Pravila nagradne igre Avant2Go praznuje z vami

Pravila sodelovanja v nagradni igri »AVANT2GO PRAZNUJE Z VAMI«

S temi pravili sodelovanja v nagradni igri z nazivom »AVANT2GO PRAZNUJE Z VAMI« (v nadaljevanju: nagradna igra) so urejena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvedba nagradne igre (v nadaljevanju: pravila).

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator in izvajalec nagradne igre je družba Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od petka 04. 06. 2021 od 12.00 ure (po slovenskem času) do sobote 10. 07. 2021 do 23:59 ure (po slovenskem času).

3. ČLEN: NAMEM NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija storitve souporabe električnih vozil Avant2Go in vpis novih članov oziroma uporabnikov.

4. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in
 • na dan registracije (preko mobilne aplikacije Avant2Go) v obodbju od 04. 06. 2021 do 10. 07. 2021 izpolnjujejo vse pogoje za včlanitev (stare so vsaj 21 let in imajo že vsaj 1 leto dni veljavno vozniško dovoljenje), in
 • pred pričetkom nagradne igre še niso registrirani uporabniki storitve Avant2Go, in
 • od dne 04. 06. 2021 do vključno dne 10. 07. 2021 prek mobilne aplikacije Avant2Go opravi registracijo v sistem Avant2Go, in sicer si ustvari zasebni uporabniški račun in uspešno zaključi nakup enega od ponujenih Avant2Go paketov za nove uporabnike.

Za sodelovanje v nagradni igri morajo biti izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji.

Samostojni podjetniki (s.p.) in pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre.

Ne glede na 1. odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko v nagradi igri sodeluje le enkrat.

Udeleženec mora izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih.

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro ter sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. ČLEN: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Če udeleženec navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke (podatke iz prvega odstavka 9. člena teh pravil) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri oziroma do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, ali
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, ali
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ne izpolni pravočasno.

Če izbrani udeleženec izgubi pravico do nagrade, ni upravičen do kakršenegakoli nadomestila, organizator pa lahko z nagrado prosto razpolaga, kar pomeni, da se lahko sam odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Vse osebe, ki izpolnijo vse pogoje iz 4. člena teh pravil in ravnajo skladno s pravili, navedenimi v 5. členu teh pravil, so samodejno udeleženci te nagradne igre.

Stroške sodelovanja v nagradi igri nosijo udeleženci nagradne igre sami.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz ene (1) glavne nagrade in tridesetih (30) ostalih nagrad, ki so navedene in opisane v tem členu pravil. Nagrade bo organizator podelil z žrebom na način, ki je opisan v 8. členu teh pravil.

Glavna nagrada

1x vikend najem* električnega vozila Tesla Model S.

Vrednost glavne nagrade znaša 278,00 EUR. DDV je vključen v znesek.

*Vikend najem pomeni najem vozila s prevzemom v poslovalnici družbe Avant car d.o.o. na naslovu Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, in sicer v petek med 15. in 16. uro ter vračilom vozila na isti lokaciji v ponedeljek med 8. in 9. uro zjutraj. V najem je vključenih 300 kilometrov vožnje. Vozilo lahko najame in upravlja samo izžrebanec te nagradne igre. Nagrado lahko nagrajenec izkoristi do vključno 31.12.2021 (zadnji vikend, ki se zaključi v letu 2021). Dobitnik glavne nagrade mora ob prevzemu vozila podpisati najemno pogodbo in sprejeti splošne pogoje najema vozil družbe Avant car d.o.o.

Ostale nagrade

30x *dobroimetje za souporabo električnih vozil Avant2Go v višini 20,00 EUR, ki ga nagrajenec lahko uporabi do vključno dne 31.12.2021. DDV je vključen v znesek.

*Dobroimetje za souporabo električnih vozil Avant2Go pomeni vavčer v vrednosti 20,00 EUR, ki ga izbrani udeleženec kot dobitnik dobroimetja prejme v denarnico svojega Avant2Go uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Avant2Go in ga lahko uporablja izključno za plačilo storitev souporabe električnih vozil Avant2Go vse do izrabe vrednosti vavčerja, katerega stanje lahko spremlja v denarnici oziroma do datuma poteka vavčerja, to je do 31.12.2021.

Skupna vrednost nagradnega sklada (glavno nagrada in ostale nagrade) je: 878,00 EUR. DDV je vključen v navedeni znesek.

Od vrednosti glavne nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator plačal akontacijo dohodnine za nagrajenca. Pri ostalih nagradah, katerih vrednost je nižja od 42,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo nagrajenca.

Nagrajenci ne morejo zahtevati nagrad v večjih količinah. Nagrajenec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izbran, pri čemer lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za denar ali druge storitve. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra poteka od petka 04. 06. 2021 od 12.00 ure (po slovenskem času) do sobote, 10. 07. 2021 do 23:59 ure (po slovenskem času).

Žreb bo opravljen v družbi Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija. Žrebanje bo opravljeno računalniško in ne bo javno. Organizator bo kandidate za žreb, ki ustrezajo pogojem iz 5. in 6. člena teh Pravil, označil s številkami, ki jih bo nato enakovredno uvrstil v računalniški žreb. Organizator bo podatke o udeležencih uporabil izključno za potrebe nagradne igre.

Datum žreba:

Torek, 13. 07. 2021, ob 12.00 uri (po slovenskem času).

Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Za glavno nagrado bo komisija izžrebala tudi enega (1) rezervna izžrebanca, (v primeru, da se prvi izžrebanec odpove nagradi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen). Komisija sestavi zapisnik o žrebu.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

Organizator bo izžrebance obvestil preko e-pošte dne 13. 07. 2021, po opravljenem žrebanju. Obveščeni izžrebanec mora do vključno 16. 07. 2021 na e-naslov (s katerega je prejel obvestilo o nagradi) poslati sporočilo, da bo sprejel nagrado in da se strinja z javno objavo podatkov (imena in priimka) na spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre. Podatke glavnega nagrajenca (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in davčno številko) bo organizator posredoval davčnemu organu v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Nagrajenec, ki v prejšnjem odstavku navedenih podatkov ne bo poslal do 16. 07. 2021 do 23:59, do nagrade ne bo upravičen. V tem primeru se glavna nagrada podeli rezervnemu izžrebancu, za katerega veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja podatkov kot za prvega izžrebanca glavne nagrade. Če izžrebanec (prvi in v primeru glavne nagrade tudi rezervni) nagrade ne sprejme, lahko organizator z njo prosto razpolaga. Glavni nagrajenec izrecno soglaša, da organizator njegove osebne podatke (ime in priimek) po zaključku nagradne igre javno objavi na družbenih omrežjih podjetja Avant car in/ali storitve souporabe Avant2Go.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker vrednost glavne nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator od te odvedel in plačal akontacijo dohodnine.

11. ČLEN: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega naslova nagradne igre,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile sodelovanje v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator/izvajalec nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri v nasprotju s temi pravili,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.

12. ČLEN: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Izjavo o zasebnosti podjetja Avant car d.o.o. in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Vsakokrat veljaven Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe identifikacije nagrajenca in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade),
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, objave imena in priimka nagrajenca in za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji),
 • davčna številka (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in Izjavo o zasebnosti podjetja Avant car d.o.o.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani https://avant2go.si in/ali Facebook Profila in/ali Instagram Profila in osebe, odgovorne za podelitev nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

13. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

14. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Vsak udeleženec izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani https://avant2go.si/legal-links, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, dne 03. 06. 2021. Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali pa za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani https://avant2go.si/legal-links.

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: support@avant2go.com.

Ljubljana, 04. 06. 2021