,
 • Cenik je vsakokrat veljavna enostranska listina ponudnika AVANT CAR d.o.o., ki določa višino pristojbin in drugih stroškov iz naslova souporabe električnih vozil »Avant2Go« ter ponudbo obdobnih promocijskih paketov. Vse cene vsebujejo 22% DDV,
 • Klicni center zagotavlja operativno pomoč Uporabnikom 24 ur dnevno vse dni v letu (24/7).

3.2. Izrazi, ki se nanašajo na osebe, so v teh Splošnih pogojih souporabe električnih vozil »Avant2Go« navedeni v moški slovnični obliki in se uporabljajo tako za ženske kot za moške.

3.3. Določbe v teh Splošnih pogojih souporabe električnih vozil »Avant2Go«, ki se nanašajo na Uporabnika, v delu, ki opredeljujejo s Člansko pogodbo prevzete pravice in odgovornosti Člana in Plačnika, smiselno veljajo tudi zanju.

3.4. V nadaljevanju se za vsa električna vozila »Avant2Go«, ki so predmet Članske pogodbe in so na njeni podlagi Uporabniku na razpolago za souporabo, uporablja tudi edninska slovnična oblika.

4. SOUPORABA ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

4.1. Ponudnik Avant Car zagotavlja upravičenje Uporabnika do souporabe električnega vozila »Avant2Go« tako, da lahko Uporabnik, ki izpolnjuje svoje obveznosti po Članski pogodbi in v ves čas trajanja le-te, električna vozila »Avant2Go« uporablja s sklepanjem posamični Pogodb o souporabi, sklenjenih na daljavo na podlagi Članske pogodbe (v nadaljevanju Pogodba o souporabi na daljavo), pod pogoji in v skladu s Pogodbeno dokumentacijo in njenimi določbami.

4.2. Električno vozilo »Avant2Go« sme souporabljati in voziti Uporabnik:

 • ki je poimensko pooblaščen za souporabo in vožnjo električnega vozila »Avant2Go« skladno s Člansko pogodbo in je uspešno zaključil izobraževanje (»Avant2Go« dinamična delavnica),
 • z veljavnim vozniškim dovoljenjem ves čas trajanja vsakokratne souporabe električnega vozila »Avant2Go«.

Navedeni pogoji za souporabo in vožnjo električnega vozila »Avant2Go« morajo biti izpolnjeni kumulativno.

4.3. Uporabnik se obvezuje ves čas souporabe električno vozilo »Avant2Go« uporabljati skrbno in za normalno rabo in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji ter Pogodbeno dokumentacijo, pri tem bo upošteval tudi dobro prakso ravnanja z električnim vozilom »Avant2Go« po zaključenem izobraževanju.

4.4. Uporabnik se prav tako obvezuje, da bo skrbno, normalni rabi primerno, kot dober gospodar in v skladu s tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji uporabljal električne polnilnice oziroma polnilne infrastrukture »Avant2Go«.

4.5. Uporabnik lahko v času souporabe električnega vozila »Avant2Go« po lastni presoji omogoča prevoz sebi znanim sopotnikom (sorodniki, prijatelji, sodelavci,…) in prevaža običajen tovor (osebna prtljaga in predmeti), pri čemer mora upoštevati omejitve glede dovoljenega števila oseb (največ toliko, kot je v vozilu varnostnih pasov), dovoljene obremenitve in kapacitete vozila in druge omejitev iz teh Splošnih pogojev, kot tudi omejitve oziroma obveznosti po vsakokrat veljavnih zakonskih in podzakonskih določilih, ki urejajo cestni promet in varnost v cestnem prometu. Morebitna škoda, ki bi v času souporabe in vožnje električnega vozila »Avant2Go« nastala sopotnikom Uporabnika, se obravnava po pravilih zavarovalnice, pri kateri je električno vozilo »Avant2Go« zavarovano.

5. OMEJITVE SOUPORABE ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

5.1.Zaradi varnosti v cestnem prometu, varnosti oseb in Uporabnikove odgovornosti do električnega vozila »Avant2Go«, Uporabnik v nobenem primeru ne sme zagotoviti, odstopiti, posoditi, oddati v najem (odplačno ali neodplačno) ali na kakšen drugi način dovoliti vožnjo električnega vozila »Avant2Go« tretjim osebam.

V primeru nepooblaščene vožnje električnega vozila »Avant2Go« s strani tretjih oseb ali vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, oboje po volji ali krivdi ali zaradi malomarnosti Uporabnika, so vsa določila o zavarovanju električnega vozila »Avant2Go« neveljavna oziroma se šteje, kot da električno vozilo »Avant2Go« času takšne souporabe in vožnje ni zavarovano, Uporabnik pa je kazensko in odškodninsko odgovoren za vsako tako povzročeno škodo.

5.2. Električnega vozila »Avant2Go« se ne sme souporabljati ali voziti:

 1. izven območja Republike Slovenije,
 2. pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi ali uporabe / zlorabe drugih (pomirjevala, uspavala, zdravila,…) substanc, ki lahko vplivajo na sposobnost vožnje,
 3. če je vozilo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
 4. če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa Uporabnik za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila,
 5. v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in predpisi o varnosti v cestnem prometu,
 6. izven prometnih površin, določenih za promet z osebnimi vozili,
 7. izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere,
 8. v vremenskih in drugih razmerah teh pogojih, ki bi lahko ogrožale zdravje in življenje Uporabnika, njegovih sopotnikov in drugih udeležencev v prometu in / ali bi lahko na električnem vozilu »Avant2Go« povzročijo poškodbe ali okvare,
 9. za plačan prevoz potnikov in blaga, kot je taksi služba ali drugi prevoz potnikov in blaga,
 10. za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,
 11. za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje vozil ali učenja veščin vožnje (npr. varnostne vaje),
 12. za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,
 13. za prevoz vnetljivih, strupenih, jedkih, eksplozivnih, kužnih ali drugih nevarnih snovi in materialov,
 14. v prepovedane, nezakonite in kriminalne namene,
 15. v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno Člansko pogodbo, temi Splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili lastninsko pravico ponudnika Avant Car nad električnimi vozili »Avant2Go«.

Navedene omejitve Uporabnik zavezujejo kumulativno. Ponudnik Avant Car niti zavarovalnica, pri kateri je električno vozilo »Avant2Go« zavarovano, ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izgube zaradi neupoštevanja navedenih omejitev, ki bi nastale ali bi bile posledica zaradi njihovih kršitev.

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je Uporabnik odškodninsko odgovoren ponudniku Avant Car, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri, proti Uporabniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev Članske pogodbe.

5.3. V električnem vozilu »Avant2Go« ni dovoljeno:

 • prevažanje živali, z izjemo živali vodnikov, ki spremljajo osebo s posebnimi potrebami, in hišnih ljubljenčkov do 60 kg in plečne višine do 80 cm. V tem primeru mora biti žival v času prevoza ustrezno zavarovana (kletka / košara / pripeta na varnostni pas) in ločena od voznika, Uporabnik pa mora poskrbeti tudi za primerno zaščito površin električnega vozila »Avant2Go« (podložiti odejo ipd.),
 • kajenje, uživanje alkoholnih pijač in uživanje ali uporaba drog in drugih prepovedanih psihoaktivnih snovi,
 • uživanje hrane in pijače, v kolikor bi se lahko zaradi tega električno vozilo »Avant2Go« umazalo (madeži, drobtine, razlitje pijače,…),
 • puščanje smeti,
 • po zaključku souporabe puščanje osebnih predmetov in drugih stvari,
 • nobeno drugo ravnanje, ki imelo za posledico vidno ali očitno onesnaženost električnega vozila »Avant2Go«, ki presega običajno in skrbno rabo.

6. REZERVACIJA ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

6.1. Uporabnik preko Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) poišče razpoložljiva električna vozila »Avant2Go« na seznamu »Avant2Go« Postajališč. Uporabnik izbere električno vozilo »Avant2Go«, ki ga želi souporabljati, z izbiro polja »Rezervacija«. Rezervacija se lahko v času rezervacije (do 15 minut) odpove, z izbiro polja »Odpovej«, ali podaljša z izbiro polja »Podaljšaj«.

Ponudnik Avant Car Uporabniku svetuje, da pred rezervacijo električnega vozila »Avant2Go« preveri bližino vozila, ki ga želi souporabljati, tako da bo lahko vozilo prevzel v souporabo v času rezervacije, in nivo električne baterije izbranega vozila.

6.2. Ponudnik Avant Car zagotavlja Uporabniku brezplačno rezervacijo električnega vozila »Avant2Go« do 15 (petnajst) minut, ki teče od trenutka izbire polja »Rezervacija«. V brezplačnem času teka rezervacije lahko Uporabnik rezervacijo odpove oziroma prekliče brezplačno.

Uporabnik lahko v času teka rezervacije le-to tudi podaljša. V tem primeru se Uporabniku zaračuna nadomestilo po vsakokrat veljavnem Ceniku ponudnika Avant Car.

6.3. V kolikor Uporabnik v času prve rezervacije električnega vozila »Avant2Go« ne prevzame v souporabo, rezervacije ne prekliče ali rezervacije ne podaljša, se šteje, da je rezervacijo preklical oziroma se šteje, da je ne-prevzem vozila takšno dejanje Uporabnika, iz katerega je moč sklepati, da Uporabnik vozila ne bo prevzel v souporabo.

V kolikor Uporabnik rezervacijo podaljša in električnega vozila »Avant2Go« tudi v času 15 minut, ki tečejo od izbire polja »Podaljšaj« ne prevzame v souporabo, se podaljšanje rezervacije šteje za preklicano, Uporabniku pa se zaračuna nadomestilo iz točke 6.2.

7. PREVZEM IN PREVERJANJE ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

7.1.Prevzem električnega vozila »Avant2Go« v posest in souporabo s strani Uporabnika se izvede, ko Uporabnik v APP izbere polje »Pričetek uporabe«. Uporabnik vozilo odklene z izbiro polja »Odklepanje« v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP). Električno vozilo »Avant2Go« je odklenjeno, ko v APP prikazan status »Vozilo odklenjeno« in se sliši zvok odklepanja.

V trenutku ko Uporabnik v APP potrdi »Pričetek uporabe« električnega vozila »Avant2Go« Uporabnik s ponudnikom Avant Car sklene Pogodbo o souporabi na daljavo s pravicami in obveznostmi, določenimi v Pogodbeni dokumentaciji (Pravila o registraciji v sistem »Avant2Go«, Članska pogodba, ti Splošni pogoji, Seznam postajališč in Cenik).

Upoštevaje, da je Uporabnik pred rezervacijo in prevzemom električnega vozila »Avant2Go« sprejel in podpisal Člansko pogodbo, Uporabnik ne glede na določila Zakona o varstvu potrošnikov ne more odstopiti od Pogodbe o souporabi na daljavo, razen v primeru zavrnitve nadaljnje souporabe tega vozila oziroma vožnje električnega vozila »Avant2Go«, kot je to opredeljeno v nadaljevanju.

7.2. Ponudnik Avant Car zagotavlja Uporabniku souporabo električnega vozila »Avant2Go«:

 • bičajno čisto in nepoškodovano, z izjemo morebitnih obstoječih manjših poškodb ali pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na vozne sposobnosti električnega vozila »Avant2Go« in varnost vožnje, in ki so pri električnega vozila »Avant2Go« navedene v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«,
 • tehnično brezhibno,
 • registrirano,
 • bvezno in kasko zavarovano,
 • z vinjeto za uporabo cest v slovenskem vinjetnem sistemu,
 • z zagonskim ključem vozila, katerega obesek je nameščen v čitalniku, ki se nahaja v predalu za rokavice,
 • z zakonsko predpisano opremo (varnostni trikotnik in brezrokavnik, komplet prve pomoči, rezervne žarnice, zimska oprema),
 • z dodatno premo (kabli za priključek za polnjenje baterije, ki se nahaja v prtljažniku vozila, in druga oprema po seznamu),
 • Seznam opreme električnega vozila »Avant2Go« je naveden v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«,
 • z dokumenti vozila, od tega: overjen prepis prometnega dovoljenja, kopija homologacije in kopija zavarovalne police, ki so v izvirniku na vpogled na sedežu ponudnika Avant Car.

7.3. Uporabnik je ob prevzemu dolžan električno vozilo »Avant2Go« (zunanjost in notranjost) in dokumente vozila takoj pregledati, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.

7.4. V kolikor Uporabnik opazi poškodbe, okvare ali pomanjkljivosti ali opazi, da je vozilo očitno (pretirano) onesnaženo (umazano), mora o tem obvezno še pred pričetkom vožnje in najpozneje v roku 10 (deset minut) od trenutka prvega odklepanja oziroma prevzema električnega vozila »Avant2Go« obvestiti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223. Klicnemu centru »Avant2Go« oziroma uslužbencu mora Uporabnik natančno opisati stanje ter nato slediti prejetim navodilom.

V primeru vidnih poškodb in pomanjkljivosti in če je vozilo prekomerno umazano, bo Uporabnik stanje fotografiral in fotografije takoj posredoval uslužbencu Klicnega centra na e-naslov support@avant2go.com ali mobilno številko po navodilih uslužbenca »Avant2Go«.

Uslužbenec Klicnega centra »Avant2Go« lahko Uporabniku:

 • zavrne nadaljnjo souporabo tega vozila oziroma vožnje v primeru poškodbe, okvare ali pomanjkljivosti električnega vozila »Avant2Go«, ki vplivajo na njegove vozne sposobnosti in varnost vožnje oziroma potnikov,
 • dobri nadaljnjo souporabo tega vozila v primeru manjših poškodb, ki ne vplivajo na vozne sposobnosti električnega vozil »Avant2Go« in varnost vožnje oziroma potnikov, ter ko je vozilo očitno umazano, pri čemer ima Uporabnik v tem primeru pravico zavrniti nadaljnjo souporabo tega vozila.

V primeru zavrnitve nadaljnje souporabe in vožnje iz prejšnjega odstavka je Uporabnik prost plačilnih obveznosti do ponudnika Avant Car iz naslova souporabe električnega vozil »Avant2Go« (tarifa).

Zavrnitev nadaljnje souporabe električnega vozil »Avant2Go« po tej točki se ne šteje kot preklic rezervacije. Uporabnik lahko sam ali na njegov poziv preko uslužbenca Klicnega centra »Avant2Go« takoj rezervira in prevzame drugo razpoložljivo električno vozilo »Avant2Go« na primerni razdalji.

Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ni Uporabniku odškodninsko ali kako drugače odgovoren za morebitne posledice zavrnitve nadaljnje souporabe in vožnje električnega vozil »Avant2Go«.

7.5. V kolikor Uporabnik Klicnega centra »Avant2Go« ne obvesti o morebitnih poškodbah, okvarah ali pomanjkljivosti ter očitni nečistoči električnega vozil »Avant2Go« se šteje, da je Uporabnik podal svojo izrecno izjavo, da:

 • si je električno vozilo »Avant2Go« predhodno skrbno ogledal in je v celoti seznanjen z njegovimi stvarnimi (uporabnost in morebitne poškodbe vozila) in pravnimi lastnostmi (dokumenti vozila),
 • je električno vozilo »Avant2Go« v primernem stanju za souporabo in vožnjo (je primerno / običajno čisto, ima predpisano in dodatno opremo, vinjeto in vse dokumente vozila),
 • električno vozilo »Avant2Go« ustreza namenu, za katerega ga namerava uporabljati,
 • iz tega naslova do ponudnika Avant Car nima nobenega zahtevka in/ali reklamacij,in prevzema vsa tveganja v zvezi z električnim vozilom »Avant2Go«, njegovo opremo in dokumenti vozila, vključno s tveganjem uničenja, poškodovanja, izgube, odtujitve in rabe, ki presega običajno, pod pogoji iz teh Splošnih pogojev pa tudi odgovornost do tretjih oseb, vse od prevzema električnega vozil »Avant2Go« v posest in souporabo in do njegove vrnitve.

8. TRAJANJE SOUPORABE ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go« IN NADOMESTILO

8.1. Trajanje souporabe električnega vozila »Avant2Go« je čas od trenutka pričetka souporabe električnega vozila »Avant2Go« pa do zaključka souporabe in vračila električnega vozila »Avant2Go« iz souporabe, ki se šteje v minutah.V času trajanja souporabe Uporabnik električnega vozila »Avant2Go« ne sme puščati odklenjenega ali odprtega (okna, vrata, prtljažnik).Uporabnik se zavezuje nemudoma javiti vsako morebitno napako, pomanjkljivost ali poškodbo električnega vozila »Avant2Go«, ki bi morebiti nastala v času trajanja souporabe, Klicnemu centru »Avant2Go« na številko 080 1223 in postopati skladno z navodili.

8.2. Neprekinjeno trajanje souporabe električnega vozila »Avant2Go« je časovno omejeno na največ 72 ur (4.320 minut). V kolikor Uporabnik ne zaključi souporabe v navedenem roku oziroma predhodno ne obvesti Klicnega centra »Avant2Go« na številko 080 1223 o prekoračitvi se šteje, da je po poteku 27 ur nepretrgane souporabe ponudnik Avant Car enostransko odstopil od Pogodba o souporabi na daljavo in električno vozilo »Avant2Go« Uporabniku odvzame.

V času trajanja souporabe se število prevoženih kilometrov ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov, ki ga ponudnik Avant Car odčitava na daljavo (GPS).

8.3. Nadomestilo za souporabo električnega vozila »Avant2Go« se obračunava skladno s Člansko pogodbo in v višini po veljavnem Ceniku ponudnika »Avant2Go«, ter je sestavljeno iz:

 • Tarife, ki se obračunava v razmerju do časa souporabe, to je ves čas trajanja souporabe, ne glede na število prevoženih kilometrov, pri čemer se začeta minuta, ki traja manj kot 60 sekund, obračuna kot minuta, in
 • Kilometrine, ki se obračuna v razmerju do prevoženih kilometrov v času trajanja souporabe, pri čemer se začeti kilometer, ki je krajši kot 1.000 metrov, obračuna kot kilometer.

Ko uporabnik z vsoto prevoženih kilometrov in pretečenega časa doseže najvišjo dnevno ceno najema, le-ta velja 24 ur od začetka najema. Po preteku 24 ur se naslednji dan uporabe znotraj istega najema spet prične obračunavati z vsoto prevoženih kilometrov in pretečenega časa, in sicer do vnovičnega doseganja najvišje dnevne cene najema.

9. ELEKTRIČNA ENERGIJA, ELEKTRIČNA BATERIJA IN POLNJENJE

9.1. Električna energija na polnilnih postajah »Avant2Go« je vključena v nadomestilo za souporabo električnega vozila »Avant2Go«. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za stroške polnjenja električne baterije na polnilnih postajah, ki niso polnilne postaje »Avant2Go«.

9.2. Električno vozilo Uporabnik prevzame načeloma z nivojem električne baterije, kot je pred rezervacijo oziroma ob izbiri električnega vozila »Avant2Go« viden v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP).

9.3. Uporabnik mora spremljati nivo električne energije in v času souporabe električnega vozila »Avant2Go« skrbeti za zadosten nivo električne energije, ki mu zagotavlja opraviti načrtovano pot, in po potrebi električno baterijo sproti polniti na polnilnicah »Avant2Go«.

9.4. Po zaključku souporabe Uporabnik po lastni presoji priklopi električno vozilo na polnilno postajo, če je na izbranem Postajališču prosta polnilna postaja, oziroma če je nivo energije električne baterije pod 30% in ima Postajališče prosto polnilno postajo Uporabnik vozilo obvezno priklopi na polnilno postajo »Avant2Go.

9.5. Pri priklopu električne baterije na polnilno postajo Uporabnik posveča posebno pozornost pravilni kabelski povezavi in upošteva omejitve uporabe električne polnilnice, predvsem pa se zaveda:

 • polnilno infrastrukturo ni varno uporabljati v času vremenskih pogojev, ki lahko neugodno ali negativno vplivajo na polnilnico (možnost udara strele),
 • polnilne infrastrukture in kabla se ne sme dotikati z mokrimi rokami,
 • polnilne postaje ne smejo uporabljati osebe, mlajše od 21 let,
 • zaradi preprečevanja električnega udara je v času polnjenja električne baterije konektor zaklenjen v električno vozilo »Avant2Go« - ne sme se ga poizkušati na silo izvleči,
 • Uporabnik z vgrajenim srčnim elektro stimulatorjem ali srčnim defibratorjem se ne sme:
  • na manj kot 80 centimetrov približati zadnji strani polnilnice,
  • na manj kot 80 centimetrov približati sprednji strani polnilnice v času polnjenja električne baterije.

9.6. Uporabnik ponudniku Avant Car odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala na električnem vozilu »Avant2Go« ali na polnilni postaji oziroma polnilni infrastrukturi »Avant2Go« zaradi nepravilne uporabe polnilne postaje oziroma nepravilnega postopanja pri napajanju električne energije.

10. DOVOLJENA OBMOČJA, PARKIRANJE IN POSTAJALIšČA »Avant2Go«

10.1. Uporabnik električno vozilo »Avant2Go« načeloma prevzame v souporabo na Postajališču »Avant2Go«.

10.2. Uporabnik z električnim vozilom »Avant2Go« ne sme prestopiti meje Republike Slovenije.

10.3. Uporabnik mora vozilo vrniti iz souporabe na Postajališču »Avant2Go«, v nasprotnem primeru se mu obračuna nadomestilo za lociranje in vrnitev napačno parkiranega električnega vozila »Avant2Go« in po potrebi tudi nadomestilo za vleko električnega vozila »Avant2Go« (prazna električna baterija) po Ceniku ponudnika.

10.4. Puščanje oziroma parkiranje električnega vozila »Avant2Go« je v času trajanja souporabe dovoljeno le na za to predvidenih mestih (javna in zasebna parkirišča) in na predpisan način (npr. plačilo parkirnine).

10.5. Postajališča »Avant2Go« so točke, namenjene izključno:

 • prevzemu električnega vozila »Avant2Go« v souporabo,
 • polnjenju električne baterije električnega vozila »Avant2Go« v času souporabe (največ do 60 minut),
 • vračilu električnega vozila »Avant2Go« iz souporabe.

10.6. Seznam postajališč je Uporabniku venomer na razpolago v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«.

11. VRAČILO ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go« IN ZAKLJUČEK SOUPORABE

11.1. Uporabnik se obvezuje, da bo električno vozilo »Avant2Go«, ki ga bo prevzel na podlagi Članske pogodbe oziroma na njeni podlagi sklenjene Pogodbe o uporabi na daljavo, skupaj z dokumenti vozila in opremo vrnil na predviden kraj, kjer je možno vračilo vozila iz uporabe (Postajališče).

11.2. Uporabnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, v primernem stanju, z dogovorjenim stanjem oziroma nivojem električne baterije, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo.

11.3. Uporabnik lahko vrne električno vozilo »Avant2Go«, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

 • ključ za zagon vozila je v predalu za rokavice na način, da je obesek z vgrajenim oddajnikom zataknjen v režo čitalnika, nameščenega v predalu,
 • električno vozilo je parkirano na Postajališču »Avant2Go« in je v primeru, da je nivo električne baterije nižji od 30%, priklopljeno na polnilno postajo,
 • zaprta so vsa okna in vrata električnega vozila »Avant2Go« in izklopljene vse luči in utripalke,
 • polnilna kabla sta v vozilu.

11.4. Uporabnik zaključi souporabo električnega vozila »Avant2Go« na naslednji način:

 • v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP) izbire polje »Zaklepanje vozila« in fizično preveri (pokljuka vrata), če je vozilo dejansko zaklenjeno,
 • v APP potrdi vsa potrebna polja (zaprta vrata, izklopljene luči, kabli v vozilu, obvezna oprema,…),
 • po zaklepanju vozila in potrditvi vseh polj Uporabnik v APP izbire polje »Zaključi najem«. Po tej izbiri se Uporabniku obračunajo nadomestila za souporabo,
 • Uporabnik izvede plačilo nadomestila za souporabo.

Dokler niso v celoti izpolnjene vse navedene postavke se šteje, da je trajanje souporabe še vedno v teku in bodo morebitna nadomestila za uporabo električnega vozila »Avant2Go«, ki ni bila izvedeno na predpisan način, Uporabniku obračunana naknadno.

11.5. V kolikor zaključek souporabe ni mogoč zaradi izgube mobilnega telefona ali motenj v delovanju mobilnega omrežja Uporabnikovega operaterja ali motenj v delovanju APP, Uporabnik o tem čim prej oziroma takoj, ko lahko, najpozneje pa v roku 30 minut obvesti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223 ali po e-pošti support@avant2go.com. V tem primeru se za zaključek souporabe šteje trenutek, kot ga potrdi uslužbenec Klicnega centra »Avant2Go«.

12. ODVZEM ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

12.1. Ponudnik Avant Car lahko Uporabniku odvzame električno vozilo »Avant2Go« v primerih, ko ima Uporabnik v danem trenutku električno vozilo »Avant2Go« v souporabi in je:

 • Uporabnik presegel najdaljše dovoljeno trajanje souporabe (72 ur) in o prekoračitvi časa ni predhodno obvestil Klicnega Centra »Avant2Go«, ter za podaljšanje dobil odobritev, ali je
 • Uporabnik z električnim vozilom »Avant2Go« prestopil mejo Republike Slovenije, ali je
 • Uporabniku vozniško dovoljenje začasno odvzeto ali je prenehala veljavnost, ali
 • prenehala Članska pogodba ne glede na razlog, ali je
 • je to po potrebno za zaščito lastnine in pravnih interesov ponudnika Avant Car.

12.2. Odvzem električnega vozila »Avant2Go« se lahko izvede na način:

 • b sodelovanju Uporabnika tako, da Uporabnik takoj, ko ga k temu preko telefona pozove uslužbenec Klicnega centra »Avant2Go«, električno vozilo »Avant2Go« vrne in zaključi souporabo skladno z določili Pogodbene dokumentacije,
 • brez sodelovanja Uporabnika:
  • blokada zagona in vožnje električnega vozila »Avant2Go«,
  • prijava izginotja električnega vozila »Avant2Go« pristojni policiji,
  • vzpostavitev posesti na električnem vozilu »Avant2Go«.

12.3. V primeru odvzema električnega vozila »Avant2Go« se Uporabnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in nepreklicno dovoljuje, da ponudnik Avant Car prevzame vozilo v svojo posest, brez Uporabnikove pravice do kakršnihkoli ugovorov ali uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov zoper ponudnika Avant Car.

12.4. Uporabnik ponudniku Avant Car odgovarja za vse stroške vzpostavitve posesti na električnem vozilu »Avant2Go«, nastalo in ugotovljeno škodo ter izgubljen dobiček.

13. PREGLED ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go« PO VRAČILU ALI ODVZEMU

13.1. Če ponudnik Avant Car ob prevzemu v posest (čistoča, nivo baterije, očitne poškodbe, ipd.) presodi, da stanje vrnjenega električnega vozila »Avant2Go« ni ustrezno oziroma da ga je Uporabnik uporabljal v nasprotju z določili Članske pogodbe in druge Pogodbene dokumentacije, ima ponudnik Avant Car pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške Uporabnika, da se električno vozilo »Avant2Go« vrne v prvotno stanje.

13.2. Če Uporabnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritiklin vozila, je dolžan ponudniku Avant Car povrniti vse stroške za njihovo novo pridobitev.

13.3. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi ponudnik Avant Car ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti Uporabnika za vso nastalo škodo.

13.4. Ponudnik Avant Car sme zahtevati od Uporabnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če Uporabnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila.

13.5. Ponudnik Avant Car je v primeru iz predhodnih odstavkov poleg povračila stroškov upravičen do izplačila, Uporabnik pa je to dolžan plačati, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z električnim vozilom »Avant2Go« v namene opravljanja storitve »Avant2Go« zaradi navedenih razlogov.

13.6. Ponudnik Avant Car ne odgovarja za Uporabnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustil v električnem vozilu »Avant2Go« ali na njem, ne glede na to ali gre za običajno vračilo ali za odvzem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih ponudnika Avant Car. Uporabnik se s podpisom Članske pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

14. OKVARA ELEKTRIČNEGA VOZILA »Avant2Go«

14.1. V primeru okvare je Uporabnik dolžan nemudoma obvestiti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223 in postopati skladno z navodili.

14.2. V primeru Uporabnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila električnega vozila »Avant2Go« "na svojo roko" ali nastanka okvare na vozilu zaradi napačne Uporabnikove uporabe, upravljanja ali vožnje vozila, se bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare Uporabnika.

15. POSEGI V ELEKTRIČNO VOZILO »Avant2Go«

15.1. Prepovedane so kakršnekoli spremembe, predelave, dodelave ali druga dela na električnem vozilu »Avant2Go«.

15.2. Uporabniku je izrecno prepovedano izvajanje kakršnihkoli sprememb ali posegov v merilnike in elektronsko ali električno opremo vozila.

15.3. V primeru Uporabnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke je Uporabnik ponudniku Avant Car dolžan poravnati stroške za povrnitev v prvotno stanje.

15.4. V primeru škode na električnem vozilu »Avant2Go« ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke Splošnih pogojev, je Uporabnik dolžan povrniti vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja storitev »Avant2Go« s posameznim električnim vozilom.

16. OBVEZNOSTI UPORABNIKA PRI NASTANKA šKODNEGA PRIMERA

16.1. V kolikor pride do poškodb (ne glede na obseg škode), uničenja, zasega ali kraje električnega vozila »Avant2Go«, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med ponudnikom Avant Car in Uporabnikom ali med ponudnikom Avant Car in tretjimi osebami, je Uporabnik o tem dolžan takoj, še v času trajanja souporabe in najpozneje v roku 1 (ene) ure (skrajni rok), obvestiti Klicni center »Avant2Go« na številko 080 1223 in postopati skladno z dodatnimi navodili. V primeru kraje, nesreče oziroma škodnega primera pa je Uporabnik dolžan primer takoj prijaviti tudi policiji.

16.2. Uporabnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z električnim vozilom »Avant2Go« ščitil interese ponudnika Avant Car in njegove zavarovalnice, s tem da:

 • si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
 • bo morebitnim poškodovanim nudil prvo pomoč,
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam,
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika,
 • bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil ponudniku Avant Car.

16.3. Uporabnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka.

Za opustitev dolžnosti po tej točki je Uporabnik odškodninsko odgovoren ponudniku Avant Car, ki lahko poleg dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri proti Uporabniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev Članske pogodbe s vsemi posledicami predčasne prekinitve iz razlogov na strani Uporabnika.

16.4. V primeru nastanka škodnega primera ima Uporabnik pravico do brezplačnega transporta z mesta nezgode ali zamenjavo vozila ali nadomestno vozilo ali katerokoli drugo nadomestilo, le v primeru, če te stroške pokriva zavarovanje in če je to v skladu z določili Članske pogodbe.

16.5. Če s strani zavarovalnice izplačana odškodnina ali zavarovalnina ne zadošča za poplačilo celotne škode, ali če zavarovalnica zavrne izplačilo zavarovalnine ali odškodnine iz razlogov, ki niso v odgovornosti ponudnika Avant Car, je Uporabnik ponudniku Avant Car dolžan plačati razliko do dejanske škode, ki mu je nastala.

17. ZAVAROVALNO KRITJE IN šKODA

17.1. Vsako posamezno električno vozilo »Avant2Go« je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno električno vozilo »Avant2Go«, ki je v izvirniku na vpogled pri ponudniku Avant Car, ter v obsegu, dogovorjenem s Člansko pogodbo (sklenitev kasko zavarovanja, odbitna franšiza).

17.2. Ne glede na dejansko sklenjeno zavarovanje posameznega električnega vozila »Avant2Go« je Uporabnik dolžan ponudniku Avant Car povrniti vsako morebitno škodo na posameznem električnem vozilu in / ali opremi v naslednjih primerih:

 • ko je električnega vozila »Avant2Go« vozilo kasko zavarovano z odbitno franšizo, slednja bremeni Uporabnika,
 • poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, brisalcev in antene ter poškodb na podvozju vozil in drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice,
 • če je Uporabnik škodo povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana,
 • če je Uporabnik povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti,
 • če Uporabnik v trenutku nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
 • če je škoda nastala na območjih izven območja Republike Slovenije, ne glede na krivdo Uporabnika,
 • če je prišlo do škode zaradi drugih kršitev določil točke 5. Omejitve souporabe električnega vozila »Avant2Go« ali uporabe vozila v nasprotju z določili Pogodbene dokumentacije,
 • če je Uporabnik pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo,
 • v drugih primerih, ki jo zavarovalnica ne krije ali ki presega limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na krivdo Uporabnika,
 • v primeru neuspešne tožbe proti tretjim, skupaj z vso škodo, stroški in pristojbinami.

17.3. Uporabnik je odgovoren ponudniku Avant Car tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z električnim vozilom »Avant2Go« oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Uporabnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice. Pri nastanku večjih zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem obdobju Uporabnika bremeni tudi malus.

17.4. Električno vozilo »Avant2Go« je zavarovano samo za čas veljavnosti Članske pogodbe. Po preteku veljavnosti Članske pogodbe ponudnik Avant Car ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila, in le-te veljajo kot Uporabnikove osebne zadeve ter je Uporabnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila.

17.5. Samo ponudnik Avant Car ima pravico uveljavljati odškodninske zahtevke v primeru škode. Če zavarovalnina / odškodnina ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel ponudnik Avant Car, je Uporabnik dolžan povrniti vso škodo v 8 (osmih) dneh po obvestilu ponudnika Avant Car. Celotna škoda za uničeno ali izgubljeno vozilo, ki jo utrpi ponudnik Avant Car, se izračuna na način, da se oceni vrednost vozila pred nastankom takšnega škodnega primera, pri čemer vrednost vozila ne more presegati nabavne vrednosti vozila s pripadajočim davkom.

18. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

18.1. Uporabnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi električnega vozila »Avant2Go« in za vso iz tega naslova nastalo škodo.

18.2. Uporabnik se zavezuje, da bo vse morebitne mandatne in druge kazni za prekrške, storjene z električnim vozilom »Avant2Go« v času trajanja souporabe, poravnal sam, brez posredovanja ponudnik Avant Car, v kolikor pa to ne bo možno, pa na vsakokraten poziv skupaj s stroški in pripadki. Ta Uporabnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Članske pogodbe oziroma Pogodbe o souporabi na daljavo, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je Uporabnik električno vozilo »Avant2Go« souporabljal.

19. KONČNE DOLOČBE

19.1. V primeru neskladnosti določb teh Splošnih pogojev souporabe električnih vozil »Avant2Go« z določbami Članske pogodbe o souporabi električnih vozil »Avant2Go«, prevladajo določbe teh Splošnih pogojev.

19.2. Ti Splošni pogoji družbe AVANT CAR d.o.o. pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev prenehajo veljati določila Splošnih pogojev z dne 20. 12. 2017.

19.3. Spremembe in dopolnitve teh Splošnih pogojev stopijo v veljavo z naslednjim dnem (ob 00:00 uri) od objave na spletni strani ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/ in Mobilni aplikaciji »Avant2Go«, pri čemer se za urejanje razmerij glede souporabe električnega vozila »Avant2Go«, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo določila teh pogojev.

AVANT CAR d.o.o.
Ljubljana, dne 12. 03. 2019