Pravila o uporabi

1. PONUDNIK SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go«

Družba: AVANT CAR d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
KLICNI CENTER: 080 1223 (vsak dan od 0000 do 2400 ure vse dni v letu)
E-naslov: support@avant2go.com
Domača stran: http://www.avant2go.com/
TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka: 1816144000
ID številka za DDV: SI 28303628

2. UPORABA IN POMEN IZRAZOV

2.1. Izrazi v teh pravilih, ki se nanašajo na osebe, so navedeni v moški spolni obliki in se uporabljajo enako tako za ženske kot za moške.

2.2. V teh pravilih imajo izrazi naslednji pomen:

 • ponudnik ali AVANT CAR d.o.o. ali Avant Car je ponudnik souporabe električnih vozil »Avant2Go«,
 • souporaba ali souporaba električnih vozil »Avant2Go« je samopostrežna kratkoročna izposoja električnih vozil »Avant2Go« na vnaprej določenih lokacijah (postajališčih) 24 ur dnevno, vse dni v letu,
 • Sistem »Avant2Go« je smiselno povezana celota Pogodbene dokumentacija, Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) in druge dokumentacije ponudnika Avant Car, ki Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« na območju Republike Slovenije,
 • registracija v Sistem »Avant2Go« je postopek, sestavljen iz petih korakov. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« šele po uspešno zaključenem postopku registracije Člana / Uporabnika v Sistem »Avant2Go«,
 • prijava v Sistem »Avant2Go« je prvi korak pri postopku registracije v Sistem »Avant2Go«. Pri prijavi se zajamejo podatki Člana / Uporabnika za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja s temi pravili določenih pogojev,
 • aktivacija Uporabnika v Sistemu »Avant2Go« ali aktivacija APP zadnji korak pri postopku registracije v Sistem »Avant2Go«, nakar lahko Uporabnik souporablja električna vozila »Avant2Go«,
 • APP ali Mobilna aplikacija »Avant2Go« je aplikacija, preko katere deluje Sistem »Avant2Go«,
 • Pogodbena dokumentacija vključuje Člansko pogodbo, Splošne pogoje, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila o registraciji v sistem »Avant2Go«. Vsakokrat veljavna Pogodbena dokumentacija (razen Članske pogodbe) je venomer dostopna v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP),
 • druga dokumentacija so Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Pravila o varovanju osebnih podatkov, Pogoji uporabe APP in spletne strani ponudnika, Izjava o zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije ponudnika Avant Car. Vsakokrat veljavna druga dokumentacija ponudnika Avant Car je venomer dostopna na spletni strani http://www.avant2go.com/ in v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP),
 • postajališče ali postajališče »Avant2Go« je mesto, kjer je mogoče električno vozilo »Avant2Go« prevzeti v souporabo in na katerem je možno vračilo električnega vozila »Avant2Go« iz souporabe. Vsakokrat posodobljen Seznam postajališč je objavljen na spletni strani http://www.avant2go.com/ in v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP),
 • Članska pogodba ali Članska pogodba o souporabi električnih vozil »Avant2Go« je pogodba, s katero se pred zaključkom registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go« dogovorijo pravice in obveznosti Člana, Uporabnika in Plačnika souporabe električnih vozil »Avant2Go«,
 • Član je fizična ali pravna oseba, ki sklene Člansko pogodbo o souporabi električnih vozil »Avant2Go« ter sprejme Splošne pogoje souporabe električnih vozil »Avant2Go« in druga pravila Sistema »Avant2Go«. Kot pravna oseba se šteje vsak registriran subjekt (s.p., d.o.o., d.d., k.d., k.d.d., d.n.o., tuja podružnica, zavod, društvo, z.o.o.,…),
 • prvi Uporabnik ali Uporabnik, kadar ni specifično navedeno, da gre za prvega Uporabnika, je fizična oseba, ki je na podlagi Članske pogodbe upravičena do souporabe električna vozila »Avant2Go«. Pri fizični osebi je prvi Uporabnik enak Članu, pri pravni osebi pa je prvi Uporabnik zakoniti zastopnik Člana,
 • drugi Uporabnik ali Uporabnik, kadar ni specifično navedeno, da gre za drugega Uporabnika, je druga fizična oseba, ki poleg prvega Uporabnika, souporablja električna vozila »Avant2Go« in ki se poimensko zavede v Članski pogodbi ali v Dodatku k njej,
 • Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki se zavezuje poravnavati nadomestila za souporabo električnih vozil »Avant2Go« in morebitne druge stroške iz naslova souporabe električnih vozil »Avant2Go« s strani Uporabnika. Praviloma je Plačnik enak Članu, razen v primerih, ko je Član fizična oseba in ko v njegovem imenu plačilne obveznosti prevzame tretja oseba, ki ni Član oziroma Uporabnik (npr. je Član / Uporabnik voznik Plačnika, ki ne more voziti električnega vozila oziroma ne more pridobiti vozniškega dovoljenja zaradi telesnih ovir, ali je Plačnik starš ali zakonec ali delodajalec ali druga povezana oseba s Članom / Uporabnikom, ali v primeru obstoja drugih utemeljenih razlogov oziroma ovir npr. Član / Uporabnik nima prebivališča v Republiki Sloveniji ali nima slovenskega bančnega računa najmanj eno leto ipd.),
 • Splošni pogoji ali Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go« so pravila souporabe električnih vozil »Avant2Go«, ki veljajo poleg Članske pogodbe in druge Pogodbene dokumentacije (ta pravila, Cenik in Seznam postajališč),
 • Cenik je vsakokrat veljavna enostranska listina ponudnika AVANT CAR d.o.o., ki določa višino pristojbin in drugih stroškov iz naslova souporabe električnih vozil »Avant2Go« ter ponudbo obdobnih promocijskih paketov. Vse cene vsebujejo 22% DDV, Klicni center zagotavlja operativno pomoč Uporabnikom 24 ur dnevno vse dni v letu (24/7).

3. POSTOPEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go«

3.1. Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« po registraciji Člana / Uporabnika v Sistem »Avant2Go«. Postopek registracije v Sistem »Avant2Go« zajema naslednje korake, podrobneje opredeljene v nadaljevanju:

 • Korak 1: brezplačen prenos Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) na pametni telefon fizične osebe – Člana / Uporabnika, ki bo souporabljal električna vozila »Avant2Go«,
 • Korak 2: Prijava v Sistem »Avant2Go« in plačilo vpisnine ali nakup promocijskega paketa (v kolikor so v ponudbi v času prijave),
 • Korak 3: opravljanje specializiranega izobraževanja za vožnjo električnih vozil »Avant2Go«,
 • Korak 4: podpis Članske pogodbe o souporabi vozil »Avant2Go« in potrditev Pogodbene in druge dokumentacije,
 • Korak 5: zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« z aktivacijo Mobilne aplikacije »Avant2Go«.

3.2. Ponudnik Avant Car svetuje, da Član / Uporabnik pred prijavo v Sistem »Avant2Go« preveri dosegljivost souporabe električnih vozil »Avant2Go« v kraju njegovega gibanja po Seznamu postajališč, ki je objavljen v Mobilni aplikaciji »Avant2Go« (APP) in na spletni strani http://www.avant2go.com/.

4. KORAK 1: PRENOS MOBILNE APLIKACIJE »Avant2Go«

4.1. Mobilna aplikacija »Avant2Go« (APP) deluje v okolju operacijskega sistema iOS (različica vsaj 9.1) in Android (različica vsaj 4.4). Pametni mobilni telefon, na katerega se APP namesti, ustrezno operacijsko okolje, v katerem APP deluje in delujočo internetno povezavo (priporočljiva LTE/4G) zagotovi Član / Uporabnik sam.

4.2. APP je prosto dostopna in objavljena na »Apple Store« in »Google Play«.

4.3. Uporabnik po standardnem postopku brezplačno prenese APP na svoj mobilni telefon z operacijskim sistemom iz »Apple Store« ali »Google Play«. Ponudnik Avant Car Mobilno aplikacijo »Avant2Go« preda Uporabniku v uporabo brez dodatnega nadomestila ali pristojbine, medtem ko so stroški prenosa, namestitve in uporabe APP izključno stroški Uporabnika po ceniku njegovega mobilnega operaterja.

5. KORAK 2: PRIJAVA V SISTEM »Avant2Go«

5.1. Član – fizična oseba ali Član – pravna oseba (oziroma njen zakoniti zastopnik), ki se želi registrirati v Sistem »Avant2Go«, se osebno prijavi v Sistem »Avant2Go« na sedežu ponudnika AVANT CAR d.o.o. v Ljubljani, Dunajska cesta 140.

5.2. Osnovni pogoji Člana / Uporabnika so:

 • Član – fizična oseba ima prebivališče v Republiki Sloveniji (rezident stalno prebivališče v RS, medtem ko tujec začasno ali stalno prebivališče ali je v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji),
 • Član – pravna oseba ima sedež matičnega podjetja ali podružnice v Republiki Sloveniji,
 • Uporabnik je star več kot 21 let in ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj 1 leto,
 • Član / Plačnik ima odprt račun / TRR v Republiki Sloveniji in veljavno kreditno kartico (Visa, Visa Elektron, Mastercard, AMEX) za čas veljavnosti Članske pogodbe,
 • Član / Uporabnik / Plačnik – fizična oseba ni v postopku osebnega stečaja, nima blokiran bančni račun in nima neporavnanih zapadlih obveznosti do ponudnika Avant Car,
 • Član / Uporabnik / Plačnik – pravna oseba ni v kateremukoli postopku insolventnosti, nima blokiran TRR, nima evidentirane neporavnane zapadle obveznosti in nima neporavnanih obveznosti do ponudnika Avant Car.

5.3. Za uspešno prijavo Član zagotovi:

 • Član / Uporabnik – fizična oseba: osebne podatke: ime in priimek, naslov bivanja, datum rojstva, davčna številka, e-naslov in telefonska številka,
 • podatke o veljavnem vozniškem dovoljenju: številka, organ in datum izdaje, datum veljavnosti,
 • podatke o plačilnem sredstvu: podatki banke, pri kateri je račun odprt, vključno s številkami IBAN in SWIFT, številka osebnega računa in datum veljavnosti kreditne kartice. V kolikor Član / Uporabnik ni Plačnik oziroma je Plačnik tretja oseba (oseba s telesnimi ovirami, ko je Član / Uporabnik njen voznik ali starš ali zakonec ali delodajalec ali druga povezana oseba), Član zagotovi tudi vse podatke te osebe – imetnika plačilnega sredstva,
 • plačilo prvega nakupa (vpisnina ali izbran promocijski paket),
 • ~ Član – pravna oseba: podatke podjetja: firma – naziv, sedež in poslovni naslov, matična številka, davčna številka,
 • podatke podpisnika – zakonitega zastopnika: ime in priimek, e-naslov in telefonska številka,
 • podatke o plačilnem sredstvu: podatki banke, pri kateri je račun odprt, vključno s številkami IBAN in SWIFT, številka transakcijskega računa, datum odprtja računa, seznam zaposlenih, ki bodo na račun Člana souporabljali električna vozila »Avant2Go«, z osebnimi podatki: osebni podatki (ime in priimek, naslov bivanja, datum rojstva, davčna številka, e-naslov in telefonska številka) in podatki o veljavnem vozniškem dovoljenju (številka, organ in datum izdaje, datum veljavnosti).
 • plačilo prvega nakupa (vpisnina za prvega Uporabnika),
 • ustrezna zavarovanja (plačilo varščine, kreditna kartica, menice, poroštvo, boniteta podjetja,…).

5.4. Plačilo prvega nakupa, to je ali vpisnine po Ceniku ponudnika Avant Car ali izbranega promocijskega paketa, se lahko izvede:

 • preko spletnega plačila (potrebna VISA, VISA Elektron, ali MASTERCARD ali AMEX),
 • s plačilom na okencu ponudnika Avant Car (osebna prijava),
 • na transakcijski račun ponudnika:
  • AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, številka TRR SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.,
  • koda namena SUPP,
  • sklicno številko Član prejme ob registraciji oziroma s potrditveno e-pošto ob prijavi.

Član / Plačnik prvi nakup načeloma opravi ob oddaji prijave oziroma najpozneje v roku 5 (pet) dni od dne prijave v Sistem »Avant2Go«, sicer se šteje prijava za preklicano.

5.5. Ponudnik storitve Avant Car preveri podatke, ki jih je navedel Član, ter prijavo potrdi ali zavrne, o čemer Člana obvesti na e-naslov, ki ga je Član navedel pri prijavi. Ponudnik v Avant Car nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nepravilnost e-naslova (napaka v zapisu, zavrnjena pošta,…).

5.6. Razlogi za zavrnitev prijave v Sistem »Avant2Go« so:

 • ne-plačilo vpisnine oziroma ne-nakup izbranega promocijskega paketa,
 • pomanjkljivi in/ali očitno nepravilni ali neresnični podatki,
 • neizpolnjevanje osnovnih pogojev Člana / Uporabnika / Plačnika, opredeljenih v točki 5.2. teh pravil,
 • drugi razlogi, ki po internem pregledu Člana / Uporabnika / Plačnika in po lastnem preudarku ponudnika Avant Car otežujejo ali preprečujejo sklenitev pogodbenega razmerja.

5.7. V primeru ponudnikove zavrnitve prijave za registracijo v Sistem »Avant2Go« ponudnik Avant Car ni dolžan podati pojasnila oziroma navesti razlog za zavrnitev prijave. V tem primeru ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve vrne že izvedena plačila.

6. KORAK 3: IZOBRAŽEVANJE »Avant2Go«

6.1. Specializirano izobraževanje za vožnjo električnih vozil »Avant2Go« je namenjeno pridobivanju znanja uporabe električnih vozil »Avant2Go« in uporabniške izkušnje »Avant2Go«.

6.2. Uspešno opravljeno specializirano izobraževanje prvega Uporabnika za vožnjo električnih vozil »Avant2Go« je predpogoj za pristop k podpisu Članske pogodbe. V kolikor prvi Uporabnik ne pristopi k izobraževanju »Avant2Go« v roku 3 (tri) mesece od dne potrditve prijave v Sistem »Avant2Go« se šteje, da je Uporabnik odstopil od postopka registracije v Sistem »Avant2Go«. V tem primeru se Članu / Plačniku obračunajo stroški, ki veljajo za obravnavo zavrnjene prijave Člana po Ceniku ponudnika. Po odstopu lahko Član ponovno pristopi k postopku registracije v Sistem »Avant2Go« s ponovno prijavo v Sistem »Avant2Go«.

Drugi Uporabnik lahko souporablja električna vozila »Avant2Go« po uspešno opravljenem specializiranem izobraževanju »Avant2Go«.

7. KORAK 4: PODPIS ČLANSKE POGODBE, IZJAVE IN ZAVAROVANJE

7.1. Po uspešni prijavi Člana v Sistem »Avant2Go« in uspešno opravljenem izobraževanju prvega Uporabnika, Član oziroma pri pravni osebi njegov zakoniti zastopnik na sedežu ponudnika Avant Car osebno podpiše Člansko pogodbo o souporabi vozil »Avant2Go«. S podpisom Članske pogodbe Član oziroma zakoniti zastopnik Člana – pravne osebe izrecno izjavi, da sprejema in da je seznanjen s Pogodbeno dokumentacijo (Članska pogodba, Splošni pogoji souporabe električnih vozil »Avant2Go«, Cenik, Seznam postajališč in ta Pravila o registraciji). S podpisom Članske pogodbe Član hkrati potrdi, da je seznanjen s vsebino druge dokumentacije (Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ), Pravila o varovanju osebnih podatkov, Pogoji uporabe APP in spletne strani ponudnika, Izjava o zasebnosti in druga relevantna navodila, priporočila in informacije ponudnika) in da jo sprejema. Vsakokrat veljavna Pogodbena in druga dokumentacija je venomer dostopna v Mobilni aplikaciji »Avant2Go«( APP).

7.2. Ob podpisu Članske pogodbe Član ponudniku Avant Car predloži podatke o plačilnem sredstvu in pooblastilo za prenos sredstev v višini 300,00 EUR (tristo eurov) kot varščino ali zagotovi druge instrumente zavarovanja po dogovoru (SEPA Direktna obremenitev, menice, poroštvo,…). Varščino in druge instrumente zavarovanja lahko ponudnik Avant Car unovči v primerih in pod pogoji, navedenimi v Članski pogodbi o souporabi vozil »Avant2Go«. V kolikor pri fizični osebi Član ni Plačnik, je potrebna osebna prisotnost Plačnika za potrebe (so)podpisa Članske pogodbe in njegovo ustrezno osebno identifikacijo.

7.3. Ob podpisu Članske pogodbe prvi Uporabnik, to je Član oziroma njegov zakoniti zastopnik, predloži na vpogled identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in veljavno vozniško dovoljenje. V kolikor je ob podpisu Članske pogodbe več Uporabnikov (poslovna souporaba), je potrebna osebna prisotnost vsakega drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja ter predložitve na vpogled osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja. V kolikor Član doda drugega Uporabnika naknadno, to je po podpisu Članske pogodbe z Dodatkom k njej, je ob podpisu Dodatka poleg Člana oziroma njegovega zakonitega zastopnika prav tako potrebna prisotnost drugega Uporabnika za potrebe podpisa soglasja ter predložitve na vpogled osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja.

7.4. V kolikor:

 • se podatki, ki jih Član / prvi Uporabnik navedel ob prijavi, ne ujemajo s podatki po predloženih dokumentih iz prejšnje točke,
 • ali Član / Plačnik zavrne predložitev pooblastila za prenos sredstev (varščina) oziroma ne zagotovi drugega instrumenta zavarovanja,
 • ali pri fizični osebi Plačnik – tretja oseba ob predložitvi zahtevanih dokumentov osebno ne podpišejo ustreznega soglasja, lahko ponudnik Avant Car brez kakršnekoli odgovornosti do Člana / Uporabnika zavrne sklenitev Članske pogodbe o souporabi vozil »Avant2Go«.

V primeru zavrnitve sklenitve Članske pogodbe ponudnik Avant Car ni dolžan vrniti že izvedenega plačila v višini administrativnega stroška ponudnika Avant Car za obravnavo zavrnjene prijave Člana po Ceniku ponudnika, medtem ko se preostali plačan znesek Članu / Plačniku vrne v roku 8 (osem) dni od dne zavrnitve.

8. KORAK 5: ZAKLJUČEK REGISTRACIJE V SISTEM »Avant2Go«

8.1. Zaključek registracije v Sistem »Avant2Go« se izvede z aktivacijo Mobilne aplikacije »Avant2Go«.

8.2. Po zaključenih Korakih 1 do 4 si Uporabnik samostojno zbere osebno geslo oziroma avtentikacijsko kodo, ki mora biti sestavljeno iz niza najmanj 8. (osmih) znakov (številke in črke, razen šumniki). Izbrano geslo je kodirano in vidno le Uporabniku, ponudnik Avant Car v nobenem trenutku nima vpogleda v geslo. Uporabnik fizična oseba v zahtevana polja vpiše še podatke o kreditni kartici Plačnika. Z izbranim osebnim geslom Uporabnik aktivira Mobilno aplikacijo »Avant2Go«. Uporabnik mora osebno geslo čuvati kot skrivnost in ga ne sme razkriti ali odstopiti v uporabo nobeni drugi osebi.

8.3. Po aktivaciji Mobilne aplikacije »Avant2Go« lahko Uporabnik prične s souporabo električnih vozil »Avant2Go«.

8.4. Mobilna aplikacija »Avant2Go« je ključnega pomena za celotno souporabo električnih vozil »Avant2Go« in se uporablja za:

 • rezervacijo električnega vozila »Avant2Go«,
 • sklenitev Pogodbe o vsakokratni souporabi električnega vozila »Avant2Go« na daljavo,
 • odklepanje in zaklepanje vozila,
 • zaključek souporabe električnega vozila »Avant2Go«,
 • določanje časa prevzema in vračila električnega vozila »Avant2Go«,
 • ugotavljanje oziroma potrjevanje drugih relevantnih dejstev iz naslova souporabe vozila, kot to izhaja iz Članske pogodbe o souporabi električnih vozil »Avant2Go« in Splošnih pogojev souporabe električnih vozil »Avant2Go«.

9. SOUPORABA ELEKTRIČNIH VOZIL »Avant2Go«

9.1. Ponudnik Avant Car Članu / Uporabniku omogoča souporabo električnih vozil »Avant2Go« pod pogoji Članske pogodbe o souporabi električnih vozil »Avant2Go« in Splošnih pogojev souporabe električnih vozil »Avant2Go« ter proti nadomestilu za souporabo po Ceniku ponudnika Avant Car, po uspešno zaključeni registraciji Uporabnika v Sistem »Avant2Go« (Koraki 1 – 5).

9.2. Ponudnik Avant Car v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno nezmožnost souporabe električnih vozil »Avant2Go« zaradi:

 • neuspele registracije Uporabnika v Sistem »Avant2Go«,
 • nedelujoče Mobilne aplikacije »Avant2Go«,
 • trenutne nedosegljivosti električnih vozil »Avant2Go« na izbranem postajališču,
 • nezmožnosti uporabe električnega vozila »Avant2Go« zaradi prenizkega nivoja električne baterije ali poškodbe ali okvare ali odtujitve ali drugih razlogov, ki preprečujejo oziroma onemogočajo souporabo oziroma nadaljnjo souporabo električnega vozila »Avant2Go«,
 • začasne ali trajne blokade souporabe zaradi kršitve Pogodbene dokumentacije, drugih razlogov oziroma dogodkov, na katere ponudnik Avant Car nima vpliva.

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik Avant Car se zavezuje, da bo skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke Uporabnikov, ki jih od njih pridobi na podlagi teh pravil, obdeloval in shranjeval zaupno in izključno v okviru pooblastil in v skladu z namenom pridobitve ter da bo:

 • pridobljene osebne podatke zavaroval tako, da bo spoštoval organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da bo: varoval prostore, opremo in sistemsko programsko opremo, varoval aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • onemogočal nepooblaščenim osebam dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, zagotavljal učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov ter omogočal poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo,
 • morebitne občutljive osebne podatke pri obdelavi posebej označil in zavaroval tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih,
 • prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, varoval z organizacijskimi in fizičnimi ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov, po prenehanju pogodbenega oziroma poslovnega razmerja vse pridobljene osebne podatke brez odlašanja ustrezno anonimiziral ali jih na zahtevo Uporabnika uničil, oboje po poteku časa, ki zahteva ali upravičuje njihovo hrambo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ta pravila o registraciji v Sistem »Avant2Go« pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani ponudnika Avant Car

http://www.avant2go.com/

Z dnem uveljavitve teh Pravil o registraciji veljati določila Pravil o registraciji z dne 30.06.2016.

Spremembe in dopolnitve teh pravil stopijo v veljavo z naslednjim dnem (ob 00:00 uri) od objave na spletni strani ponudnika Avant Car http://www.avant2go.com/ in Mobilni aplikaciji »Avant2Go«, pri čemer se za urejanje postopkov, pričetih pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev, uporabljajo ta pravila, a ne dlje kot 5 (pet) dni od dne prijave v Sistem »Avant2Go« po 5. točki teh pravil.

AVANT CAR d.o.o.