Pravila nagradne igre Avant2Go Jubilejni Video

Pravila sodelovanja v nagradni igri »AVANT2GO JUBILEJNI VIDEO«

S temi pravili sodelovanja v nagradni igri z nazivom »AVANT2GO JUBILEJNI VIDEO« (v nadaljevanju: nagradna igra) so urejena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvedba nagradne igre (v nadaljevanju: pravila).

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator in izvajalec nagradne igre je družba Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od četrtka 03. 06. 2021 od 12.00 ure (po slovenskem času) do vključno četrtka 10. 06. 2021 do 23:59 ure (po slovenskem času).

3. ČLEN: NAMEM NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija storitve souporabe električnih vozil Avant2Go.

4. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan pričetka nagradne igre (03. 06. 2021) stare vsaj 21 let, in
 • so na dan pričetka nagradne igre že registrirani uporabniki sistema Avant2Go z aktiviranim zasebnim uporabniškim profilom, in
 • posnemejo kratek / spontan (20-30 sekundni) video posnetek o tem, zakaj je Avant2Go njihov zvesti spremljevalec ter ga z zasebnim sporočilom pošljejo v zasebni nabiralnik organizatorjevega Instagram (@avant2goslovenia) ali Facebook Profila (@Avant2Go).

Za sodelovanje v nagradni igri morajo biti izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji.

Samostojni podjetniki (s.p.) in pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre.

Ne glede na 1. odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko v nagradi igri sodeluje le enkrat.

Udeleženec mora izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih.

Udeleženci lahko kadarkoli v času trajanja igre (najpozneje do 23.59 ure dne 10. 06. 2021) prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da organizatorja o tem obvestijo z zasebnim sporočilom, ki ga pošljejo v zasebni nabiralnik zgoraj navedenega organizatorjevega Instagram ali Facebook Profila. Po prejemu tega sporočila organizator udeleženca izloči iz nagradne igre.

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro ter sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. ČLEN: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Če udeleženec navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke (podatke iz prvega odstavka 9. člena teh pravil) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz sodelovanja v nagradni igri izključi.

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri oziroma do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, ali
 • je udeleženec kršil ta pravila sodelovanja v nagradni igri, ali
 • je udeleženec zlorabil nagradno igro s sodelovanjem z vsebinsko neprimernim video posnetkom (video posnetkom, ki vsebuje žaljive, nestrpne, sovražne, diskriminatorne ali drugače nesprejemljive vsebine), ali
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili ali jih ne izpolni pravočasno.

Če izbrani udeleženec izgubi pravico do nagrade, ni upravičen do kakršenegakoli nadomestila, organizator pa lahko z nagrado prosto razpolaga, kar pomeni, da se lahko sam odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Udeleženec s posredovanjem gradiva (video posnetka) organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi pravicami na tem gradivu in jih izrecno, izključno in nepogojno v celoti ter teritorialno neomejeno in enkrat za vselej in za vse primere v največjem pravno dopustnem obsegu prenaša na organizatorja.

S posredovanjem video posnetka iz prejšnjega odstavka tega člena vsak udeleženec podaja nepreklicno soglasje organizatorju za reproduciranje, distribucijo, javno prikazovanje, prenašanje, predvajanje gradiva ipd, kot tudi za spremembo, izvleček, priredbo, adaptacijo, ustvarjanje izpeljanih derivativnih del in kompilacij na njegovi podlagi, v delu ali celoti, brez omejitev, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, instagram in facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih znanih ali pozneje razvitih medijskih oblikah) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Organizator nima obveznosti, da udeleženca o taki uporabi gradiva dodatno obvesti, udeleženec pa nima pravice pregledovati, odobriti ali nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Organizator bo video posnetke, ki jih bodo udeleženci posredovali za namen sodelovanja v nagradni igri uporabljal za namene oglaševanje in trženja storitve souporabe električnih vozil Avant2Go ter za trgovinske ali komercialne namene storitve Avant2Go, med drugim za pripravo kompilacije video posnetkov za jubilejni video testimonial uporabnikov storitve Avant2Go ob praznovanju 5. obletnice storitve Avant2Go.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Upoštevajoč 5. člen teh pravil mora vsaki udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri, s privatnim sporočilom organizatorju preko Instagram (@avant2goslovenia) ali Facebook Profila (@Avant2Go) poslati kratek / spontan (20-30 sekundni) video o tem, zakaj je Avant2Go njegov zvesti spremljevalec.

Stroške sodelovanja v nagradi igri nosijo udeleženci nagradne igre sami.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz ene (1) glavne nagrade in desetih (10) ostalih nagrad, ki so navedene in opisane v tem členu pravil. Nagrade bo organizator podelil na podlagi odločitve žirije na način, naveden v 8. členu teh pravil.

Glavna nagrada

1x vikend najem* električnega vozila Tesla Model S.

Vrednost glavne nagrade znaša 278,00 EUR. DDV je vključen v znesek.

*Vikend najem pomeni najem vozila s prevzemom v poslovalnici družbe Avant car d.o.o. na naslovu Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, in sicer v petek med 15. in 16. uro ter vračilom vozila na isti lokaciji v ponedeljek med 8. in 9. uro zjutraj. V najem je vključenih 300 kilometrov vožnje. Vozilo lahko najame in upravlja samo izžrebanec te nagradne igre. Nagrado lahko nagrajenec izkoristi do vključno 31.12.2021 (zadnji vikend, ki se zaključi v letu 2021). Dobitnik glavne nagrade mora ob prevzemu vozila podpisati najemno pogodbo in sprejeti splošne pogoje najema vozil družbe Avant car d.o.o.

Ostale nagrade

10x *dobroimetje za souporabo električnih vozil Avant2Go v višini 20,00 EUR, ki ga nagrajenec lahko uporabi do vključno dne 31.12.2021. DDV je vključen v znesek.

*Dobroimetje za souporabo električnih vozil Avant2Go pomeni vavčer v vrednosti 20,00 EUR, ki ga izbrani udeleženec kot dobitnik dobroimetja prejme v denarnico svojega Avant2Go uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Avant2Go in ga lahko uporablja izključno za plačilo storitev souporabe električnih vozil Avant2Go vse do izrabe vrednosti vavčerja, katerega stanje lahko spremlja v denarnici oziroma do datuma poteka vavčerja, to je do dne 31.12.2021.

Skupna vrednost nagradnega sklada (glavno nagrada in ostale nagrade) je: 478,00 EUR. DDV je vključen v navedeni znesek.

Od vrednosti glavne nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator plačal akontacijo dohodnine za nagrajenca. Pri ostalih nagradah, katerih vrednost je nižja od 42,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo nagrajenca.

Nagrajenci ne morejo zahtevati nagrad v večjih količinah. Nagrajenec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izbran, pri čemer lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za denar ali druge storitve. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra poteka od četrtka 03. 06. 2021 od 12:00 (po slovenskem času), do četrtka, 10. 06. 2021 do 23:59 (po slovenskem času).

Dobitnike nagrad bo izbrala šestčlanska žirija, sestavljena iz vodstva družbe Avant car d.o.o. in ekipe programa Avant2Go.

Žirija bo pri svoji odločitvi upoštevala sledeče kriterije:

 • vsebinsko ustreznost video posnetka pogojem teh pravil, in
 • izvirnosti pripravljenega video posnetka, pri čemer bo vzela v obzir vse komponente posnetka, vključno z zvokom, sliko, besednim sporočilom, njegovo obliko in izvedbo.

Žirija ne bo ocenjevala posnetkov z moralno sporno ali nezakonito vsebino ali tehnično neprimernih posnetkov.

Žirija bo izbor opravila v petek, dne 11. 06. 2021 ob 14.00 uri (po slovenskem času). Žirija bo izbrala skupno 11 nagrajencev, pri čemer bo 1 nagrajenec z najbolje ocenjenim video posnetkom prejel glavno nagrado, ostalih 10 nagrajencev, ki bodo prijeli naslednje najboljše ocene žirije pa ostale nagrade, kot so navedene v 7. členu teh pravil.

O poteku postopka izbire bo žirija pripravila zapisnik, ki ga bodo podpisali vsi člani žirije.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

Organizator bo nagrajence o izbiri obvestil z zasebnim sporočilom preko Instagram ali Facebook Profila (odvisno od tega preko katerega socialnega omrežja je nagrajenec organizatorju posredoval video posentek) dne 11. 06. 2021, po opravljenem ocenjevanju prejetih video posnetkov. Vsak nagrajenec mora do vključno 15. 06. 2021 na Instagram ali Facebook Profil s katerega je prejel obvestilo o nagradi poslati sporočilo, da bo sprejel nagrado in da se strinja z javno objavo svojih osebnih podatkov na spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre (ime in priimek), hkrati pa tudi naslednje podatke: ime in priimek in e-poštni naslov, ki ga nagrajenec uporablja za potrebe storitve Avant2Go.

Nagrajenec, ki v prejšnjem odstavku navedenih podatkov ne bo poslal do 15. 06. 2021 do 23:59 ure, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila in lahko organizator z njo prosto razpolaga.

S sodelovanjem v nagradni igri vsak nagrajenec soglaša, da organizator po zaključku nagradne igre njegove osebne podatke (ime in priimek) javno objavi na zidu, »feed«-u ali »story«-ju Instagram in/ali Facebook Profila družbe Avant car d.o.o. in/ali storitve souporabe Avant2Go in ga ob tem tudi označi (»tag«). Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook Profilu in/ali Instagram Profilu organizatorja najkasneje v treh dneh po zaključku izbora.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker vrednost glavne nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator od te odvedel in plačal akontacijo dohodnine.

11. ČLEN: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega naslova nagradne igre,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile sodelovanje v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator/izvajalec nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri v nasprotju s temi pravili,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.

12. ČLEN: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Izjavo o zasebnosti podjetja Avant car d.o.o. in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Vsakokrat veljaven Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe identifikacije nagrajenca in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade),
 • ime in priimek (za potrebe identifikacije nagrajenca, objave imena in priimka nagrajenca in za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in Izjavo o zasebnosti podjetja Avant car d.o.o.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani https://avant2go.si in/ali Facebook Profila in/ali Instagram Profila ter žirija in odgovorni za podelitev nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Organizator podatke hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki ob upoštevanju določb relevantne zakonodaje izbrišejo.

13. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

14. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Vsak udeleženec izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani https://avant2go.si/legal-links, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, dne 03. 06. 2021. Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali pa za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani https://avant2go.si/legal-links.

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: support@avant2go.com.

Ljubljana, 03. 06. 2021