Pravila o uporabi - souporaba vozil

1. PONUDNIK SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go«

Družba: AVANT CAR d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure vse dni v letu)
E-naslov: support@avant2go.com
Domača stran: http://www.avant2go.com/
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka: 1816144000
ID številka za DDV: SI 28303628

2. UPORABA IN POMEN IZRAZOV

2.1. Izrazi v teh Pravilih o uporabi (v nadaljevanju Pravila), ki se nanašajo na osebe, so navedeni v moški spolni obliki in se uporabljajo enako tako za ženske kot za moške.

2.2. V teh Pravilih imajo izrazi naslednji pomen:

 • Ponudnik Avant Car ali AVANT CAR d.o.o. je ponudnik električnih vozil »Avant2Go«,
 • souporaba ali souporaba električnih vozil »Avant2Go« je samopostrežna kratkoročna izposoja električnih vozil »Avant2Go« na vnaprej določenih lokacijah (postajališčih) 24 ur dnevno, vse dni v letu,
 • Sistem »Avant2Go« je smiselno povezana celota Pogodbene dokumentacije, Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) in druge dokumentacije ponudnika Avant Car, ki Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« na območju Republike Slovenije,
 • registracija v Sistem »Avant2Go« je postopek, sestavljen iz petih korakov. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« šele po uspešno zaključenem postopku registracije Člana / Uporabnika v Sistem »Avant2Go«,
 • prijava v Sistem »Avant2Go« je prvi korak pri postopku registracije v Sistem »Avant2Go«. Pri prijavi se zajamejo podatki Člana / Uporabnika za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja s temi Pravili določenih pogojev,
 • aktivacija Uporabnika v Sistemu »Avant2Go« ali aktivacija APP je zadnji korak v postopku registracije v Sistem »Avant2Go«, po čigar izvedbi lahko Uporabnik souporablja električna vozila »Avant2Go«,
 • APP ali Mobilna aplikacija »Avant2Go« je aplikacija, preko katere deluje Sistem »Avant2Go«,
 • Pogodbena dokumentacija vključuje Člansko pogodbo, Splošne pogoje, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila o uporabi. Splošni pogoji in ta Pravila so venomer dostopna v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«, ki vsebuje tudi Seznam postajališč in cene souporab vozil.
 • druga dokumentacija so Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Izjava o zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije ponudnika Avant Car. Vsakokrat veljavna druga dokumentacija ponudnika Avant Car je venomer dostopna na spletni strani http://www.avant2go.com/, Izjava o zaupnosti pa tudi v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«,
 • postajališče ali postajališče »Avant2Go« je mesto, kjer je mogoče električno vozilo »Avant2Go« prevzeti v souporabo in na katerem je možno vračilo električnega vozila »Avant2Go« iz souporabe. Vsakokrat posodobljen Seznam postajališč je objavljen na spletni strani http://www.avant2go.com/ in v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«,
 • Članska pogodba ali Članska pogodba o souporabi električnih vozil »Avant2Go« je pogodba z vsemi morebitnimi dodatki, s katero se pred zaključkom registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go« dogovorijo pravice in obveznosti Člana, Uporabnika in Plačnika souporabe električnih vozil »Avant2Go«,
 • Član je fizična ali pravna oseba, ki sklene Člansko pogodbo o souporabi električnih vozil »Avant2Go« ter sprejme Splošne pogoje souporabe električnih vozil »Avant2Go« in druga pravila Sistema »Avant2Go«. Kot pravna oseba se šteje vsak registriran subjekt (s.p., d.o.o., d.d., k.d., k.d.d., d.n.o., tuja podružnica, zavod, društvo, z.o.o.,…),
 • prvi Uporabnik ali Uporabnik, kadar ni specifično navedeno, da gre za prvega Uporabnika, je fizična oseba, ki je na podlagi Članske pogodbe upravičena do souporabe električna vozila »Avant2Go«. Pri fizični osebi je prvi Uporabnik enak Članu, pri pravni osebi pa je prvi Uporabnik zakoniti zastopnik Člana,
 • drugi Uporabnik ali Uporabnik, kadar ni specifično navedeno, da gre za drugega Uporabnika, je druga fizična oseba, ki poleg prvega Uporabnika souporablja električna vozila »Avant2Go«, in ki se poimensko zavede v Članski pogodbi ali v dodatku k njej,
 • Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki se zavezuje poravnavati nadomestila za souporabo električnih vozil »Avant2Go« in morebitne druge stroške iz naslova souporabe električnih vozil »Avant2Go« s strani Uporabnika. Praviloma je Plačnik enak Članu, razen v primerih, ko je Član fizična oseba in ko v njegovem imenu plačilne obveznosti prevzame tretja oseba, ki ni Član oziroma Uporabnik (npr. je Član / Uporabnik voznik Plačnika, ki ne more voziti električnega vozila oziroma ne more pridobiti vozniškega dovoljenja zaradi telesnih ovir, ali je Plačnik starš ali zakonec ali delodajalec ali druga povezana oseba s Članom / Uporabnikom, ali v primeru obstoja drugih utemeljenih razlogov oziroma ovir npr. Član / Uporabnik nima prebivališča v Republiki Sloveniji ali nima slovenskega bančnega računa najmanj eno leto ipd.),
 • Splošni pogoji ali Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go« so pravila souporabe električnih vozil »Avant2Go«, ki veljajo poleg Članske pogodbe in druge Pogodbene dokumentacije (ta Pravila, Cenik in Seznam postajališč),
 • Cenik je vsakokrat veljavna enostranska listina ponudnika AVANT CAR d.o.o., ki določa višino pristojbin in drugih stroškov iz naslova souporabe električnih vozil »Avant2Go« ter ponudbo obdobnih promocijskih paketov. Vse cene vsebujejo 22% DDV,
 • Klicni center zagotavlja operativno pomoč Uporabnikom 24 ur dnevno vse dni v letu (24/7)
 • Avant Car HR pomeni družbo AVANT CAR d.o.o. za usluge i poslovno savjetovanje, Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, matična številka: 080899477.

3. POSTOPEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go«

3.1. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« po registraciji Člana / Uporabnika v Sistem »Avant2Go«. Postopek registracije v Sistem »Avant2Go« zajema naslednje korake, podrobneje opredeljene v nadaljevanju:

 • Korak 1: brezplačen prenos Mobilne aplikacije »Avant2Go« na pametni telefon fizične osebe – Člana / Uporabnika, ki bo souporabljal električna vozila »Avant2Go« in ustvarjanje uporabniškega računa.
 • Korak 2: plačilo vpisnine ali nakup enega od razpoložljivih paketov.
 • Korak 3: opravljanje specializiranega izobraževanja za vožnjo električnih vozil »Avant2Go« (velja za pravne osebe).
 • Korak 4: podpis Članske pogodbe o souporabi vozil »Avant2Go« in potrditev Pogodbene in druge dokumentacije,
 • Korak 5: zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« z aktivacijo uporabniškega računa »Avant2Go«.

3.2. Ponudnik Avant Car svetuje, da Član / Uporabnik pred prijavo v Sistem »Avant2Go« preveri dosegljivost souporabe električnih vozil »Avant2Go« v kraju njegovega gibanja po Seznamu postajališč, ki je objavljen v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« in na spletni strani http://www.avant2go.com/.

4. KORAK 1: PRENOS MOBILNE APLIKACIJE »Avant2Go«

4.1. Mobilna aplikacija »Avant2Go« v času izida teh Pravil o uporabi, deluje v okolju operacijskega sistema iOS (različica vsaj 12.0) in Android (različica vsaj 6.0) ter se nadgrajuje z novimi različicami, kar vpliva na sočasen dvig minimalne zahteve glede software operacijskega sistema. Pametni mobilni telefon, na katerega se APP namesti, ustrezno operacijsko okolje, v katerem APP deluje in delujočo internetno povezavo (priporočljiva LTE/4G) zagotovi Član / Uporabnik sam.

4.2. APP je prosto dostopna in objavljena na »Apple Store« in »Google Play«.

4.3. Uporabnik po standardnem postopku brezplačno prenese APP na svoj mobilni telefon z operacijskim sistemom iz »Apple Store« ali »Google Play«. Ponudnik Avant Car Mobilno aplikacijo »Avant2Go« preda Uporabniku v uporabo brez dodatnega nadomestila ali pristojbine, medtem ko so stroški prenosa, namestitve in uporabe APP izključno stroški Uporabnika po ceniku njegovega mobilnega operaterja.

5. KORAK 2: PRIJAVA V SISTEM »Avant2Go«

5.1. Član – fizična oseba ali Član – pravna oseba (oziroma njen zakoniti zastopnik), ki se želi registrirati v Sistem »Avant2Go«, se osebno prijavi v Sistem »Avant2Go«.

5.2. Osnovni pogoji Člana / Uporabnika so:

 • Član – pravna oseba ima sedež matičnega podjetja ali podružnice v Republiki Sloveniji,
 • Uporabnik je star več kot 21 let in ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj 1 leto,
 • Član / Plačnik ima odprt račun / TRR v Republiki Sloveniji in veljavno kreditno kartico (Visa, Mastercard, Diners) za čas veljavnosti Članske pogodbe,
 • Član / Uporabnik / Plačnik – fizična oseba ni v postopku osebnega stečaja, nima blokiranega bančnega računa in nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Ponudnika Avant Car,
 • Član / Uporabnik / Plačnik – pravna oseba ni v kateremkoli postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, nima blokiranega TRR, nima evidentiranih neporavnanih zapadlih obveznosti in nima neporavnanih obveznosti do Ponudnika Avant Car.

5.3. Za uspešno prijavo Član zagotovi:

 • Član / Uporabnik – fizična oseba:
 • osebne podatke: ime in priimek, naslov bivanja, datum rojstva, davčna številka, e-naslov in telefonska številka,
 • podatke o veljavnem vozniškem dovoljenju: sken, številka, država in datum izdaje, datum poteka veljavnosti,
 • kreditna kartica: ime in priimek imetnika, zadnje 4 številke kartice, datum veljavnosti, tip kartice,
 • V kolikor Član / Uporabnik ni Plačnik oziroma je Plačnik tretja oseba (npr. oseba s telesnimi ovirami in je Član / Uporabnik njen voznik, ali v primeru, da je Plačnik starš ali zakonec ali delodajalec Člana / Uporabnika ali druga z njim povezana oseba), Član zagotovi vse podatke te osebe – imetnika plačilnega sredstva,
 • plačilo prvega nakupa (vpisnina ali izbran promocijski paket).

Član – pravna oseba:

 • podatke podjetja: firma – naziv, sedež in poslovni naslov, matična številka, davčna številka,
 • podatke podpisnika – zakonitega zastopnika: ime in priimek, e-naslov in telefonska številka,
 • podatke o plačilnem sredstvu: podatki banke, pri kateri je račun odprt, vključno s številkami IBAN in SWIFT, številka transakcijskega računa, datum odprtja računa, seznam zaposlenih, ki bodo na račun Člana souporabljali električna vozila »Avant2Go«, z osebnimi podatki: ime in priimek, naslov bivanja, datum rojstva, davčna številka, e-naslov in telefonska številka in podatki o veljavnem vozniškem dovoljenju (številka, organ in datum izdaje, datum veljavnosti),
 • plačilo prvega nakupa (vpisnina za prvega Uporabnika),
 • ustrezna zavarovanja (plačilo varščine, kreditna kartica, menice, poroštvo, boniteta podjetja, …).

5.4. Plačilo prvega nakupa, to je ali vpisnine po Ceniku Ponudnika Avant Car ali izbranega paketa, se lahko izvede:

 • praviloma preko spletnega plačila (s kreditno karticoVISA, Mastercard ali Diners),
 • izjemoma na transakcijski račun ponudnika:
  • AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, številka TRR SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.,
  • koda namena SUPP,
  • sklicno številko Član prejme ob registraciji oziroma s potrditveno e-pošto ob prijavi.

5.5. Ponudnik Avant Car preveri podatke, ki jih je navedel Član ter prijavo potrdi ali zavrne, o čemer Člana obvesti na e-naslov, ki ga je Član navedel pri prijavi. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nepravilnost e-naslova (napaka v zapisu, zavrnjena pošta, …).

5.6. Razlogi za zavrnitev prijave v Sistem »Avant2Go« so:

 • ne-plačilo vpisnine oziroma ne-nakup izbranega promocijskega paketa,
 • pomanjkljivi in/ali očitno nepravilni ali neresnični podatki,
 • neizpolnjevanje osnovnih pogojev Člana / Uporabnika / Plačnika, opredeljenih v točki 5.2. teh Pravil,
 • drugi razlogi, ki po internem pregledu Člana / Uporabnika / Plačnika in po lastnem preudarku Ponudnika Avant Car otežujejo ali preprečujejo sklenitev pogodbenega razmerja.

5.7. V primeru zavrnitve prijave za registracijo v Sistem »Avant2Go« Ponudnik Avant Car ni dolžan podati pojasnila oziroma navesti razlog za zavrnitev prijave. V tem primeru Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve vrne že izvedena plačila.

6. KORAK 3: IZOBRAŽEVANJE »Avant2Go« (za pravne osebe)

6.1. Specializirano izobraževanje za vožnjo električnih vozil »Avant2Go« je namenjeno pridobivanju znanja uporabe električnih vozil »Avant2Go« in uporabniške izkušnje »Avant2Go«.

6.2. Specializirano izobraževanje se praviloma izvaja na sedežu podjetja v skupinski ali individualni obliki.

7. KORAK 4: PODPIS ČLANSKE POGODBE, IZJAVE IN ZAVAROVANJE

7.1. Po uspešni prijavi Člana v Sistem »Avant2Go« in uspešno opravljenem izobraževanju prvega Uporabnika, Član oziroma pri pravni osebi njegov zakoniti zastopnik v eni od za ta namen določenih poslovalnic Ponudnika Avant Car osebno ali izven poslovalnic Ponudnika Avant Car oziroma na daljavo podpiše Člansko pogodbo o souporabi vozil »Avant2Go«. S podpisom Članske pogodbe Član oziroma zakoniti zastopnik Člana – pravne osebe izrecno izjavi, da sprejema in da je seznanjen s Pogodbeno dokumentacijo (Članska pogodba, Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go«, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila o uporabi). S podpisom Članske pogodbe Član hkrati potrdi, da je seznanjen s vsebino druge dokumentacije (Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Izjava o zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije Ponudnika Avant Car) in da jo sprejema. Splošni pogoji, ta Pravila in Izjava o zaupnosti so venomer dostopni v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«., ki vsebuje tudi Seznam postajališč in cene souporabe vozil.

7.2. Ob podpisu Članske pogodbe prvi Uporabnik, to je Član oziroma njegov zakoniti zastopnik, predloži na vpogled identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in veljavno vozniško dovoljenje. V kolikor je ob podpisu Članske pogodbe več Uporabnikov (poslovna souporaba), je potrebna osebna prisotnost vsakega drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja ter predložitve na vpogled osebnega dokumenta za namen ugotavljanja istovetnosti in vozniškega dovoljenja. V kolikor Član doda drugega Uporabnika naknadno, to je po podpisu Članske pogodbe z dodatkom k njej, je ob podpisu dodatka poleg Člana oziroma njegovega zakonitega zastopnika prav tako potrebna prisotnost drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja ter predložitve na vpogled osebnega dokumenta za namen ugotavljanja istovetnosti in vozniškega dovoljenja.

7.3. V kolikor:

 • se podatki, ki jih Član / prvi Uporabnik navedel ob prijavi, ne ujemajo s podatki po predloženih dokumentih iz prejšnje točke, ali
 • Član / Plačnik zavrne predložitev pooblastila za prenos sredstev (varščina) oziroma ne zagotovi drugega instrumenta zavarovanja, ali
 • pri fizični osebi Plačnik – tretja oseba ob predložitvi zahtevanih dokumentov osebno ne podpiše ustreznega soglasja, ali
 • ima Uporabnik neporavnane obveznosti do družb, povezanih s Ponudnikom Avant Car, in sicer do družbe Avant Car HR ali katerekoli druge gospodujoče ali odvisne družbe, ki sodi v isto skupino družb kot Ponudnik Avant Car,

lahko Ponudnik Avant Car brez kakršnekoli odgovornosti do Člana / Uporabnika zavrne sklenitev Članske pogodbe o souporabi vozil »Avant2Go«.

V primeru zavrnitve sklenitve Članske pogodbe Ponudnik Avant Car ni dolžan vrniti že izvedenega plačila v višini administrativnega stroška Ponudnika Avant Car za obravnavo zavrnjene prijave Člana po Ceniku ponudnika, medtem ko se preostali plačan znesek Članu / Plačniku vrne v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve.

8. KORAK 5: ZAKLJUČEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go«

8.1. Zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« se izvede z aktivacijo Mobilne aplikacije »Avant2Go«.

8.2. Pri registraciji v sistem »Avant2Go« si Uporabnik samostojno izbere osebno geslo oziroma avtentikacijsko kodo, ki mora biti sestavljeno iz niza najmanj 8. (osmih) znakov (številke in črke, razen šumniki). Izbrano geslo je kodirano in vidno le Uporabniku, Ponudnik Avant Car v nobenem trenutku nima vpogleda v geslo. Uporabnik fizična oseba v zahtevana polja vpiše še podatke o kreditni kartici Plačnika. Z izbranim osebnim geslom Uporabnik aktivira Mobilno aplikacijo »Avant2Go«. Uporabnik mora osebno geslo čuvati kot skrivnost in ga ne sme razkriti ali odstopiti v uporabo nobeni drugi osebi.

8.3. Po aktivaciji Mobilne aplikacije »Avant2Go« lahko Uporabnik prične s souporabo električnih vozil »Avant2Go«.

8.4. Mobilna aplikacija »Avant2Go« je ključnega pomena za celotno souporabo električnih vozil »Avant2Go« in se uporablja za:

 • rezervacijo električnega vozila »Avant2Go«,
 • sklenitev Pogodbe o vsakokratni souporabi električnega vozila »Avant2Go« na daljavo,
 • odklepanje in zaklepanje vozila,
 • zaključek souporabe električnega vozila »Avant2Go«,
 • določanje časa prevzema in vračila električnega vozila »Avant2Go«,
 • ugotavljanje oziroma potrjevanje drugih relevantnih dejstev iz naslova souporabe vozila, kot to izhaja iz Članske pogodbe in Splošnih pogojev.

9. SOUPORABA ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go«

9.1. Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« pod pogoji Članske pogodbe in Splošnih pogojev ter proti nadomestilu za souporabo po Ceniku Ponudnika Avant Car, po uspešno zaključeni registraciji Uporabnika v Sistem »Avant2Go« (Koraki 1 – 5).

9.2. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nezmožnost souporabe električnih vozil »Avant2Go« zaradi:

 • neuspele registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go«,
 • nedelujoče Mobilne aplikacije »Avant2Go«,
 • trenutne nedosegljivosti električnih vozil »Avant2Go« na izbranem postajališču,
 • nezmožnosti uporabe električnega vozila »Avant2Go« zaradi prenizkega nivoja električne baterije ali poškodbe ali okvare ali odtujitve ali drugih razlogov, ki preprečujejo oziroma onemogočajo souporabo oziroma nadaljnjo souporabo električnega vozila »Avant2Go«,
 • začasne ali trajne blokade souporabe zaradi kršitve Pogodbene dokumentacije, drugih razlogov oziroma dogodkov, na katere Ponudnik Avant Car nima vpliva.

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik Avant Car se zavezuje, da bo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke Članov / Uporabnikov / Plačnikov, ki jih od njih pridobi za potrebe izvajanja pogodbenih obveznosti skladno s Pogodbeno in drugo dokumentacijo, obdeloval zaupno, izključno v okviru pooblastil in v skladu z namenom pridobitve ter da bo:

 • pridobljene osebne podatke zavaroval tako, da bo spoštoval organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da bo: varoval prostore, opremo in sistemsko programsko opremo, varoval aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • onemogočal nepooblaščenim osebam dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, zagotavljal učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov ter omogočal poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo,
 • prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, varoval z organizacijskimi in fizičnimi ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov, po prenehanju pogodbenega oziroma poslovnega razmerja vse pridobljene osebne podatke brez odlašanja ustrezno anonimiziral ali jih na zahtevo Uporabnika uničil, oboje po poteku časa, ki zahteva ali upravičuje njihovo hrambo,
 • Uporabniku / Članu / Plačniku, od katerih je osebne podatke pridobil, zagotovil vse informacije v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanje vseh njihovih z zakonodajo predpisanih pravic v zvezi z obdelovanimi osebnimi podatki.

Ponudnik Avant Car bo zbrane osebne podatke Uporabnika, ki uporablja tudi storitve Avant Car HR, posredoval družbi Avant Car HR. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja, primarno pa za namen identifikacije stranke in ugotovitve, ali Uporabnik za potrebe uporabe storitev Avant Car HR izpolnjuje vse pogoje in ima poravnane vse zapadle obveznosti do Ponudnika Avant Car, pri čemer Ponudnik Avant Car osebne podatke posreduje Avant Car HR le obsegu, v katerem je to za ta namen potrebno.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ta Pravila pričnejo veljati v roku 15 dni (ob 00.00 uri) od dne objave na spletni strani Ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/ in obvestila (prvega) Uporabnika po e-pošti.

Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati določila Pravil o uporabi z dne [vstaviti datum].

Spremembe in dopolnitve teh Pravil stopijo v veljavo v roku 15 dni od dne njihove objave na spletni strani Ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/ in obvestila (prvega) Uporabnika po e-pošti, kjer bo (prvi) Uporabnik seznanjen s svojimi pravicami v primeru nestrinjanja s spremembami, pri čemer se za urejanje postopkov, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo ta Pravila.

AVANT CAR d.o.o.
Ljubljana, dne [•]