Pravila o uporabi - souporaba vozil

1. PONUDNIK SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go«

Družba: AVANT CAR d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 00:00 do 24:00 ure vse dni v letu)
E-naslov: support@avant2go.com
Domača stran: http://www.avant2go.com/
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka: 1816144000
ID številka za DDV: SI 28303628

2. UPORABA IN POMEN IZRAZOV

2.1. Izrazi v teh Pravilih o uporabi (v nadaljevanju Pravila), ki se nanašajo na osebe, so navedeni v moški spolni obliki in se uporabljajo enako tako za ženske kot za moške.

2.2. V teh Pravilih imajo izrazi naslednji pomen:

3. POSTOPEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go«

3.1. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« po registraciji Člana / Uporabnika v Sistem »Avant2Go«. Postopek registracije v Sistem »Avant2Go« zajema naslednje korake, podrobneje opredeljene v nadaljevanju:

3.2. Ponudnik Avant Car svetuje, da Član / Uporabnik pred prijavo v Sistem »Avant2Go« preveri dosegljivost souporabe električnih vozil »Avant2Go« v kraju njegovega gibanja po Seznamu postajališč, ki je objavljen v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« in na spletni strani http://www.avant2go.com/.

4. KORAK 1: PRENOS MOBILNE APLIKACIJE »Avant2Go«

4.1. Mobilna aplikacija »Avant2Go« v času izida teh Pravil o uporabi, deluje v okolju operacijskega sistema iOS (različica vsaj 12.0) in Android (različica vsaj 6.0) ter se nadgrajuje z novimi različicami, kar vpliva na sočasen dvig minimalne zahteve glede software operacijskega sistema. Pametni mobilni telefon, na katerega se APP namesti, ustrezno operacijsko okolje, v katerem APP deluje in delujočo internetno povezavo (priporočljiva LTE/4G) zagotovi Član / Uporabnik sam.

4.2. APP je prosto dostopna in objavljena na »Apple Store« in »Google Play«.

4.3. Uporabnik po standardnem postopku brezplačno prenese APP na svoj mobilni telefon z operacijskim sistemom iz »Apple Store« ali »Google Play«. Ponudnik Avant Car Mobilno aplikacijo »Avant2Go« preda Uporabniku v uporabo brez dodatnega nadomestila ali pristojbine, medtem ko so stroški prenosa, namestitve in uporabe APP izključno stroški Uporabnika po ceniku njegovega mobilnega operaterja.

5. KORAK 2: PRIJAVA V SISTEM »Avant2Go«

5.1. Član – fizična oseba ali Član – pravna oseba (oziroma njen zakoniti zastopnik), ki se želi registrirati v Sistem »Avant2Go«, se osebno prijavi v Sistem »Avant2Go«.

5.2. Osnovni pogoji Člana / Uporabnika so:

5.3. Za uspešno prijavo Član zagotovi:

Član – pravna oseba:

5.4. Plačilo prvega nakupa, to je ali vpisnine po Ceniku Ponudnika Avant Car ali izbranega paketa, se lahko izvede:

5.5. Ponudnik Avant Car preveri podatke, ki jih je navedel Član ter prijavo potrdi ali zavrne, o čemer Člana obvesti na e-naslov, ki ga je Član navedel pri prijavi. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nepravilnost e-naslova (napaka v zapisu, zavrnjena pošta, …).

5.6. Razlogi za zavrnitev prijave v Sistem »Avant2Go« so:

5.7. V primeru zavrnitve prijave za registracijo v Sistem »Avant2Go« Ponudnik Avant Car ni dolžan podati pojasnila oziroma navesti razlog za zavrnitev prijave. V tem primeru Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve vrne že izvedena plačila.

6. KORAK 3: IZOBRAŽEVANJE »Avant2Go« (za pravne osebe)

6.1. Specializirano izobraževanje za vožnjo električnih vozil »Avant2Go« je namenjeno pridobivanju znanja uporabe električnih vozil »Avant2Go« in uporabniške izkušnje »Avant2Go«.

6.2. Specializirano izobraževanje se praviloma izvaja na sedežu podjetja v skupinski ali individualni obliki.

7. KORAK 4: PODPIS ČLANSKE POGODBE, IZJAVE IN ZAVAROVANJE

7.1. Po uspešni prijavi Člana v Sistem »Avant2Go« in uspešno opravljenem izobraževanju prvega Uporabnika, Član oziroma pri pravni osebi njegov zakoniti zastopnik v eni od za ta namen določenih poslovalnic Ponudnika Avant Car osebno ali izven poslovalnic Ponudnika Avant Car oziroma na daljavo podpiše Člansko pogodbo o souporabi vozil »Avant2Go«. S podpisom Članske pogodbe Član oziroma zakoniti zastopnik Člana – pravne osebe izrecno izjavi, da sprejema in da je seznanjen s Pogodbeno dokumentacijo (Članska pogodba, Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go«, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila o uporabi). S podpisom Članske pogodbe Član hkrati potrdi, da je seznanjen s vsebino druge dokumentacije (Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Izjava o zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije Ponudnika Avant Car) in da jo sprejema. Splošni pogoji, ta Pravila in Izjava o zaupnosti so venomer dostopni v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«., ki vsebuje tudi Seznam postajališč in cene souporabe vozil.

7.2. Ob podpisu Članske pogodbe prvi Uporabnik, to je Član oziroma njegov zakoniti zastopnik, predloži na vpogled identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in veljavno vozniško dovoljenje. V kolikor je ob podpisu Članske pogodbe več Uporabnikov (poslovna souporaba), je potrebna osebna prisotnost vsakega drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja ter predložitve na vpogled osebnega dokumenta za namen ugotavljanja istovetnosti in vozniškega dovoljenja. V kolikor Član doda drugega Uporabnika naknadno, to je po podpisu Članske pogodbe z dodatkom k njej, je ob podpisu dodatka poleg Člana oziroma njegovega zakonitega zastopnika prav tako potrebna prisotnost drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja ter predložitve na vpogled osebnega dokumenta za namen ugotavljanja istovetnosti in vozniškega dovoljenja.

7.3. V kolikor:

lahko Ponudnik Avant Car brez kakršnekoli odgovornosti do Člana / Uporabnika zavrne sklenitev Članske pogodbe o souporabi vozil »Avant2Go«.

V primeru zavrnitve sklenitve Članske pogodbe Ponudnik Avant Car ni dolžan vrniti že izvedenega plačila v višini administrativnega stroška Ponudnika Avant Car za obravnavo zavrnjene prijave Člana po Ceniku ponudnika, medtem ko se preostali plačan znesek Članu / Plačniku vrne v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve.

8. KORAK 5: ZAKLJUČEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go«

8.1. Zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« se izvede z aktivacijo Mobilne aplikacije »Avant2Go«.

8.2. Pri registraciji v sistem »Avant2Go« si Uporabnik samostojno izbere osebno geslo oziroma avtentikacijsko kodo, ki mora biti sestavljeno iz niza najmanj 8. (osmih) znakov (številke in črke, razen šumniki). Izbrano geslo je kodirano in vidno le Uporabniku, Ponudnik Avant Car v nobenem trenutku nima vpogleda v geslo. Uporabnik fizična oseba v zahtevana polja vpiše še podatke o kreditni kartici Plačnika. Z izbranim osebnim geslom Uporabnik aktivira Mobilno aplikacijo »Avant2Go«. Uporabnik mora osebno geslo čuvati kot skrivnost in ga ne sme razkriti ali odstopiti v uporabo nobeni drugi osebi.

8.3. Po aktivaciji Mobilne aplikacije »Avant2Go« lahko Uporabnik prične s souporabo električnih vozil »Avant2Go«.

8.4. Mobilna aplikacija »Avant2Go« je ključnega pomena za celotno souporabo električnih vozil »Avant2Go« in se uporablja za:

9. SOUPORABA ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go«

9.1. Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« pod pogoji Članske pogodbe in Splošnih pogojev ter proti nadomestilu za souporabo po Ceniku Ponudnika Avant Car, po uspešno zaključeni registraciji Uporabnika v Sistem »Avant2Go« (Koraki 1 – 5).

9.2. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nezmožnost souporabe električnih vozil »Avant2Go« zaradi:

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik Avant Car se zavezuje, da bo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke Članov / Uporabnikov / Plačnikov, ki jih od njih pridobi za potrebe izvajanja pogodbenih obveznosti skladno s Pogodbeno in drugo dokumentacijo, obdeloval zaupno, izključno v okviru pooblastil in v skladu z namenom pridobitve ter da bo:

Ponudnik Avant Car bo zbrane osebne podatke Uporabnika, ki uporablja tudi storitve Avant Car HR, posredoval družbi Avant Car HR. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja, primarno pa za namen identifikacije stranke in ugotovitve, ali Uporabnik za potrebe uporabe storitev Avant Car HR izpolnjuje vse pogoje in ima poravnane vse zapadle obveznosti do Ponudnika Avant Car, pri čemer Ponudnik Avant Car osebne podatke posreduje Avant Car HR le obsegu, v katerem je to za ta namen potrebno.

*

Ta Pravila pričnejo veljati v roku 15 dni (ob 00.00 uri) od dne objave na spletni strani Ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/ in obvestila (prvega) Uporabnika po e-pošti.

Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati določila Pravil o uporabi z dne 24.07.2020.

Spremembe in dopolnitve teh Pravil stopijo v veljavo v roku 15 dni od dne njihove objave na spletni strani Ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/ in obvestila (prvega) Uporabnika po e-pošti, kjer bo (prvi) Uporabnik seznanjen s svojimi pravicami v primeru nestrinjanja s spremembami, pri čemer se za urejanje postopkov, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo ta Pravila.

AVANT CAR d.o.o.
Ljubljana, dne 13.07.2021