Pravila nagradne igre Avant2Go Business

Pravila sodelovanja v nagradni igri »AVANT2GO BUSINESS«

S temi pravili sodelovanja v nagradni igri z nazivom »AVANT2GO BUSINESS« (v nadaljevanju: nagradna igra) so urejena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvedba nagradne igre (v nadaljevanju: pravila).

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator in izvajalec nagradne igre je družba Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od torka 15. 06. 2021 od 12.00 ure (po slovenskem času) do vključno četrtka 15. 07. 2021 do 23:59 ure (po slovenskem času).

3. ČLEN: NAMEM NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija storitve souporabe električnih vozil Avant2Go in vpis novih uporabnikov.

4. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse pravne osebe in samostojni podjetniki (s.p.), ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • Pogoje za včlanitev v sistem Avant2Go*, in
 • Na dan pričetka nagradne igre (15. 06. 2021) še niso registrirani član sistema Avant2Go, in
 • Se v času trajanja nagradne igre (od vključno 15. 06. 2021 do vključno 15. 07. 2021) uspešno včlanijo v sistem Avant2Go in uspešno zaključijo nakup enega od sledečih praznovalnih Avant2Go paketov:
 • Paketa v vrednosti 200 EUR s katerim udeleženec kot novi član Avant2Go sistema pridobi 200 EUR dobroimetja za souporabo električnih vozil Avant2Go in brezplačen vpis do 5 uporabnikov, ki jih novi član Avant2Go sistema pooblasti, da za njegov račun souporabljajo električna vozila Avant2Go, ali
 • Paketa v vrednosti 500 EUR s katerim udeleženec kot novi član Avant2Go sistema pridobi 500 EUR dobroimetja za souporabo električnih vozil Avant2Go in brezplačen vpis do 10 uporabnikov, ki jih novi član Avant2Go sistema pooblasti, da za njegov račun souporabljajo električna vozila Avant2Go, ali
 • Paketa v vrednosti 800 EUR s katerim udeleženec kot novi član Avant2Go sistema pridobi 800 EUR dobroimetja za souporabo električnih vozil Avant2Go in brezplačen vpis več kot 10 uporabnikov, ki jih novi član Avant2Go sistema pooblasti, da za njegov račun souporabljajo električna vozila Avant2Go.

*Pogoji za včlanitev v sistem Avant2Go so sledeči:

 • Matično podjetje pravne osebe ali njena podružnica ali s.p. ima sedež v Sloveniji,
 • Vsak uporabnik je star najmanj 21 let in ima veljavno vozniško dovoljenje vsaj 1 leto dni,
 • Pravna oseba ali s.p. ima veljaven bančni račun v Sloveniji,
 • Pravni subjekt je plačilno spodoben in nima neporavnanih zapadlih obveznosti do organizatorja.

Za sodelovanje v nagradni igri morajo biti izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji.

Fizične osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre.

Ne glede na 1. odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati pravni subjekti, ki z organizatorjem sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko v nagradi igri sodeluje le enkrat.

Udeleženec mora izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih.

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro ter sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. ČLEN: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Če udeleženec v postopku udeležbe v nagradni igri navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri oziroma do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, ali
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, ali
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ne izpolni pravočasno.

Če izbrani udeleženec izgubi pravico do nagrade, ni upravičen do kakršenegakoli nadomestila, organizator pa lahko z nagrado prosto razpolaga, kar pomeni, da se lahko sam odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki izpolnijo vse pogoje iz 4. člena teh pravil in ravnajo skladno s pravili, navedenimi v 5. členu teh pravil, so samodejno udeleženci te nagradne igre.

Stroške sodelovanja v nagradi igri nosijo udeleženci nagradne igre sami.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz treh (3) nagrad, ki so navedene in opisane v tem členu pravil. Nagrade bo organizator podelil z žrebom na način, ki je opisan v 8. členu teh pravil.

Prva nagrada

1x vikend najem* električnega vozila Tesla Model S.

Vrednost glavne nagrade znaša 278,00 EUR. DDV je vključen v znesek.

*Vikend najem pomeni najem vozila s prevzemom v poslovalnici družbe Avant car d.o.o. na naslovu Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, in sicer v petek med 15. in 16. uro ter vračilom vozila na isti lokaciji v ponedeljek med 8. in 9. uro zjutraj. V najem je vključenih 300 kilometrov vožnje. Vozilo lahko najame in upravlja samo izžrebanec te nagradne igre. Nagrado lahko nagrajenec izkoristi do vključno 31.12.2021 (zadnji vikend, ki se zaključi v letu 2021). Dobitnik glavne nagrade mora ob prevzemu vozila podpisati najemno pogodbo in sprejeti splošne pogoje najema vozil družbe Avant car d.o.o.

Druga nagrada

1x vikend najem* električnega vozila BMW i3.

Vrednost glavne nagrade znaša 168,00 EUR. DDV je vključen v znesek.

*Vikend najem pomeni najem vozila s prevzemom v poslovalnici družbe Avant car d.o.o. na naslovu Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, in sicer v petek med 15. in 16. uro ter vračilom vozila na isti lokaciji v ponedeljek med 8. in 9. uro zjutraj. V najem je vključenih 300 kilometrov vožnje. Vozilo lahko najame in upravlja samo izžrebanec te nagradne igre. Nagrado lahko nagrajenec izkoristi do vključno 31.12.2021 (zadnji vikend, ki se zaključi v letu 2021). Dobitnik glavne nagrade mora ob prevzemu vozila podpisati najemno pogodbo in sprejeti splošne pogoje najema vozil družbe Avant car d.o.o.

Tretja nagrada

1x vikend najem* električnega vozila Renault Zoe.

Vrednost glavne nagrade znaša 102,00 EUR. DDV je vključen v znesek.

*Vikend najem pomeni najem vozila s prevzemom v poslovalnici družbe Avant car d.o.o. na naslovu Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, in sicer v petek med 15. in 16. uro ter vračilom vozila na isti lokaciji v ponedeljek med 8. in 9. uro zjutraj. V najem je vključenih 300 kilometrov vožnje. Vozilo lahko najame in upravlja samo izžrebanec te nagradne igre. Nagrado lahko nagrajenec izkoristi do vključno 31.12.2021 (zadnji vikend, ki se zaključi v letu 2021). Dobitnik glavne nagrade mora ob prevzemu vozila podpisati najemno pogodbo in sprejeti splošne pogoje najema vozil družbe Avant car d.o.o.

Skupna vrednost nagradnega sklada (glavno nagrada in ostale nagrade) je: 548,00 EUR. DDV je vključen v navedeni znesek.

Nagrajenci ne morejo zahtevati nagrad v večjih količinah. Nagrajenec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izbran, pri čemer lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za denar ali druge storitve. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra poteka od torka 15. 06. 2021 od 12:00 ure (po slovenskem času) do četrtka 15. 07. 2021 od 00.00 ure do 23:59 ure (po slovenskem času).

Žreb bo opravljen v družbi Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija. Žrebanje bo opravljeno računalniško in ne bo javno. Organizator bo kandidate za žreb, ki ustrezajo pogojem iz 5. in 6. člena teh Pravil, označil s številkami, ki jih bo nato enakovredno uvrstil v računalniški žreb. Organizator bo podatke o udeležencih uporabil izključno za potrebe nagradne igre.

Datum žreba:

Petek, 16. 07. 2021, ob 14.00 (po slovenskem času).

Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Za prvo nagrado (vikend najem električnega vozila model Tesla S) bo komisija izžrebala tudi 1 (enega) rezervnega izžrebanca (v primeru, da se prvi izžrebanec odpove nagradi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen). Komisija sestavi zapisnik o žrebu.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

Organizator bo izžrebance obvestil preko e-pošte dne 16. 07. 2021, po opravljenem žrebanju. Obveščeni izžrebanec mora do vključno 01. 09. 2021 na e-naslov (s katerega je prejel obvestilo o nagradi) poslati sporočilo, da bo sprejel nagrado in da se strinja z javno objavo podatkov (firme družbe) na spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre.

Nagrajenec, ki v prejšnjem odstavku navedenih podatkov ne bo poslal do 01. 09. 2021 do 23:59, do nagrade ne bo upravičen. Prva nagrada (vikend najem električnega vozila model Tesla S) se v takšnem primeru podeli rezervnemu izžrebancu, za katerega veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja podatkov kot za prvega izžrebanca. Če prvotni izžrebanec nagrade oziroma v primeru prve nagrade tudi rezervni izžrebanec nagrade ne sprejme, lahko organizator z njo prosto razpolaga.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženci nagradne igre so pravne osebe in samostojni podjetniki, vpisani v Poslovni register Slovenije kot poslovni subjekti. Dobitnik nagrade je dolžan prejem nagrade evidentirati v svojem knjigovodstvu skladno s slovensko zakonodajo, računovodskimi standardi in/ali drugimi pravili, na podlagi katerih vodi knjigovodstvo.

11. ČLEN: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega naslova nagradne igre,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile sodelovanje v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator/izvajalec nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri v nasprotju s temi pravili,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.

12. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

13. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Vsak udeleženec izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani https://avant2go.si/legal-links, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, dne 15. 06. 2021. Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali pa za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani https://avant2go.si/legal-links.

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: support@avant2go.com.

Ljubljana, 15. 06. 2021